ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН-
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 НА МС ОТ 31.05.1993 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ СРЕД БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Обн., ДВ, бр. 48 от 4.06.1993 г., попр., бр. 52 от 18.06.1993 г., изм. и доп., бр. 54 от 13.06.1995 г., бр. 20 от 8.03.1996 г., бр. 38 от 23.04.1999 г., в сила от 23.04.1999 г., бр. 73 от 17.08.1999 г., бр. 101 от 29.10.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 89 от 12.10.2004 г. Сборник закони - АПИС, кн. 7/93 г., стр. 135; кн. 10/95 г., стр. 83; кн. 4/96 г., стр. 234; кн. 11/2004 г., стр. 412 Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 1, № 180 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. (1) С това постановление се определят условията и редът за осъществяване на образователна дейност на Република България спрямо чуждестранни граждани и лица без гражданство, които са от българска народност и живеят поотделно или в български общности в чужбина. (2) Българската народност по смисъла на това постановление се определя въз основа на поне един от следните документи: 1. акт за раждане, кръщелно свидетелство или друг акт за гражданско състояние; 2. паспорт или друг официален документ за самоличност; 3. документ, издаден от организация на българска общност в чужбина. (3) По изключение права по това постановление могат да ползват и лица от българска народност, които не притежават документ по ал. 2. Чл. 2. Дейността по ал. 1 на чл. 1 включва: 1. обучение в Република България; 2. учебно-методическа помощ за учебните заведения с преподаване на български език и за курсовете по български език в чужбина; 3. подпомагане на настоятелства, читалища, печатни издания, радио- и телевизионни предавания и на други организации на българските общности в чужбина. Чл. 3. Министерството на образованието и науката организира и координира дейността по ал. 1 на чл. 1 във взаимодействие с Агенцията за българите в чужбина и Министерството на външните работи. Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 1995 г., изм., бр. 20 от 1996 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 73 от 1999 г.) Министерството на образованието и науката ежегодно осигурява до 400 места, субсидирани от държавата, за приемане на лица от българска народност за студенти за пълен курс на обучение, включително подготвителен курс по български език в държавните висши училища на Република България по специалности и по ред, определени от министъра. (2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2004 г.) Министерството на образованието и науката осигурява ежегодно до 15 места, субсидирани от държавата, за приемане на студенти за пълен курс на обучение, включващ подготвителен курс по български език в държавните висши училища на Република България. Местата са предназначени за класираните на първо място на национални олимпиади по български език и литература от държавите, в които се провеждат такива олимпиади, както и за първенците, завършили Болградската гимназия, Приморския украинско-български лицей, гимназиите в с. Городне и в с. Каменка, Украйна, Българския теоретичен лицей в Кишинев, Тараклийския педагогически колеж, Музикалния колеж в с. Твърдица, Република Молдова, гимназиите в Димитровград и в Босилеград, Сърбия и Черна гора, Българския теоретичен лицей в Букурещ и Теоретичния лицей в с. Дудещи Веки, Румъния, и Училището за национално възраждане в Повлодар, Република Казахстан, излъчени от съответните училища, по избрани от тях специалности, с изключение на областите на висше образование изкуства, здравеопазване и спорт. (3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 1999 г., предишна ал. 2, доп., бр. 89 от 2004 г.) Студентите, приети по реда на ал. 1 и 2, заплащат такси за обучението си в размера, определен за българските граждани. (4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 1999 г., предишна ал. 2, бр. 73 от 1999 г., предишна ал. 3, бр. 89 от 2004 г.) В държавните и общинските общообразователни и професионални училища на Република България могат да се обучават лица от българска народност при условията и по реда, установен за българските граждани. (5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., предишна ал. 3, изм., бр. 73 от 1999 г., предишна ал. 4, бр. 89 от 2004 г.) Министерството на образованието и науката ежегодно осигурява до 50 места, субсидирани от държавата, за обучение на лица от българска народност в държавните и общинските общообразователни и професионални училища на Република България по ред, определен от министъра. (6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 1995 г., предишна ал. 2, бр. 38 от 1999 г., предишна ал. 4, бр. 73 от 1999 г., предишна ал. 5, бр. 89 от 2004 г.) Лицата от българска народност могат да кандидатстват съгласувано с Министерството на образованието и науката и да се обучават в български държавни висши и средни училища и срещу заплащане на 30 на сто от пълната такса за обучение на чуждестранни граждани. (7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 1995 г., предишна ал. 3, бр. 38 от 1999 г., предишна ал. 5, бр. 73 от 1999 г., предишна ал. 6, бр. 89 от 2004 г.) Когато намалената такса е по-ниска от издръжката за обучението на един студент или ученик, определена въз основа на диференцирани нормативи, разликата се осигурява от държавния бюджет. (8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2004 г.) Министърът на образованието и науката определя при необходимост различен ред за прием по ал. 1 и 6 за отделни български общности и лица. Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1999 г., бр. 89 от 2004 г.) Министерството на образованието и науката ежегодно осигурява за лица от българска народност до 12 докторантури и до 120 месеца следдипломна специализация. (2) Тематиката на докторантурите и специализациите се утвърждава от министъра на образованието и науката. (3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 1999 г.) Докторантите и специализантите, приети по реда на ал. 1, заплащат такси за обучението си в размера, определен за българските граждани. Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1996 г., бр. 38 от 1999 г.) Министерството на образованието и науката ежегодно осигурява за лица от българска народност: 1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2004 г.) до 10 едномесечни или до 20 двуседмични курсове за квалификация на педагогически кадри с до 30 участници; 2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2004 г.) до 8 едномесечни или до 16 двуседмични педагогически и лингвистични практики с до 30 участници - за студенти по педагогически и лингвистични специалности от чуждестранни висши училища с преподаване на български език; 3. (нова - ДВ, бр. 89 от 2004 г.) до 10 едномесечни или до 20 двуседмични лингвистични практики с до 30 участници - за ученици от чуждестранни средни и неделни училища с преподаване на български език. Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1996 г.) Министерството на образованието и науката осигурява за обучението зад граница на лица от българска народност годишно до 2 на сто от тиража на издаваните в Република България учебници. Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 89 от 2004 г.) Министерството на образованието и науката изпраща в чуждестранните средни и висши училища преподаватели по български език и литература, българска история, българска музика, български народни инструменти, български народни танци и начални учители. Общият брой на преподавателските места за една учебна година не може да надвишава 30. (2) Подборът на преподавателите се осъществява от Министерството на образованието и науката въз основа на конкурс. Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2004 г.) (1) Министерството на образованието и науката осигурява ежегодно за чуждестранни ученици и студенти от българска народност, обучаващи се в Република Молдова, Украйна, Сърбия и Черна гора, Република Македония, Румъния, Република Албания и в Република Казахстан, по 50 места за двуседмичен отдих в базите за отдих на Министерството на образованието и науката по ред, определен от министъра на образованието и науката. Средствата за отдиха се осигуряват от бюджета на Националния център за отдих, възстановяване и спорт. (2) Предимство за ползване на местата по ал. 1 имат първенците на национални олимпиади по български език и литература и първенците на конкурси за лично творчество, български език, литература, история, музика, танци и изкуство. (3) Чуждестранни ученици и студенти от българска народност с изключение на тези по ал. 1 ползват базите за отдих и туризъм към Министерството на образованието и науката и при условията за българските учащи се. Чл. 9. (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 20 от 1996 г.) (1) Средствата за изпълнение на постановлението се осигуряват ежегодно от държавния бюджет по предложение на Министерството на образованието и науката. (2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2004 г.) Лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и 5, по чл. 5, ал. 1 и по чл. 6 имат право на стипендия, както и да ползват студентски и ученически общежития и столове, субсидирани от държавата. (3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 1996 г., изм., бр. 101 от 2002 г., предишна ал. 2, доп., бр. 89 от 2004 г.) Средствата за стипендии и разходите за обучение на студентите по чл. 4, ал. 1 и 2 и на докторантите по чл. 5, ал. 1 се осигуряват от бюджетите на съответните висши училища, а за учениците по чл. 4, ал. 5 - от бюджетите на съответните общински общообразователни и професионални училища. (4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2002 г., предишна ал. 3, изм., бр. 89 от 2004 г.) Средствата за стипендии за специализантите по чл. 5, ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката. (5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 1999 г., предишна ал. 3, бр. 101 от 2002 г., предишна ал. 4, изм., бр. 89 от 2004 г.) Средствата за стипендии и разходите за обучението на лицата по чл. 6 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Отменя ал. 4 на чл. 3 от Постановление № 145 на Министерския съвет от 1991 г. за обучение на чуждестранни граждани във висшите и полувисшите учебни заведения на Република България срещу заплащане (ДВ, бр. 64 от 1991 г.). § 2. (Попр. - ДВ, бр. 52 от 1993 г.) Изменя Постановление № 120 на Министерския съвет от 1990 г. за условията и правата за получаване на стипендии от студентите от висшите учебни заведения, полувисшите институти и аспирантите (обн., ДВ, бр. 98 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 59, 81 и 92 от 1991 г., бр. 26 от 1992 г.; попр., бр. 34 от 1992 г.; изм., бр. 95 от 1992 г.), като в т. 1 на чл. 1 след думите "чужди граждани" и в чл. 21 след думите "чуждестранни граждани" се добави "и лица без гражданство". § 3. В чл. 1 от Постановление № 56 на Министерския съвет от 1991 г. за издаване и разпространение на учебници (ДВ, бр. 31 от 1991 г.) накрая се добавя "в Република България и в чужбина, както и за изучаването на български език и литература и българска история от лица от българска народност в учебни заведения и курсове по български език в чужбина". § 4. Изпълнението на това постановление се възлага на министъра на образованието и науката. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 33 на Министерския съвет от 26 февруари 1996 г. за изменение и допълнение на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (ДВ, бр. 20 от 1996 г.) § 6. Навсякъде думите "Министерството на образованието, науката и културата" се заменят с "Министерството на образованието, науката и технологиите", а думите "министъра на образованието, науката и културата" се заменят с "министъра на образованието, науката и технологиите". ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 на Министерския съвет от 15 април 1999 г. за изменение и допълнение на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (ДВ, бр. 38 от 1999 г., в сила от 23.04.1999 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Навсякъде думите "Министерството на образованието, науката и технологиите" и "министъра на образованието, науката и технологиите" се заменят съответно с "Министерството на образованието и науката" и "министъра на образованието и науката". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 165 на Министерския съвет от 12 август 1999 г. за определяне на таксите за обучение в държавните висши училища за учебната 1999 - 2000 г. (ДВ, бр. 73 от 1999 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение преди учебната 1999 - 2000 г., довършват образованието си, като заплащат досега утвърдените такси за обучение. § 4. Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение преди учебната 1999 - 2000 г. при условията и по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина, продължават обучението си при условията, при които са приети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 242 на Министерския съвет от 22 октомври 2002 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 101 от 2002 г., в сила от 29.10.2002 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на § 2 , 4 и 5 , които влизат в сила от 1 януари 2002 г.


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!