ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование

Обн., ДВ, бр. 83 от 11.10.1994 г., в сила от 1.10.1994 г., изм., бр. 63 от 14.07.1995 г., бр. 5 от 19.01.1999 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 15 от 22.02.2000 г., доп., бр. 8 от 26.01.2001 г., изм., бр. 5 от 14.01.2002 г., бр. 11 от 5.02.2003 г. кн. 11/94 г., стр. 225; кн. 9/95 г., стр. 104; кн. 2/99 г., стр. 51; кн. 3/2000 г., стр. 226; кн. 2/2002 г., стр. 321 т. 4, р. 1, № 163 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Раздел I Общи положения Чл. 1. При условията и по реда на това постановление се отпускат стипендии и помощи на ученици в дневна (присъствена) форма на обучение, които са: 1. български граждани - ученици в държавните и общинските училища в страната; 2. български граждани - ученици в чужбина; 3. чужденци - ученици в българските държавни или общински училища, приети въз основа на междуправителствени спогодби или други актове на Министерския съвет. Чл. 2. (1) Стипендиите се отпускат от началото на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок и се изплащат за времето от 1 октомври до 30 юни включително. (2) Отпуснатите стипендии се преразглеждат след първия учебен срок въз основа на успеха от първия срок и нова декларация за дохода. (3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1995 г.) На ученици инвалиди и на ученици без родители или само с един родител стипендия се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, и се изплаща за 12 месеца. (4) Стипендиите могат да се получат най-късно до 3 месеца считано от края на месеца, за който се полагат. Чл. 3. Учениците губят правото си на стипендия, когато: 1. прекъснат или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест; 2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до изтичане срока на наказанието. Чл. 4. (1) Средствата за стипендиите се осигуряват ежегодно с държавния бюджет и с бюджетите на общините. (2) За българските граждани, учещи в чужбина, средствата за стипендии се осигуряват от бюджета на Министерството на науката и образованието. Раздел II Стипендии на български и чужди граждани - ученици в учебните заведения в страната Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1995 г.) (1) Стипендия се отпуска след завършване на основно образование: 1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.) на ученици инвалиди независимо от степента на инвалидност и на ученици без родители или с един родител - в размер 21 лв.; 2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.) на ученици с месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна заплата, ако имат успех не по-нисък от много добър 4,50 - в размер 18 лв.; 3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.) на ученици с успех не по-нисък от отличен 5,50 - в размер 21 лв.; 4. на ученици, настанени в домовете за деца и юноши, с успех не по-нисък от отличен 5,50 - в размер 80 на сто от размера на стипендията по т. 3. (2) Когато ученикът отговаря едновременно на условията по ал. 1, т. 1, 2 и 3, той получава по избор само една от стипендиите. (3) Не се отпуска стипендия по ал. 1, т. 1, 2 и 3 на ученици, настанени в домовете за деца и юноши. Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.) Стипендията на чужденци - ученици в Република България по линията на междуправителствени спогодби или други актове на Министерския съвет, се изплаща за 12 месеца в размер 57 лв. Раздел III Общежитие, храна и работно облекло Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.) Учениците от професионалните училища получават държавна издръжка под формата на предпазна за здравето храна, общежитие и работно облекло при вредни и специфични условия на труд. Държавната издръжка под формата на предпазна за здравето храна е в размер 7,20 лв. месечно и се дава на учениците, когато са на учебна или производствена практика. (2) Министерството на науката и образованието съгласувано с Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалните грижи утвърждава списък на професиите и специалностите, за които се отпуска държавна издръжка. (3) Учениците в средните сержантски училища към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта получават държавна издръжка под формата на безплатна храна и облекло по нормативи, утвърдени от съответните министри. (4) На възпитаниците, настанени в домове за деца и юноши, за джобни разходи на месец се определят следните размери: 1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.) от I до VIII клас - 3 лв.; 2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.) от IX до ХI клас - 6 лв. Раздел IV Еднократни помощи Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.) По предложение на педагогическия съвет директорът на учебното заведение може да отпуска при особени случаи еднократни помощи в размер до 120 лв. (2) Помощите по ал. 1 се отпускат еднократно за една учебна година. (3) Общата сума на помощите по ал. 1 е до 3 на сто от одобрените средства за изплащане на стипендии. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, включително и на платено обучение, войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга). § 2. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на молба-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. § 3. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на инвалидите; обезщетения за безработица и социални помощи; компенсации към всички видове плащания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора по силата на това постановление; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятия; дивиденти от акции и други доходи. Молбата-декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписана и от родителя (попечителя) на ученика и към нея да се приложат съответните документи. § 4. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от предходния срок. § 5. Учебните заведения извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи. § 6. Подалите декларация с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението. § 7. Ученици, които са напуснали обучението по собствено желание или са изключени и не продължават обучението си, дължат връщане на получаваните суми за стипендии, както и съответната държавна издръжка. Изключение се допуска само по здравословни причини. § 8. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г.). ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 9. "Чужденец" по смисъла на това постановление е всяко лице, което не е български гражданин или е лице без гражданство. § 10. Българските ученици, изпратени на обучение в Московското и Ленинградското (Санкт-Петербургското) хореографско училище и в Цирковото училище в Москва, получават стипендия в размер 8 на сто от базисната валутна заплата по реда, с който се определя валутната заплата на задграничните служители от българските дипломатически представителства в чужбина. Средствата за тези стипендии се осигуряват от бюджета на Министерството на културата. § 11. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г., бр. 15 от 2000 г., доп., бр. 8 от 2001 г., изм., бр. 5 от 2002 г., бр. 11 от 2003 г.) Учениците, ползващи ученическо общежитие към държавните училища, заплащат месечен наем, определен от съответния министър. Този наем не се заплаща от ученици сираци, деца от социално слаби семейства с месечен доход на член от семейството до 65 на сто от минималната работна заплата и от учениците, настанени в специалните и климатичните училища и в домовете за деца и юноши. § 12. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2000 г.). § 13. Разпоредбите на това постановление не се прилагат за учениците в спортните и оздравителните училища и в социалнопедагогическите интернати. § 14. Ученици в училища с 2-годишен срок на обучение с прием след завършена средна степен на образование имат право да кандидатстват по общия ред за стипендия по чл. 5. § 15. Това постановление се прилага и за българските ученици в училището към Посолството на Русия. Необходимите средства се планират и изпращат в и чрез бюджетната сметка на Министерството на науката и образованието. § 16. Необходимите средства за изпълнение на постановлението да се осигурят в рамките на одобрените бюджетни сметки на училищата за 1994 г. § 17. Отменя Постановление № 242 на Министерския съвет от 1991 г. за условията за получаване на стипендии от учениците в средния курс на обучение (обн., ДВ, бр. 2 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 77 и 95 от 1992 г.). § 18. Това постановление влиза в сила от 1 октомври 1994 г. § 19. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на науката и образованието. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 137 на Министерския съвет от 5 юли 1995 г. за изменение и допълнение на Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (ДВ, бр. 63 от 1995 г.) § 3. За учебната 1995 - 1996 г. стипендиите за отличен успех на учениците в държавните училища се отпускат от началото на учебната година, а на учениците в общинските училища - от началото на втория учебен срок. § 4. Необходимите допълнителни средства за изпълнение на постановлението да се осигурят в рамките на одобрените бюджетни сметки на училищата за 1995 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 56 от 1999 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Заключителни разпоредби § 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева. § 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г. Приложение към § 2 от допълнителните разпоредби МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ от. . . . . . . . . . . . ., жив. . . . . . . . . . . . ., ученик . . . . . . . . . . . . (учебно заведение) Моля да ми бъде отпусната стипендия за . . . срок на учебната . . . г. ДЕКЛАРИРАМ: I. Успех . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (от предходния срок (година) - излишното се зачертава) II. Семейно положение: 1. Баща. . . . . . . . . . . . ., жив. . . . . . . . . . . . . . . ., работи в . . . . . . . . . . . ., адрес . . . . . . . . . . . . . . ., 2. Майка . . . . . . . . . . . ., жив. . . . . . . . . . . . . . . . ., работи в . . . . . . . . . . . ., адрес . . . . . . . . . . . . . . ., 3. Брат. . . . . . . . . . . . ., адрес . . . . . . . . . . . . . . ., учащ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Сестра. . . . . . . . . . . ., адрес . . . . . . . . . . . . . . ., учаща. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Материално положение: Доходите на семейството ми, вкл. компенсациите, получени през периода, са. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (предходните 6 месеца) 1. Заплати. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .лв. (вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност) 2. Пенсии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .лв. (без добавките за чужда помощ за инвалидите) 3. Обезщетения за безработица . . . . . . . . . . . . . . . . . . .лв. 4. Месечни добавки и помощи за деца . . . . . . . . . . . . . . . .лв. 5. Стипендии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .лв. (без получаваната от декларатора по това постановление) 6. Наеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .лв. 7. Хонорари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .лв. 8. Други доходи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .лв. (присъдени издръжки, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятия, дивиденти от акции и др.) Всичко:. . . . . . . . . . . . . . . лв. Месечен доход на член от семейството:. . . . . . . . . . . лв. Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. Прилагам: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата. . . . . . Декларатор: . . . . . . . . . . . гр. . . . . . . Родител:. . . . . . . . . . . . . (Попечител)


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!