ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН-
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

Обн., ДВ, бр. 104 от 1.12.1999 г., в сила от 1.12.1999 г., попр., бр. 106 от 3.12.1999 г., изм., бр. 28 от 4.04.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 59 от 3.07.2001 г., бр. 94 от 2.11.2001 г., в сила от 2.11.2001 г., доп., бр. 46 от 20.05.2003 г., в сила от 20.05.2003 г., изм., бр. 82 от 16.09.2003 г., бр. 110 от 19.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 49 от 8.06.2004 г., в сила от 8.06.2004 г., изм., бр. 89 от 12.10.2004 г., бр. 109 от 14.12.2004 г., в сила от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2005 г., изм., бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 1.03.2005 г., бр. 27 от 29.03.2005 г., в сила от 29.03.2005 г. т. 4, р. 2, № 298 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката съгласно приложение № 1. Чл. 2. Създава считано от 1 януари 2000 г. Изпълнителна агенция за обучение на водачи на моторни превозни средства към министъра на образованието и науката със седалище София за административно обслужване и дейности, свързани със: издаването, контрола и отнемането на разрешения за организиране на обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства; условията и реда за обучение на водачи на моторни превозни средства. Чл. 3. (1) Преобразува считано от 1 януари 2000 г. звеното на централно подчинение - юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на образованието и науката, с наименование "Академика - студентски отдих, спорт и туризъм" в Изпълнителна агенция "Академика" към министъра на образованието и науката със седалище София и с функции по организиране на студентския отдих, спорт и туризъм. (2) Предоставя за управление на Изпълнителната агенция "Академика" недвижимите имоти ведно с движимите вещи в тях съгласно приложение № 2. (3) Министърът на образованието и науката до 1 януари 2000 г. да образува еднолично търговско дружество с ограничена отговорност на базата на недвижимите имоти ведно с движимите вещи в тях съгласно приложение № 3. (4) Останалите активи, пасиви, архивът, както и другите права и задължения на преобразуваното бюджетно звено на централно подчинение към Министерството на образованието и науката се поемат от Изпълнителната агенция "Академика". Чл. 4. (1) Преобразува Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури в юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката, което поема активите, пасивите, архива и другите права и задължения на преобразуваната банка. (2) Юридическото лице по ал. 1 е с наименование Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури със седалище София и с основни функции по приемане на депозит с цел патентна процедура и осигуряване на трайно съхраняване за период 30 години на патентни, промишлени и колекционни микробиологични обекти (щамове и култури). (3) Трудовите правоотношения с щатните служители в преобразуваната банка се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда. (4) Министърът на образованието и науката издава Устройствен правилник на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури и назначава ръководителя й. Чл. 5. (1) Министърът на образованието и науката е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. (2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката са: 1. държавните училища по чл. 10, ал. 2 от Закона за народната просвета; 2. държавните обслужващи звена по чл. 10, ал. 2 от Закона за народната просвета; 3. инспекторатите по образованието по чл. 35, ал. 2 от Закона за народната просвета; 4. Националната агенция за професионално образование и обучение; 5. Националната агенция за оценяване и акредитация; 6. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2001 г., нова, бр. 46 от 2003 г., отм., бр. 109 от 2004 г.); 7. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2004 г.); 8. Висшата атестационна комисия; 9. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., нова, бр. 49 от 2004 г.) Национален център за информация и документация; 10. Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури; 11. Националният студентски дом; 12. висшите училища и други автономни организации, посочени в приложение № 4. (3) Общата численост на персонала в разпоредителите по ал. 2, т. 1 - 11 е посочена в приложение № 5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Отменят се: 1. Постановление № 56 на Министерския съвет от 1995 г. за определяне на основните функции, структурата и числеността на Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 24 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 82 от 1996 г., бр. 18, 29, 55 и 119 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г. и бр. 5 от 1999 г.). 2. Постановление № 27 на Министерския съвет от 1993 г. за определяне на основните функции и задачи на Министерството на образованието, науката и културата (обн., ДВ, бр. 13 от 1993 г.; изм., бр. 52 от 1993 г.). 3. Постановление № 232 на Министерския съвет от 1996 г. за създаване на задграничен щат на Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 96 от 1997 г.). § 2. В Постановление № 181 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 138 от 1998 г., бр. 2, 3, 18, 24, 25, 40, 48 и 50 от 1999 г.; попр., бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 97 от 1999 г.) се правят следните изменения: 1. В приложение № 1 към чл. 1 т. 16 се отменя. 2. В приложение № 2 към чл. 2 т. 7 се отменя. § 3. Министърът на образованието и науката: 1. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението да внесе в Министерския съвет проект на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за безопасност на движението и проект на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Академика" и да издаде Устройствен правилник на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури. 2. В срока по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за професионалното образование и обучение да внесе в Министерския съвет проект на Устройствен правилник на Националната агенция за професионално образование и обучение. § 4. Средствата за заплати на заместник-министрите до 31 декември 1999 г. се изплащат от бюджета на Министерския съвет. § 5. Постановлението се приема на основание § 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията. § 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 41 на Министерския съвет от 27 март 2000 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) § 4. Министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет да извърши корекции в бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на образованието и науката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 290 на Министерския съвет от 11 декември 2003 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 110 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) § 5. Министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет да извърши налагащите се промени по бюджетите на Министерството на образованието и науката и на Министерството на младежта и спорта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 322 на Министерския съвет от 1 декември 2004 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 109 от 2004 г., в сила от 14.12.2004 г.) § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, т. 2, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2005 г. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 48 на Министерския съвет от 21 март 2005 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 27 от 2005 г., в сила от 1.01.2005 г.) § 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансирани от републиканския бюджет, и за общините в рамките на средствата за делегираните от държавата дейности. § 5. Разходите за прехвърлената численост на персонала по реда на § 75 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. се отчитат в дейност 111 "Контролни държавни и общински органи" към група "Изпълнителни и законодателни органи" на функция "Общи държавни служби". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Приложение № 1 към чл. 1 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2001 г.) Списък на недвижимите имоти, предоставени за управление на Изпълнителната агенция "Академика" 1. Студентски морски комплекс "Академика" - с. Черноморец. 2. Хидропарк "Академика" - "Врана", с. Казичене. 3. Студентска база - с. Хитово. 4. Студентска база в местността Карааланица в Рила. 5. Студентска база в местността Нехтеница в Рила. 6. Студентска база - Берковица. 7. Ски-влек - Габрово. 8. Тенис-комплекс "Мир и дружба" - София. 9. Зала "Христо Ботев" - София. 10. Гребна база "Академика" - с. Панчарево. 11. Спортен комплекс "Академика" - IV километър, София. 12. Студентско общежитие - София, кв. 236 на ж. к. Гео Милев, район "Слатина", бл. 3, вх. А, с прилежащ терен 425 кв. м; канцелария със застроена площ 113 кв. м и офис със застроена площ 64 кв. м, намиращи се в западната част на бл. 3, вх. Б, в кв. 236 на ж. к. Гео Милев, район "Слатина", София. 13. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2001 г.). 14. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2001 г.). Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 (Попр. - ДВ, бр. 106 от 1999 г.) Списък на недвижимите имоти, предоставени за внасяне в капитала на едноличното търговско дружество по чл. 3, ал. 3 1. Почивна база "Христо Ботев" - Несебър. 2. Морски комплекс "Академика" - Варна. 3. Планински комплекс "Академика" - Банско: а) седалкова въжена линия "Тодорка"; б) седалкова въжена линия "Ледника"; в) ски-влек "Чалин валог"; г) ски-влек "Платото"; д) Бъндеришка поляна; е) Дом на скиора; ж) високопланински дом "Академика". 4. Планински комплекс "Академика" - Витоша: а) седалкова въжена линия "Академика" - 1 и 2; б) почивна база "Сините скали". 5. Ски-влек "Академика" - местността Слънчева поляна - Пампорово, и Почивна база - Пампорово. 6. Почивна база "Академика" - с. Гела, община Смолян. 7. Хидропарк "Академика" - с. Оризаре, община Родопи. 8. Почивна база "Академика - Щъркелово гнездо" - язовир "Искър". 9. (Попр. - ДВ, бр. 106 от 1999 г.) Ски-влек "Академика" - с. Говедарци, община Самоков. 10. Спортен комплекс "Академика" - Благоевград: а) ски-влек "Академика" в местността Бодрост; б) плувен басейн - Благоевград. 11. База - с. Равно поле, община Елин Пелин. 12. Зимен дворец - София. 13. Зала "Фестивална" - София. 14. Спортен комплекс "Академика" - кв. Гео Милев, София. 15. Тенис-комплекс "Академика" - Борисовата градина, София. 16. Стол "Академика" - IV километър, София. 17. Почивна база "Аурелия" - с. Равда, община Несебър. Приложение № 4 към чл. 5, ал. 2, т. 12 Висши училища и други автономни организации - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката 1. Българска академия на науките 2. Технически университет - София 3. Технически университет - София, филиал Пловдив 4. Технически университет - Габрово 5. Русенски университет "Ангел Кънчев" 6. Висш институт по хранително-вкусова промишленост - Пловдив 7. Химико-технологичен и металургичен университет - София 8. Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас 9. Лесотехнически университет - София 10. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 11. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 12. Университет за национално и световно стопанство - София 13. Икономически университет - Варна 14. Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов 15. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 16. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 18. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 19. Шуменски университет "Константин Преславски" 20. Национална спортна академия - София 21. Тракийски университет - Стара Загора 22. Тракийски университет - Стара Загора - Висш медицински институт 23. Висш селскостопански институт - Пловдив 24. Медицински университет - София 25. Медицински университет - София, Стоматологичен факултет 26. Висш медицински институт - Пловдив 27. Медицински университет - Варна 28. Висш медицински институт - Плевен 29. Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив 30. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстю Сарафов" 31. Държавна музикална академия - София 32. Технически университет - Варна 33. Национална художествена академия - София 34. Колеж по библиотечно дело - София 35. Колеж по телекомуникации и пощи - София 36. Висше военно транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 37. Висше военно инженерно строително училище "Любен Каравелов" - София Приложение № 5 към чл. 5, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 94 от 2001 г., в сила от 2.11.2001 г., бр. 82 от 2003 г., бр. 110 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 49 от 2004 г., в сила от 8.06.2004 г., изм., бр. 89 от 2004 г., бр. 109 от 14.12.2004 г., в сила от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 7 от 2005 г., изм., бр. 19 от 2005 г., в сила от 1.03.2005 г., бр. 27 от 2005 г., в сила от 29.03.2005 г.) Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката 1. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2005 г.) Държавни училища 29 629 2. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2004 г., бр. 109 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 7 от 2005 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 27 от 2005 г.) Държавни обслужващи звена 3351 3. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2004 г.) Инспекторати по образование 740 4. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2005 г.) Национална агенция за професионално образование и обучение 24 5. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.) Национална агенция за оценяване и акредитация 46 6. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2004 г.) 7. Висша атестационна комисия 12 8. Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури 36 9. Национален студентски дом 6 10. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2004 г., нова, бр. 7 от 2005 г.) Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 6 11. (Нова - ДВ, бр. 49 от 2004 г.) Национален център за информация и документация 50


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:



Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com




Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!