ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 на МС от 6.06.2005 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2005 - 2006 г.

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2005 - 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 НА MС ОТ 6.06.2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2005 - 2006 Г. Обн., ДВ, бр. 49 от 14.06.2005 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. Определя такси за кандидатстване в държавните висши училища в размер 15 лв. за първи изпит и 10 лв. за всеки следващ изпит. Чл. 2. Определя годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 2001 - 2002 г., 2002 - 2003 г., 2003 - 2004 г., 2004 - 2005 г. и 2005 - 2006 г., съгласно приложение № 1. Чл. 3. Определя годишни такси за обучение на студентите за придобиване на степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" съгласно приложение № 2. Чл. 4. Определя годишни такси за обучение на докторантите по научни области съгласно приложение № 3. Чл. 5. Определя годишни такси за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти в евро съгласно приложение № 4. Чуждестранните специализанти със срок на обучение по-малък от една година заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им. Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса, определен от Българската народна банка. Чл. 6. Определя годишни такси за обучение на студентите и специализантите, приети за обучение при условията и по реда на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ за възстановяване на Ирак по линия на донорската конференция в Мадрид, 23 - 24 октомври 2003 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2004 г.) съгласно приложение № 5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение преди учебната 2005 - 2006 г., довършват обучението си, като заплащат досега определените такси за обучение. § 2. Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на определените в приложение № 4 такси, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда, определени в раздел IV от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.), и в раздел III от Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти, приета с Постановление № 222 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.). § 3. Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение преди учебната 1999 - 2000 г. при условията и по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г. и бр. 89 от 2004 г.), продължават обучението си при условията, при които са приети. § 4. Висшите училища могат да уреждат в правилниците си освобождаване или заплащане в намален размер на таксите по чл. 1 от лицата по чл. 70, ал. 2 от Закона за висшето образование. § 5. Отменя се Постановление № 120 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2004 - 2005 г. (ДВ, бр. 51 от 2004 г.). § 6. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование. § 7. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката. Приложение № 1 към чл. 2 Годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 2001 - 2002 г., 2002 - 2003 г., 2003 - 2004 г., 2004 - 2005 г. и 2005 - 2006 г. (Лева) ¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ № ¦ Наименование на профе- ¦ Редовно ¦ Задочно по ¦ сионалните направления ¦ обучение ¦ обучение ред¦ съгласно Постановление ¦ ¦ ¦ № 125 на Министерския ¦ ¦ ¦ съвет от 2002 г. ¦ ¦ ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤ 1. Теория и управление на образованието 190 100 Педагогика Педагогика на обучението по ... Икономика Туризъм Администрация и управление ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 2. Филология 235 120 История и археология Философия Религия и теология Психология Социология, антропология и наука за културата Социални дейности Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 3. Физически науки 255 130 Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компю- търна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Металургия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Горско стопанство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 4. Растениевъдство 280 140 Растителна защита Животновъдство Ветеринарна медицина ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 5. Медицина 330 165 Стоматология Фармация Обществено здраве Спорт ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 6. Теория на изкуствата 305 155 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ Приложение № 2 към чл. 3 Годишни такси за обучение на студентите за придобиване на степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2005 - 2006 г. (Лева) ¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ № ¦ Наименование на профе- ¦ Редовно ¦ Задочно по ¦ сионалните направления ¦ обучение ¦ обучение ред¦ съгласно Постановление ¦ ¦ ¦ № 125 на Министерския ¦ ¦ ¦ съвет от 2002 г. ¦ ¦ ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤ 1. Теория и управление на образованието 195 105 Педагогика Педагогика на обучението по ... Икономика Туризъм Администрация и управление ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 2. Филология 295 150 История и археология Философия Религия и теология Психология Социология, антропология и наука за културата Социални дейности Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 3. Физически науки 345 175 Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електрони- ка и автоматика Комуникационна и компю- търна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Проучване, добив и обработ- ка на полезни изкопаеми Металургия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Горско стопанство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 4. Растениевъдство 370 185 Растителна защита Животновъдство Ветеринарна медицина ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 5. Медицина 435 220 Стоматология Фармация Здравни грижи Спорт ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 6. Теория на изкуствата 405 200 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 7. Военно дело 100 100 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 8. Национална сигурност 250 250 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ Приложение № 3 към чл. 4 Годишни такси за обучение на докторанти за учебната 2005 - 2006 г. (Лева) ¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤ № ¦ Шифър на ¦ Научни ¦ Редов- ¦ Задоч- по ¦ научните ¦ области, групи ¦ но обу- ¦ но обу- ред ¦ области ¦ специалности ¦ чение ¦ чение ¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 1. 05.00.00 Обществени науки 295 150 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤ 2. 01.00.00; 02.00.00 Естествени науки; Техни- чески науки 345 175 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤ 3. 05.12.00 Военни науки 200 100 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤ 4. 04.00.00 Селскостопан- ски науки 370 185 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤ 5. 03.00.00 Медицински науки 435 220 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤ Приложение № 4 към чл. 5 Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти за учебната 2005 - 2006 г. (Евро) ¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ № ¦ ¦ За степен ¦ За степен ¦ За степен ¦ За докторанти ¦ по ¦ ¦ "специалист" ¦ "бакалавър" ¦ "магистър" ¦ и специализанти ¦ ред¦ Висше училище Ј¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ ¤° За ¦ ¦редовно ¦задочно ¦ редовно ¦задочно, ¦редовно ¦задочно,¦редовно ¦задочно ¦езиков ¦ ¦обучение¦обучение¦обучение ¦ вечерно ¦обучение¦вечерно ¦обучение¦обучение¦ курс ¦ ¦ ¦ ¦и дистан-¦и дистан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ционно ¦ ционно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение ¦обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 1.¦Софийски университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Св. Климент Охридски" ¦ ¦ ¦ 3300 ¦ 2750 ¦ 3300 ¦ 2750 ¦ 5500 ¦ 2200 ¦ 3300 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Обучение на чужд език ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3850 ¦ 3300 ¦ ¦ ¦ ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 2.¦Пловдивски университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Паисий Хилендарски" ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 3000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 3.¦Великотърновски ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦университет "Св. св. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кирил и Методий" ¦ ¦ ¦ 2200 ¦ 1350 ¦ 2200 ¦ 1350 ¦ 2200 ¦ 1200 ¦ 1600 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 4.¦Шуменски университет "Eп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Константин Преславски" ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 2800 ¦ 1680 ¦ 2800 ¦ 1680 ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 5.¦Югозападен университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Неофит Рилски" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Благоевград ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Английска филология; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приложна лингвистика; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Международни отношения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Информатика; Кинезитера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пия; Промишлени изкуства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- мода; Филмова и ТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рeжисура; Филмово и ТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операторство; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Актьорство за драматичен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦театър ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ 3300 ¦ 2100 ¦ 2000 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Всички други специалности¦ 1500 ¦ 1000 ¦ 2400 ¦ 1500 ¦ 2400 ¦ 1500 ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 6.¦Технически университет - ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3500 ¦ 2000 ¦ 2500 ¦София Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦ ¦ ¦ ¦ *1500 ¦ ¦ *1500 ¦ ¦ *1750 ¦ ¦ ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 7.¦Технически университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦София, филиал Пловдив ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3500 ¦ 2000 ¦ 2500 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 8.¦Технически университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Варна ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ 2000 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Обучение на чужд език ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ ¦ 2600 ¦ ¦ 3200 ¦ ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 9.¦Технически университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Габрово ¦ ¦ ¦ 2200 ¦ 1100 ¦ 2400 ¦ 1200 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 1900 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 10.¦Университет по архитек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тура, строителство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦геодезия - София ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Урбанизъм ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Всички други специалности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3200 ¦ 1600 ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 11.¦Университет по хранителни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологии - Пловдив ¦ ¦ ¦ 2750 ¦ 1925 ¦ 3500 ¦ 1750 ¦ 4500 ¦ 2250 ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 12.¦Лесотехнически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦университет - София ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Ветеринарна медицина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3500 ¦ ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 1800 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Ландшафтна архитектура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3500 ¦ ¦ 3500 ¦ 1750 ¦ 1800 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Всички други специалности¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 1250 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3500 ¦ 1750 ¦ 1800 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 13.¦Русенски университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ангел Кънчев" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Машинно-инженерни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалности ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 2900 ¦ 1450 ¦ 1800 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Педагогически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалности ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ 900 ¦ 1800 ¦ 900 ¦ 2500 ¦ 1250 ¦ 1800 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Кинезитерапия ¦ ¦ ¦ 2800 ¦ 1400 ¦ 2800 ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Всички други специалности¦ ¦ ¦ 2400 ¦ 1200 ¦ 2400 ¦ 1200 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 1800 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Обучение на чужд език ¦ ¦ ¦ 2900 ¦ 1700 ¦ 2900 ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ 2300 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Специалности в колежи ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 14.¦Минно-геоложки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦университет "Св. Иван ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рилски" - София ¦ 1650 ¦ 1100 ¦ 2200 ¦ 1650 ¦ 3300 ¦ 2200 ¦ 3300 ¦ 2200 ¦ 2200 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 15.¦Химикотехнологичен и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металургичен университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- София ¦ ¦ ¦ 2800 ¦ 1400 ¦ 3400 ¦ 1700 ¦ 4000 ¦ 1000 ¦ 2800 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦ ¦ ¦ ¦ *1500 ¦ ¦ *1500 ¦ ¦ *1750 ¦ ¦ ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 16.¦Университет "Проф. д-р ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Асен Златаров" - Бургас ¦ 2750 ¦ 2200 ¦ 2750 ¦ 2200 ¦ 2750 ¦ 2200 ¦ 3850 ¦ 1100 ¦ 2200 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 17.¦Университет за национално¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и световно стопанство - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦София ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 2500 ¦ 4000 ¦ 3000 ¦ 4000 ¦ 2000 ¦ 2800 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 18.¦Икономически университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Варна ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 1500 ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ 3500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 19.¦Стопанска академия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Димитър Ценов" - Свищов ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 1400 ¦ 2300 ¦ 2100 ¦ 2800 ¦ 1500 ¦ 1400 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 20.¦Национална спортна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦академия - София ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 4500 ¦ 1500 ¦ 3000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 21.¦Аграрен университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пловдив ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ 1300 ¦ 2800 ¦ 1500 ¦ 4800 ¦ 2800 ¦ 2500 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 22.¦Медицински университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦София ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Медицина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ *4200/ ¦ 3200 ¦ 2700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4400 ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Медицинска рехабилитация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ерготерапия ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Стоматология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 5850 ¦ ¦ 2700 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Фармация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 2700 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Здравни грижи ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ ¦ 2500 ¦ 4000 ¦ 3000 ¦ 2700 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Специалности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицински колеж ¦ 2600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2700 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 23.¦Медицински университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пловдив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Медицина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Стоматология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4200 ¦ ¦ 6000 ¦ ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Фармация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3200 ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Здравни грижи ¦ ¦ ¦ 2900 ¦ 1450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Специалности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицински колеж ¦ 2600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2400 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 24.¦Медицински университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Плевен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Медицина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3800 ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Медицинска рехабилитация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ерготерапия ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Обществено здраве ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 1250 ¦ ¦ 2000 ¦ 2500 ¦ 2000 ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Специалности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицински колеж ¦ 2600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 25.¦Медицински университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Варна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Медицина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3800 ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 2600 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Стоматология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3800 ¦ ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Здравен менидж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мънт ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ 1300 ¦ 2600 ¦ ¦ 2600 ¦ ¦ 2600 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Здравни грижи ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ 2600 ¦ ¦ 2600 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Специалности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицински колеж ¦ 2600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2600 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 26.¦Тракийски университет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стара Загора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Медицина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3300 ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ 2000 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Ветеринарна медицина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ 5000 ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Всички други специалности¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Специалности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицински колеж ¦ 2600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Специалности в други ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колежи ¦ 1000 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 27.¦Национална художествена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦академия - София ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ 3500 ¦ 700 ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 28.¦Държавна музикална ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦академия "Панчо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Владигеров" - София ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Балетна педагогика ¦ ¦ ¦ ¦ 1200 ¦ ¦ 2100 ¦ ¦ ¦ 2200 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Всички други специалности¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 6000 ¦ 2250 ¦ 6000 ¦ 2250 ¦ 2200 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 29.¦Национална академия за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦театрално и филмово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изкуство "Кръстю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сарафов" - София ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Филмова и ТВ режисура; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Филмово и ТВ операторство¦ ¦ ¦ 6000 ¦ ¦ 6000 ¦ ¦ 5000 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Актьорство за драматичен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦театър; Актьорство за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куклен театър; Танцово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пантомимен театър ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Театрознание; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кинознание ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ 5000 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Всички други специалности¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 5000 ¦ 2500 ¦ 2500 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 30.¦Академия за музикално, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦танцово и изобразително ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изкуство - Пловдив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Балетно изкуство ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ 2400 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ ¦Всички други специалности¦ ¦ ¦ 3800 ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 31.¦Висше строително училище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Любен Каравелов" - София¦ 1800 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 1200 ¦ 2200 ¦ 1300 ¦ 2200 ¦ 1300 ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 32.¦Висше транспортно училище¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Тодор Каблешков" - София¦ 2000 ¦ ¦ 2000 ¦ 1300 ¦ 2000 ¦ 1300 ¦ 2500 ¦ 1800 ¦ 2000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 33.¦Военна академия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Г.С.Раковски" - София; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Висше военноморско ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училище "Н.Й. Вапцаров" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Варна; Национален военен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦университет "В. Левски" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Велико Търново ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ 3500 ¦ 1500 ¦ 3000 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 34.¦Специализирано висше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училище по библиотеко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦знание и информационни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологии - София ¦ 2000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ 1500 ¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤ 35.¦Колеж по телекомуникации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и пощи - София ¦ 2400 ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤ ¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤ * Таксите по т. 6, колона 5 в размер 1500 евро, колона 7 в размер 1500 евро, колона 9 в размер 1750 евро; по т. 13, колона 7 в размер 900 евро и по т. 15, колона 5 в размер 1500 евро, колона 7 в размер 1500 евро и колона 9 в размер 1750 евро са за обучение на студенти, финансирано по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. * Таксата по т. 22, колона 9 в размер 4400 евро е за обучение на специализанти по медицина. Приложение № 5 към чл. 6 Годишни такси за обучение на студентите за учебната 2005 - 2006 г., приети за обучение при условията и по реда на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2003 г. (Лева) ¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ № ¦ Наименование на професионалните направления, съгласно ¦ Редовно по ¦ Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. ¦ обучение ред¦ ¦ ¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤ 1. Теория и управление на образованието 659,00 Педагогика Педагогика на обучението по ... Икономика Туризъм Администрация и управление ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 2. Филология 1054,40 История и археология Философия Религия и теология Психология Социология, антропология и наука за културата Социални дейности Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 3. Физически науки 1515,70 Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Металургия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Горско стопанство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 4. Растениевъдство 2833,70 Растителна защита Животновъдство Ветеринарна медицина ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com


Новини от Поглед Инфо

  С какво всъщност е опасно излизането на САЩ от Договора за “Открито небе”?

  Обявени са датите на провеждането на Парада на Победата и марша на “Безсмъртния полк” през 2020 година

  Каква ще бъде Европа утре?

  Fox News: Шведският коронавирусен модел получи похвала от СЗО

  Le Monde: «Това е лоша идея» — икономистът обясни защо пренасянето на производството в Европа няма да реши проблемите на световната икономика

  Polskie Radio: Русия ще се радва, ако Германия затвори ядрения чадър на САЩ в Европа

  Telegraph: Работят денонощно и все едно не успяват — гробищата на Ню Йорк са претоварени заради епидемията

  Die Welt: От излизането на САЩ от Договора за отворено небе ще спечели само Москва

  Die Welt: Източна Европа няма да се зарадва, ако заради кризата се наложи да плаща за грешките на другите

  Euronews: След карантината европейците не бързат с покупките и икономисват за черни дниЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!