ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 на МС от 08.06.2004 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2004 - 2005 г.

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 на МС от 08.06.2004 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2004 - 2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МС ОТ 8.06.2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2004 - 2005 Г. Обн., ДВ, бр. 51 от 15.06.2004 г. кн. 7/2004 г., стр. 353 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. Определя такси за кандидатстване в държавните висши училища в размер 15 лв. за първи изпит и 10 лв. за всеки следващ изпит. Чл. 2. Определя годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 2000 - 2001 г., 2001 - 2002 г., 2002 - 2003 г., 2003 - 2004 г. и 2004 - 2005 г., съгласно приложение № 1. Чл. 3. Определя годишни такси за обучение на студентите за степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2004 - 2005 г. съгласно приложение № 2. Чл. 4. Определя годишни такси за обучение на докторантите по научни области за учебната 2004 - 2005 г. съгласно приложение № 3. Чл. 5. Определя годишни такси за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти в евро съгласно приложение № 4. Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им. Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса, определен от Българската народна банка. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение преди учебната 2004 - 2005 г., довършват обучението си, като заплащат досега определените такси за обучение. § 2. Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на определените по приложение № 4 такси, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда на раздел IV от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от 2000 г.), и на раздел III от Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти, приета с Постановление № 222 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 90 от 2000 г.). § 3. Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение преди учебната 1999 - 2000 г. при условията и по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г. и бр. 101 от 2002 г.), продължават обучението си при условията, при които са приети. § 4. Висшите училища могат да уреждат в правилниците си освобождаване или заплащане в намален размер на таксите по чл. 1 от лицата по чл. 70, ал. 2 от Закона за висшето образование. § 5. Отменя се Постановление № 137 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2003 - 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г.). § 6. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование. Приложение № 1 към чл. 2 Годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 2000 - 2001 г., 2001 - 2002 г., 2002 - 2003 г., 2003 - 2004 г. и 2004 - 2005 г. (Лева) ¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ № ¦ Наименование на професионалните направления ¦ Редовно ¦ Задочно по ¦съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет¦ обучение ¦ обучение ред ¦ от 2002 г. ¦ ¦ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤ 1. Теория и управление на образованието 185 95 Педагогика Педагогика на обучението по ... Икономика Туризъм Администрация и управление ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 2. Филология 225 115 История и археология Философия Религия и теология Психология Социология, антропология и наука за културата Социални дейности Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 3. Физически науки 245 125 Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Металургия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Горско стопанство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 4. Растениевъдство 265 130 Растителна защита Животновъдство Ветеринарна медицина ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 5. Медицина 310 155 Стоматология Фармация Здравни грижи Спорт ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 6. Теория на изкуствата 290 145 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ Приложение № 2 към чл. 3 Годишни такси за обучение на студентите за степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2004 - 2005 г. (Лева) ¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ № ¦ Наименование на професионалните направления ¦ Редовно ¦ Задочно по ¦съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет¦ обучение ¦ обучение ред ¦ от 2002 г. ¦ ¦ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤ 1. Теория и управление на образованието 190 95 Педагогика Педагогика на обучението по ... Икономика Туризъм Администрация и управление ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 2. Филология 285 140 История и археология Философия Религия и теология Психология Социология, антропология и наука за културата Социални дейности Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 3. Физически науки 330 165 Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Металургия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Горско стопанство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 4. Растениевъдство 350 175 Растителна защита Животновъдство Ветеринарна медицина ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 5. Медицина 410 205 Стоматология Фармация Здравни грижи Спорт ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 6. Теория на изкуствата 385 190 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 7. Военно дело 80 40 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 8. Национална сигурност 240 120 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ Приложение № 3 към чл. 4 Годишни такси за обучение на докторантите по научни области за учебната 2004 - 2005 г. (Лева) ¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ № ¦Шифър на научните¦ Научни области, групи ¦ Редовно ¦ Задочно по ¦ области ¦ специалности ¦ обучение ¦ обучение ред ¦ ¦ ¦ ¦ ¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤ 1. 05.00.00 Обществени науки 285 140 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 2. 01.00.00; Естествени науки; 330 165 02.00.00 Технически науки ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 3. 05.12.00 Военни науки 100 50 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 4. 04.00.00 Селскостопански науки 350 175 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ 5. 03.00.00 Медицински науки 410 205 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ Приложение № 4 към чл. 5 Годишни такси за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти за учебната 2004 - 2005 г. (Евро) ¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ № ¦ Висше училище ¦ За степен ¦ За степен ¦ За степен ¦ За докторанти ¦ За по ¦ ¦ "специалист" ¦ "бакалавър" ¦ "магистър" ¦ и специализанти ¦ езиков ред ¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤ ¤¤¤¤° курс ¦ ¦редовно ¦задочно ¦редовно ¦задочно ¦редовно ¦задочно ¦ редовно ¦задочно ¦ ¦ ¦обучение¦обучение¦обучение¦обучение¦обучение¦обучение¦ обучение ¦обучение¦ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤ ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤ ¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤ 1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3000 2500 3000 2500 5000 2000 3000 Обучение на чужд език 3500 3000 2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3000 2000 3000 2000 4000 2000 3000 3. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2200 1350 2200 1350 2200 1200 1600 4. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1000 500 2800 1680 2800 1680 4000 2000 2000 5. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 1500 1000 2400 1400 2400 1400 3000 2000 2000 6. Технически университет - София 2000 1000 3000 1500 3000 1500 3500 2000 2500 *1500 *1500 *1750 7. Технически университет - София, филиал Пловдив 3000 1500 3000 1500 3500 1500 2500 8. Технически университет - Варна 2000 1000 2500 1500 2500 1500 3000 1500 2000 Обучение на чужд език 3000 9. Технически университет - Габрово 2200 1100 2200 1100 3000 1500 1900 10. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София Урбанизъм 2500 2000 Всички други специалности 3000 1500 3200 1600 2000 11. Университет по хранителни технологии - Пловдив 2500 1750 3200 1600 4100 2050 1900 12. Лесотехнически университет - София Ветеринарна медицина 3500 4000 2000 1800 Ландшафтна архитектура 3500 3500 1750 1800 Всички други специалности 2500 1250 3000 1500 3500 1750 1800 13. Русенски университет "Ангел Кънчев" Машинно-инженерни специалности 2000 1000 2000 1000 2900 1450 1800 Педагогически специалности 1800 900 1800 900 2500 1250 1800 Кинезитерапия 2800 1400 1800 Всички други специалности 2400 1200 2400 1200 3000 1500 1800 *900 Специалности в колежи 2000 1800 14. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 1650 1100 2200 1650 3300 2200 3300 2200 2200 15. Химикотехнологичен и металур- гичен университет - София 2800 2800 3400 3400 4000 1000 2800 *1500 *1500 *1750 16. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 2500 2000 2500 2000 2500 2000 3500 1000 2000 17. Университет за национално и световно стопанство - София 2000 1500 3000 2500 4000 3000 4000 2000 2800 18. Икономически университет - Варна 2500 1500 3000 2000 3500 2500 2500 19. Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов 1900 1300 2200 2000 2700 1400 1300 20. Национална спортна академия - София 3000 3000 3000 3000 4500 1500 3000 21. Аграрен университет - Пловдив 2600 1300 2800 1500 4800 2800 2500 22. Медицински университет - София Медицина 4000 **4300/4000 3000 2700 Стоматология 3950 5850 3950 2700 Фармация 3500 4500 4500 2700 Здравни грижи 3000 2000 3000 3000 2000 2700 Специалности в медицински колеж 2600 2000 2700 23. Медицински университет - Пловдив Медицина 4000 4500 2500 Стоматология 4200 6000 2500 Здравни грижи 2900 1450 2500 Специалности в медицински колеж 2600 2000 2400 24. Висш медицински институт - Плевен Медицина 3800 4000 2500 Здравни грижи 2500 1800 2000 2500 2500 Специалности в медицински колеж 2600 2500 25. Медицински университет - Варна Медицина 3800 4000 2600 Здравен мениджмънт 2600 1300 2600 2600 2600 Специалности в медицински колеж 2600 2600 26. Тракийски университет - Стара Загора Медицина 3300 2500 2000 Ветеринарна медицина 2500 5000 3000 2000 Всички други специалности 2000 1000 2000 1000 3000 1500 2000 Специалности в медицински колеж 2600 2000 Специалности в други колежи 1000 500 2000 27. Национална художествена акаде- мия - София 3000 3500 4000 800 2000 28. Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София Балетна педагогика 1200 2100 2200 Всички други специалности 4000 6000 2250 6000 1200 2200 29. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" Филмова и ТВ режисура, Филмово и ТВ операторство 6000 3000 6000 3000 5000 2500 2500 Театрална режисура, Класическа анимация, Сценография за куклен театър 4000 2000 4000 2000 5000 2500 2500 Филмов и ТВ монтаж, Худо- жествена и приложна фотография, Сценичен и екранен дизайн 4000 2000 5000 2500 2500 Актьорство за драматичен театър, Актьорство за танцов театър 3000 1500 5000 2500 2500 Актьорство за куклен театър 2500 1250 5000 2500 2500 Театрознание, Кинознание, Драматургия 2500 1250 2500 1250 5000 2500 2500 30. Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив Балетно изкуство 3000 2400 2000 3000 1500 2000 Всички други специалности 3800 4000 3000 1500 2000 31. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1800 1000 2000 1200 2200 1300 2200 1300 2000 32. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 1300 1300 650 1300 650 1500 1000 1200 33. Военна академия "Г. С. Раковски", Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна, Национален военен университет "В. Левски" - Велико Търново 3000 1500 3000 1500 3500 1500 3000 34. Колеж по телекомуникации и пощи - София 2400 1200 2000 35. Колеж по библиотекознание и информационни технологии - София 2000 1500 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ * Таксите по т. 6, колона 5 в размер 1500 евро, колона 7 в размер 1500 евро и колона 9 в размер 1750 евро, по т. 13, колона 7 в размер 900 евро и по т. 15, колона 5 в размер 1500 евро, колона 7 в размер 1500 евро и колона 9 в размер 1750 евро са за обучение на студенти, финансирано по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. ** Таксата по т. 22, колона 9 в размер 4300 евро е за обучение на докторанти, а в размер 4000 евро - за обучение на специализанти.


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!