НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Публикувано на: 28.01.2009 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

1
НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В
ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 29 от 5.04.2005 г.,
изм., бр. 89 от 8.11.2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., бр.
74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 5/2005 г., стр. 637
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в
държавни и в общински училища във:
1. VIII клас - в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с
интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища, в
професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация
в средни общообразователни училища и в профилирани гимназии;
2. IХ клас - в профилирани гимназии, в профилирани паралелки в средни
общообразователни училища, в гимназии, в професионални гимназии, в
професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на
професионална квалификация в средни общообразователни училища, в профилирани
гимназии и в гимназии;
3. VII или VIII клас за придобиване на професионална квалификация и основно
образование - в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в
основни, прогимназиални и средни общообразователни училища.
(2) С тази наредба се определят и условията и редът за приемане на лица със
средно образование в държавни и общински професионални колежи и в професионални
гимназии.
Чл. 2. Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой
училища.
Чл. 3. (1) Утвърденият държавен план-прием и приемът за непрофилираните
паралелки за областта по училища се обявяват в регионалния инспекторат по
образованието (РИО) и в училищата до 15 април.
(2) Във всяка паралелка може да се приемат до петима ученици с хронични
заболявания, с физически и сензорни увреждания, а в професионалните училища и в
професионалните гимназии - и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа.
(3) Броят на местата за приемане за всяка паралелка се утвърждава от началника на
РИО след записване на учениците по ал. 2 и се обявява в РИО и в училището до 30
юни.
Чл. 4. (1) Над утвърдения държавен план-прием може да се приеме:
1. близнак - в паралелката, в която другият близнак е записан; близнаците следва
да са положили приемните изпити, ако такива са предвидени;
2
2. кръгъл сирак - без да е положил приемни изпити, ако такива са предвидени.
(2) Учениците по ал. 1, т. 2 се записват с насочване от началника на РИО в
съответствие с желанието им.
Чл. 5. (1) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Началникът на РИО утвърждава
осъществения държавен прием във всяко училище по чл. 1, ал. 1, т. 1 до 15 август.
(2) (Предишен текст на чл. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Началникът на
РИО утвърждава осъществения държавен прием във всяко училище по чл. 1, ал. 1, т. 2
и 3 и ал. 2 и приема в непрофилираните паралелки до 5 септември.
Чл. 6. (1) Учениците се приемат чрез проверка на възможностите им и/или по
документи в училищата по чл. 1.
(2) Проверката на възможностите се осъществява чрез три вида приемни изпити:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) тест;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) изпит по учебен предмет;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) изпит за проверка на способностите.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Продължителността на изпитите по ал. 2, т.
1 и 2 е три астрономически часа, а по т. 3 се определя в съответната учебно-изпитна
програма.
(4) Учебно-изпитните програми и критериите за оценяване се утвърждават със
заповед от министъра на образованието и науката и се обявяват в училищата и в РИО
до 31 януари.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Изпитните материали за приемните изпити се
утвърждават от министъра на образованието и науката.
Чл. 7. Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед:
1. определя:
а) организацията на дейностите по приемане на ученици;
б) графика на дейностите по приемане на ученици;
2. утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите
по приемане на ученици.
Чл. 8. (1) Дейностите по приемането на учениците се организират от началника на
РИО (с изключение на изпита за проверка на способностите по спорт).
(2) Документацията от приемането на учениците се съхранява една учебна година
в РИО или в приемащото училище.
Чл. 9. (1) Приемните изпити за VIII и IX клас се полагат на територията на
областта, в която учениците са завършили VII клас или основно образование. Когато в
областта не е предвидено провеждането на определен приемен изпит, учениците го
полагат на територията на друга област.
3
(2) Учениците подават заявление за полагане на приемни изпити до началника на
РИО в определените от него училища.
(3) Началникът на РИО определя училищата, в които ще се полагат приемни
изпити.
(4) Кандидатите се уведомяват писмено относно допускането им за полагане на
приемни изпити. Списъците с разпределението на учениците по училища и зали се
обявяват в училищата по ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Оценките от приемните изпити са окончателни.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Регионалният инспекторат по
образованието издава служебни бележки на учениците за получените оценки от
приемните изпити.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Изпитът за проверка на способностите
по спорт се организира от училището, съгласуван е с Държавната агенция за младежта
и спорта и се провежда по график, обявен в съответното училище и в РИО.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) За полагане на изпита за проверка на
способностите по спорт учениците подават заявление до директора на училището и
копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.
Чл. 10. (1) Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда
на посочените желания.
(2) За едно желание се смята кандидатстването за един профил, за една
специалност от професия или за една непрофилирана паралелка за всяко заявено
училище.
(3) Класирането се извършва в три етапа.
(4) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
(5) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е
изтеглил документите си, не запазва мястото си.
Чл. 11. За незаети се смятат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в срок ученици;
3. на записали се и след това изтеглили документите си ученици.
Чл. 12. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля
броят на местата по чл. 3, ал. 3, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките
от приемните изпити, а в случай, че приемният изпит е един - по оценката от този
изпит.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се
4
подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни
предмети, а в случай че балообразуващият учебен предмет е един - по оценката от този
учебен предмет.
(3) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се
подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка с точност до 0,01 от
оценките от учебните предмети български език и литература, първи чужд език,
математика, история, география, биология, физика и химия от удостоверението за
завършен VII клас или от свидетелството за завършено основно образование.
(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат
над утвърдения държавен план-прием.
Чл. 13. Учениците се записват в VIII или в IX клас в училището, в което са приети,
като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за
завършено основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика
при кандидатстване за профили "Изкуства" и "Спорт" и за специалностите от професии.
Раздел II
Приемане на ученици в VIII клас
Чл. 14. (1) Учениците се приемат в VIII клас:
1. в профилирани гимназии и в профилирани паралелки за обучение с интензивно
изучаване на чужд език в средни общообразователни училища;
2. в професионални гимназии и в паралелки за придобиване на професионална
квалификация в средни общообразователни училища и профилирани гимназии.
(2) Учениците се приемат след полагане на приемни изпити.
(3) Заявление за полагане на приемни изпити може да подават ученици, които
завършват VII клас в годината на кандидатстване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Учениците, класирани на първо, второ и на трето
място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и
литература или по математика, организирани от Министерството на образованието и
науката (МОН), може да използват резултата си вместо резултат от приемен изпит по
съответния учебен предмет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) Учениците, включени в
окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни
олимпиади, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от
приемен изпит по съответния учебен предмет.
Чл. 15. (1) Изискванията към учениците при кандидатстване са:
5
1. да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити,
определени като балообразуващи по профили и специалности от професии;
2. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които
кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 не се отнася за близнака, приет над държавния прием
по чл. 4, ал. 1, т. 1.
Чл. 16. (1) Учениците, които кандидатстват за профили (с изключение на профил
"Спорт") и за специалности от професии, подават в РИО следните документи:
1. заявление за участие в класиране с подредени желания;
2. копие на удостоверението за завършен VII клас;
3. копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити,
когато кандидатстват в друга област;
4. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 15,
ал. 1, т. 2, издадено от лекуващия лекар на ученика;
5. (нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) копие на документ, издаден от МОН,
удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на
националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и
литература или по математика, и съдържащ резултата от съответното състезание,
когато кандидатът се ползва от правото си по чл. 14, ал. 4;
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) служебна бележка, издадена
от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия,
която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния
отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет.
(2) Учениците, които кандидатстват за профил "Спорт", подават в училището
следните документи:
1. заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. копие на удостоверението за завършен VII клас;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) копие на служебната бележка за резултатите от
тестовете;
4. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 15,
ал. 1, т. 2, издадено от лекуващия лекар на ученика;
5. (нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) копие на документ, издаден от МОН,
удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на
националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и
литература или по математика, и съдържащ резултата от съответното състезание,
когато кандидатът се ползва от правото си по чл. 14, ал. 4;
6
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) служебна бележка, издадена
от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия,
която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния
отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) При
подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на
документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 или по ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6.
Чл. 17. (1) Приемните изпити са:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) за всички профили и специалности от професии -
тест по български език и литература и тест по математика;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) за профил "Изкуства" и за определени специалности
от професии, изискващи способности в областта на изобразителното изкуство,
музиката или хореографията - освен тестовете по т. 1 и изпит за проверка на
способностите съответно по изобразително изкуство, по музика или хореография;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) за профил "Спорт" - освен тестовете по т. 1 и изпит
за проверка на способностите по спорт.
(2) Специалностите от професии по ал. 1, т. 2 се определят с решение на
педагогическия съвет и се обявяват в училищата и в РИО до 15 април.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.).
Чл. 18. (1) Балът за класиране се образува за:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) профил "Хуманитарен" - като сбор от: утроената
оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика;
оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и
оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) профили "Природоматематически" и
"Технологичен" - като сбор от: оценката от теста по български език и литература;
утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението
за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) профил "Чуждоезиков" - като сбор от: удвоената
оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по
математика; оценките по български език и литература и по математика от
удостоверението за завършен седми клас;
4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) профили "Изкуства" и "Спорт" и за определени
специалности от професии, изискващи способности в областта на изобразителното
изкуство, музиката или хореографията - като сбор от: оценката от теста по български
език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за
проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) специалностите от професии - като сбор от:
7
оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по
математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета.
(2) Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се определят с
решение на педагогическия съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
(3) Оценките от балообразуващите учебни предмети по ал. 1 са от удостоверението
за завършен VII клас.
Чл. 19. Класирането за:
1. профили "Хуманитарен", "Природоматематически", "Чуждоезиков",
"Технологичен" и "Изкуства", както и за специалностите от професии, е централно за
училищата на територията на областта и се извършва от РИО;
2. профил "Спорт" се извършва от училището.
Чл. 20. (1) Първи етап на класиране приключва със записване на приетите ученици
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
(2) В заявлението по ал. 1 учениците не може да променят и пренареждат
желанията си.
(3) При първи етап на класирането по чл. 19, т. 1 държавен прием не се извършва
за паралелка, за която приетите са под норматива за минимален брой ученици.
(4) За паралелките по ал. 3 държавен прием може да се извършва по решение на
началника на РИО след анализ на резултатите от приемните изпити, желанията на
учениците и спецификата на населеното място.
Чл. 21. (1) Във втори етап на класиране участват учениците, които:
1. не са приети;
2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали
заявление по чл. 20, ал. 1.
(2) Във втори етап на класиране учениците по ал. 1, т. 2 се класират на мястото си
от първи етап или на по-предно свое желание.
Чл. 22. (1) За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление до
началника на РИО, в което може да променят и пренаредят желанията си, но не
запазват мястото си от по-преден етап на класиране.
(2) Когато след трети етап на класиране записаните са под норматива за
минимален брой ученици, началникът на РИО ги насочва по реда на следващите
желания към друга паралелка, в която има незаети места.
Чл. 23. Втори и трети етап на класиране приключват със записване на приетите
ученици и обявяване на незаетите места в училището и в РИО.
Чл. 24. (1) Незаетите места след трети етап на класиране се обявяват в училището
и в РИО и за тях може да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията по чл.
15, ал. 1.
(2) Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и
8
оригиналите на документите по чл. 16, ал. 1, т. 2, 3 и 4 или по чл. 16, ал. 2, т. 2, 3 и 4 в
срок, определен от директора.
(3) Директорът определя комисия, която подрежда кандидатите по реда на чл. 10,
ал. 1 и чл. 12.
(4) Резултатите от попълването на местата по ал. 1 се обявяват в училището и в
РИО в срок, определен от директора.
Раздел III
Приемане на ученици в IХ клас
Чл. 25. (1) Учениците се приемат в IХ клас:
1. в профилирани гимназии, в средни общообразователни училища и в гимназии;
2. в професионални гимназии и в професионални училища, в непрофилирани
паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни
общообразователни училища, профилирани гимназии и гимназии.
(2) Приемането се извършва по документи или чрез полагане на един приемен
изпит - по учебен предмет или проверка на способностите.
(3) Начинът на приемане по ал. 2 се определя с решение на педагогическия съвет.
(4) Приемането в непрофилирани паралелки се извършва по документи.
(5) Решението по ал. 3 се обявява в училището и в РИО до 15 април.
Чл. 26. (1) Изискванията към учениците при кандидатстване са:
1. да са завършили основно образование;
2. да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване -
за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в
годината на кандидатстване - за вечерна форма на обучение;
3. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които
кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
(2) Да са получили оценка най-малко 3,00 на приемния изпит, в случай че такъв е
бил определен.
(3) Изискването по ал. 2 не се отнася за близнака, приет над държавния прием по
чл. 4, ал. 1, т. 1.
Чл. 27. (1) Учениците подават в училището следните документи:
1. заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. копие на свидетелството за завършено основно образование;
3. копие на служебната бележка за оценката от положения приемен изпит, ако
9
такъв е предвиден;
4. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 26,
ал. 1, т. 3, издадено от лекуващия лекар на ученика.
(2) В заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията
си профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.
(3) При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите
на документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.
Чл. 28. (1) Начинът за образуване на бала се определя с решение на
педагогическия съвет.
(2) При приемането по документи, когато в класирането има ученици с равен бал и
с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 3, ал. 3, те се подреждат по ред,
определен с решение на педагогическия съвет на училището.
(3) Редът по ал. 2 осигурява приемане на учениците в рамките на утвърдения
държавен план-прием.
(4) Решенията по ал. 1 и 2 се представят на началника на РИО и се обявяват в
училището и в РИО в срок до 15 април.
Чл. 29. (1) Класирането се извършва от училището.
(2) Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и
обявяване на незаетите места в РИО и в училището.
(3) Когато след трети етап на класиране записаните са под норматива за
минимален брой ученици, държавен прием за тази паралелка не се извършва.
Чл. 30. (1) За попълване на незаетите места след трети етап на класиране
учениците подават в училището заявление и оригиналите на документите по чл. 27, ал.
1, т. 2, 3 и 4 в срок, определен от директора.
(2) В случай че е определен приемен изпит, за местата по ал. 1 може да
кандидатстват ученици, получили на него оценка най-малко 3,00.
(3) Подреждането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от
бала и реда на посочените желания.
(4) Резултатите от попълването на местата по ал. 1 се обявяват в училището и в
РИО в срок, определен от директора.
Раздел IV
Приемане на ученици след завършен VI или VII клас или на лица със средно
образование
Чл. 31. (1) За придобиване на професионална квалификация и основно
образование учениците след завършен VI или VII клас се приемат по документи в
професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни,
прогимназиални и в средни общообразователни училища.
10
(2) Условията и редът за кандидатстване, класиране и записване се определят с
решение на педагогическия съвет.
(3) Решението по ал. 2 се обявява в училището и в РИО до 15 април.
Чл. 32. (1) Лицата със средно образование се приемат в професионални колежи и в
професионални гимназии.
(2) Условията и редът за кандидатстване, класиране и записване се определят с
решение на педагогическия съвет.
(3) Решението по ал. 2 се обявява в училището и в РИО до 15 април.
Раздел V
Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа
Чл. 33. (1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или
непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им
състояние.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) Ученици от домове за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и ученици, настанени в
приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от
професии.
(3) Началникът на РИО определя комисия за насочване на учениците по ал. 1 и 2,
която включва трима експерти от РИО, юрист и лекар-педиатър, определен от
съответния районен център по здравеопазване.
Чл. 34. (1) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 14, ал. 3
или в чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) Учениците подават в РИО от 3 до 21 май следните документи:
1. заявление с подредени желания;
2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и
срочните оценки за първия учебен срок;
3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска
консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински
изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на
районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 33, ал. 1;
4. служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците по чл. 33,
ал. 2;
5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) нотариално заверено копие от
договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона
за закрила на детето.
11
Чл. 35. Насочването на учениците по чл. 33, ал. 1 се извършва по:
1. списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии,
профилирани паралелки в гимназии или в средни общообразователни училища,
утвърден от министъра на здравеопазването и съгласуван с министъра на
образованието и науката;
2. списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и
показаните профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или
основно образование, утвърден от министъра на здравеопазването и съгласуван с
министъра на образованието и науката.
Чл. 36. (1) Комисията насочва учениците по чл. 33, ал. 1 съобразно тежестта на
заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по
балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от
професия и от заявените желания.
(2) Комисията насочва учениците по чл. 33, ал. 2 в зависимост от оценките от
първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответната специалност
от професия и от заявените желания.
Чл. 37. (1) Комисията съставя протокол за извършеното подреждане и насочване.
(2) Препис-извлечение от протокола по ал. 1 и документите по чл. 34, ал. 2 се
изпращат от комисията на директорите на училищата до 14 юни. Копия от документите
се съхраняват една учебна година в РИО.
Чл. 38. (1) Учениците се записват в училището до 25 юни.
(2) В случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се
извършва държавен прием, те се пренасочват от комисията.
Раздел VI
Приемане на чужденци
Чл. 39. (1) При условията и по реда на тази наредба се приемат чужденци с
разрешено постоянно пребиваване на територията на страната или от българска
народност.
Чл. 40. (1) Чужденци може да се приемат и без полагане на приемни изпити над
утвърдения държавен прием, като заплащат обучението си.
(2) Лицата по ал. 1 подават до началника на РИО молба и документите по чл. 16,
ал. 1, т. 2 и 4 или ал. 2, т. 2 и 4 или по чл. 27, ал. 1, т. 2 и 4 или документи, определени
по реда на чл. 32, ал. 2.
Чл. 41. (1) Учениците по чл. 40 се приемат след разрешение от началника на РИО,
който определя приемащото училище.
(2) Броят на учениците по ал. 1 е не повече от трима за всяка паралелка.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Класирани ученици" са учениците, подредени по бала в зависимост от
желанията си.
12
2. "Приети ученици" са учениците, класирани за местата по чл. 3, ал. 3.
3. "Специалности от професии" са специалностите от списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
§ 2. Ученици, положили приемни изпити по изобразително изкуство, музика и
хореография в училищата към Министерството на културата, може да участват с
оценките от тези изпити в класиране за профил "Изкуства" и за определени
специалности от професии, изискващи способности в областта на изобразителното
изкуство, музиката или хореографията. Резултатите от положените изпити се
удостоверяват със служебна бележка, издадена от съответното училище, в което е
положен изпитът.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. и доп., бр. 74 от 2007 г.) Национална
природо-математическа гимназия, Национална Априловска гимназия - Габрово,
Национално средно общообразователно училище "София", Национална гимназия за
хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" - Варна, Професионална
гимназия по компютърни технологии и системи при Техническия университет в София
- Правец, Технологическо училище по електронни системи към Техническия
университет - София и 134. СОУ "Димчо Дебелянов" - София, може самостоятелно да
определят допълнителни условия и ред за приемане на ученици в съответното училище,
като спазват сроковете, определени в заповедта по чл. 7, т. 1.
§ 4. Наредбата не се прилага в училищата по изкуствата.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 1 и 2 от Закона за народната
просвета и чл. 15, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
§ 6. Тази наредба отменя Наредба № 8 от 2001 г. за приемане на ученици в
училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки (обн., ДВ, бр. 7 от 2002 г.,
изм. и доп., бр. 20 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 233 на
Министерския съвет от 3 ноември 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на
Държавната агенция за младежта и спорта
(ДВ, бр. 89 от 2005 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите
"министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и
"Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на
Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за
младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!