ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

Публикувано на: 09.01.2007 | източник:
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.; ...................изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 99 от 11.11.2003 г., изм. доп. ДВ бр. 15/2004 г.)

(Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2001 г.; доп., бр. 7 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2002 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 99 от 11.11.2003 г., изм. доп. ДВ бр. 15/2004 г.) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Системата на народната просвета полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява: 1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; 2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; 3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; 4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; 5. (нова, ДВ, бр. 19 от 2003 г.) изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура; 6. (предишна т. 5, ДВ, бр. 19 от 2003 г.) завършване на определените в Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация. Чл. 2. (1) Гражданите ползват правото си на образование в системата на народната просвета независимо от своята възраст. (2) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование. (3) (Изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Гражданите нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в държавните, общинските и частните училища. Чл. 3. Системата на народната просвета се регулира от единни държавни образователни изисквания. Чл. 4. (1) Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини. (2) В светските училища религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. (3) (Изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В светските училища могат да се изучават религии в часовете, определени за задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. Обучението по учебния предмет "религия" се извършва съгласно инструкция, издадена от министъра на образованието и науката. Чл. 5. (1) Учениците ползват правото си на безплатно образование в държавните и общинските училища, като: 1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания; 2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си. (2) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Министърът на образованието и науката със заповед определя условията и реда за заплащане на: 1. такси за дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и за професионално обучение след завършено средно образование по утвърден държавен прием; 2. разходите за провеждане на конкурсни изпити за приемане на ученици след завършен VII клас или след завършено основно образование в държавни и общински училища. Чл. 6. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България. (2) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити ученици, както и за други ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма. (3) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2003 г., бр. 99 от 2003 г.) Училищното обучение може да започне по-късно от определената в чл. 7, ал. 2 от Закона за народната просвета възраст след писмена молба на родителите или настойниците и с решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието. (4) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителен клас в училище по избор на родителите. Чл. 6а. (Нов, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) (1) Екипът за комплексно педагогическо оценяване по чл. 6, ал. 3 се определя за срок една година със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието и се състои от: експерта за интегрирано обучение, специални училища и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, или експерт, на когото е възложено изпълнението на дейностите по интегрирано обучение, и членове: психолог, учител - специален педагог, логопед, учител от общообразователно и/или от професионално училище. При необходимост по предложение на председателя на екипа в състава могат да се включват и други специалисти. (2) Заповедта по ал. 1 се издава най-късно до 1 септември на всяка календарна година. (3) В работата на екипа по ал. 1 участват представител на отдела за закрила на детето към дирекциите за социално подпомагане и родителите или настойниците на детето или ученика. В заседанията на екипа може да участва и упълномощен от родителите или настойниците представител учител или педагог, както и педиатър или детски психиатър. (4) Екипът за комплексно педагогическо оценяване има следните правомощия: 1. да изисква информация за: а) деца със специални образователни потребности от отделите за закрила на детето и от районните центрове по здравеопазване; б) ученици със специални образователни потребности, отпадащи от училище, от директорите на училищата и общинските отдели по образование в края на всяка учебна година; в) деца със специални образователни потребности в подготвителните групи и подготвителните класове от директорите на детските градини и училищата, в които се организира задължителната подготовка преди постъпване в първи клас; г) деца със специални образователни потребности от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от домовете за деца и младежи с умствена изостаналост и от домовете за медико-социални грижи за деца; 2. да проучва документите на деца и ученици със специални образователни потребности във връзка с проведени консултации и изследвания; 3. да приема и разглежда следните документи на деца и ученици с хронични заболявания: молба от родителите или настойниците; удостоверение за раждане; лична карта на ученика; протокол от специализирана по профила на заболяването Лекарска консултативна комисия, който се актуализира ежегодно; лична амбулаторна карта, съдържаща необходимите изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването; удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за основно образование; удостоверение за преместване; документ за психолого-педагогически статус, издаден от детската градина или училището, от което идва детето или ученикът; 4. да препоръчва за интегрирано обучение или за приемане в оздравителни училища деца и ученици с хронични заболявания въз основа на документите по т. 3; 5. да извършва консултативна дейност и да осъществява психологическа подкрепа на родители или настойници при вземане на решение за избор на обучение на детето им - в интегрирано обучение и възпитание или в специално училище; 6. да извършва оценка на образователните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности в задължителна училищна възраст и да препоръчва интегрирано обучение и възпитание или обучение в специални училища; 7. да определя до двама ученика със специални образователни потребности в паралелка; тези ученици се насочват в паралелката с най-малък брой ученици за съответния клас; 8. да съдейства за ресурсното подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, като: а) прави предложения до директорите на детските градини и училищата, в които се осъществява интегрирано обучение, както и до директорите на специалните детски градини и на училищата по чл. 66, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 за броя на ресурсните учители, тяхната квалификация и местоназначението им за подпомагане на интегрираните деца и ученици; б) оказва методическа помощ, координация и контрол на екипите в детските градини и училищата, в които са интегрирани деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, в специалните детски градини и в специалните училища; 9. да представя в Министерството на образованието и науката в края на всяка учебна година писмен доклад-анализ за състоянието на интегрираното обучение и възпитание, както и за обучението в специалните училища; 10. да приема решения в срок до 30 май на всяка календарна година за отлагане за една учебна година и на основание протокол от Лекарска консултативна комисия училищното обучение на деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, като уведомява писмено родителите или настойниците; до постъпването им в първи клас по предложение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието тези деца се включват в определена форма на ранно въздействие в съответствие с индивидуалните им потребности. Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Детските градини, училищата и обслужващите звена съвместно с финансиращия орган осигуряват подкрепяща среда за интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Чл. 8. (1) Обучението и възпитанието на децата и учениците в системата на народната просвета се провежда на книжовен български език. (2) В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети се преподават на съответния чужд език, ако това е предвидено с училищния учебен план. (3) Учениците, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си език в общинските училища съгласно държавното образователно изискване за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. (4) Майчин език по смисъла на този правилник е езикът, на който детето общува в семейството си. Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 33 от 2003 г.) Специални условия и ред за приемане на ученици могат да се определят с наредба на министъра на образованието и науката. Глава втора ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА Раздел I Общи разпоредби Чл. 10. (1) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 99 от 2003 г.) Държавни детски градини, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет, са детските градини, в които се обучават, възпитават и отглеждат само деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, приети след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение и възпитание и при писмено изразено желание на родителите или настойниците до директора на детската градина. (2) Държавните детски градини разполагат с материално-техническа база, осигуряваща условия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от цялата страна. (3) Държавни училища, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет, са: 1. (изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 99 от 2003 г.) училища, в които се обучават и възпитават само ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, приети след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение и възпитание и при писмено изразено желание на родителите/настойниците до директора на училището; 2. (нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които се обучават и възпитават ученици с девиантно поведение; 3. (изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна т. 2, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които всички изучавани профили и професии задоволяват образователните интереси и потребности на повече от една област в страната; 4. (предишна т. 3, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) българските училища в чужбина; 5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които се обучават лица, лишени от свобода. (4) Държавни обслужващи звена, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет, са: 1. обслужващи звена, които осигуряват научно, педагогическо и информационно системата на народната просвета; 2. (доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) обслужващи звена за управление на международни проекти и програми и за оперативно управление и финансово осигуряване в системата на народната просвета; 3. Националният дворец на децата, националните детски комплекси и центровете за ученически отдих и туризъм, които организират обучение, отдих, спорт и туризъм за деца и ученици; 4. (изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; 5. (нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. (5) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) По предложение на министъра на образованието и науката държавни училища, които се финансират от държавния бюджет, могат да бъдат и училища в малки планински и гранични селища с население под 1500 жители. (6) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) При промяна на финансиращия орган министърът на образованието и науката определя със заповед детските градини, училищата и обслужващите звена, които са държавни или общински, по смисъла на чл. 10, ал. 2 и 3. (7) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна ал. 5, бр. 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 99 от 2003 г.) Училищата по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 и обслужващите звена по чл. 10, ал. 4, т. 4 и 5 могат да се финансират и чрез общинските бюджети. (8) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна ал. 6, бр. 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.) Държавните обслужващи звена разполагат с материално-техническа база, осигуряваща условия за осъществяване предмета на тяхната дейност. (9) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна ал. 7, бр. 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.) Държавните детски градини, училища и обслужващи звена ползват имоти, които са публична държавна собственост. (10) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Държавните детски градини предоставят образователни, психологически, консултативни, диагностични и рехабилитационни услуги за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. (11) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Училищата по ал. 3, т. 1 предоставят образователни, психологически, консултативни, диагностични и рехабилитационни услуги за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Чл. 11. Общински са детските градини, училища и обслужващите звена, които са с местно значение, финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост. В общинските училища могат да се обучават и ученици от други общини. Чл. 12. (1) (Доп., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г.) Държавните детски градини, училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, по мотивирано предложение от финансиращия орган и становище на регионалния инспекторат по образованието. Становището на регионалния инспекторат по образованието се изготвя след извършена проверка на съответното училище, детска градина или обслужващо звено. (2) (Доп., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г.) Общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет и становище на регионалния инспекторат по образованието, изготвено по реда на ал. 1. (3) Предложението по ал. 1 и 2 за откриване или преобразуване съдържа: 1. мотиви за необходимостта от откриване или преобразуване; 2. наименование и адрес; 3. вид на детската градина, училището или на обслужващото звено; 4. (изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) степен на образование, форми на обучение, профили, професии за училището или дейности в обслужващото звено; 5. сведения за броя на децата и учениците, които ще се възпитават и обучават в детската градина, училището или в обслужващото звено, или сведения за възможностите за пренасочването им - при преобразуване; 6. санитарно разрешително от хигиенно-епидемиологична инспекция; 7. документ за противопожарна безопасност; 8. (доп., ДВ, бр. 99 от 2003 г.) сведения за достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности и материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността на детската градина, училището или на обслужващото звено; 9. писмено становище от съответния регионален център по здравеопазване - за специалните детски градини; 10. акт за собственост; 11. предложение за съхранение на задължителната документация - при преобразуване. (4) Предложението по ал. 1 и 2 за закриване съдържа: 1. мотиви за необходимостта от закриване; 2. наименование и адрес; 3. вид на детската градина, училището или на обслужващото звено; 4. (изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) степен на образование, форми на обучение, профили, професии за училището или дейности в обслужващото звено; 5. сведения за броя на децата и учениците в детската градина, училището или в обслужващото звено; 6. сведения за допълнително финансово осигуряване при закриването на детската градина, училището или на обслужващото звено; 7. сведения за възможностите за пренасочване на децата и учениците; 8. акт за собственост и предложение за разпределение, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база; 9. предложение за приемане и съхранение на задължителната документация; 10. (нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) сведение за осигурен транспорт до училището, към което са пренасочени учениците. (5) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2000 г.) Предложенията по ал. 1 и 2 се правят не по-късно от 31 март на съответната календарна година. (6) (Доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Изключения по определения в ал. 5 срок за преобразуване и закриване се допускат само в случаите, когато броят на учениците в паралелките или в групите на обслужващите звена е под нормативно определения минимум. В случаите, когато срокът не е спазен по независещи от вносителя причини, той може да бъде удължен след решение на министъра на образованието и науката, но не по-късно от 31 май. (7) Министърът на образованието и науката взема решение след експертно становище по предложението в двумесечен срок от момента на постъпването му и издава заповед. (8) Заповедта на министъра на образованието и науката по ал. 7 се обнародва в "Държавен вестник". (9) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Отказът на министъра да издаде заповед за откриване, преобразуване или закриване на държавна детска градина, държавно или общинско училище и обслужващо звено може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд. Чл. 13. При закриване на държавна детска градина, на държавно или общинско училище или на обслужващо звено условията и редът за пренасочване на децата и учениците и за съхранение на задължителната документация се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Чл. 14. (1) (Изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Министърът на образованието и науката назначава със заповед експертна комисия за оценяване предложенията за откриване, преобразуване и закриване на държавните детски градини и на държавните и общинските училища и обслужващи звена. (2) Експертната комисия въз основа на критериите по чл. 10 и изискванията по чл. 12 представя на министъра на образованието и науката експертно становище с предложение за: 1. откриване, преобразуване или закриване на държавни детски градини, на държавни и общински училища и обслужващи звена; 2. определяне или промяна в статута на държавните детски градини, училища или обслужващи звена. (3) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 33 от 2003 г.) Експертната комисия по ал. 1 разглежда и предложения от общински съвет, от регионален инспекторат по образованието или от директор за наименование на държавни детски градини и държавни и общински училища и обслужващи звена. Министърът на образованието и науката въз основа на предложението на експертната комисия издава заповед. (4) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Предложението по ал. 3 съдържа: мотиви за необходимостта от преименуване, решение на педагогическия съвет и/или решение на общинския съвет - за общинските училища и обслужващи звена. Чл. 15. (1) Общинските детски градини се откриват, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет. (2) (Доп., ДВ, бр. 99 от 2003 г.) За издаване на заповедта за откриване или преобразуване по ал. 1 са необходими и: санитарно разрешително от хигиенно-епидемиологична инспекция; документ за противопожарна безопасност; сведения за достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности и материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване дейността на детската градина. (3) За издаване на заповедта за закриване по ал. 1 са необходими: сведение за броя на децата и за възможностите за тяхното пренасочване и сведение за приемане и съхраняване на задължителната документация. (4) Заповедите по ал. 1 на кмета на общината се обнародват в "Държавен вестник". (5) При закриване на общинска детска градина условията и редът за съхранение на задължителната документация се определят със заповед на кмета на общината. Чл. 16. Частни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически или юридически лица, не се финансират от държавния или от общинския бюджет и ползват собствена или наета материална база. Чл. 17. (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Документите за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище са: 1. молба до министъра на образованието и науката; 2. документи, свързани с данни за кандидата: а) за граждани - копие от документ за гражданство и свидетелство за съдимост; б) за търговци или юридически лица с нестопанска цел - копие от съдебното решение за регистрация, съдебно удостоверение за актуално съдебно състояние, а за еднолични търговци - и свидетелство за съдимост; 3. (изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) документи, свързани с проекта за организация на предучилищното възпитание и подготовка или на училищното обучение: а) проект на програма за предучилищно възпитание и подготовка или учебен план, разработени съгласно държавните образователни изисквания; б) сведение за директора и учителския състав, към което за директора се прилагат копия от: документите за завършено образование и присъдена професионална квалификация; свидетелство за съдимост; медицинско удостоверение; документ, удостоверяващ учителски стаж; както и декларация, удостоверяваща съгласието за работа в детската градина или училището, и нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато детската градина или училището ще се управлява и представлява от упълномощено трето лице; в) проект на договор за обучение, съдържащ: предмет; права и задължения на страните относно организацията на обучението и възпитанието, спазването на държавните образователни изисквания и опазването на живота и здравето на децата и учениците; срок; начин на плащане на таксата за обучение; условия за прекратяване, при които на възложителя се връща остатъкът от внесената такса за обучение - по взаимно съгласие, при закриване на детската градина или училището, по причини, свързани със здравословното състояние на детето или ученика; условие за прекратяване - при налагане на наказание на ученика преместване в друго училище до края на учебната година; 4. (изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) документи, свързани с материално-техническата база: а) акт за собственост или договор за ползване със срок най-малко две учебни години, считано от учебната година на откриване; б) проект или заснемане на материалната база с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина или училище; в) проект за преустройство или ново строителство с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина или училище; г) (нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г., заличена - ДВ бр. 15/2004 г.) проект за изграждане на достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; г) (предишна б. “г”, ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна б. "д", бр. 15 от 2004 г.) обяснителни записки по всички части (архитектура, конструкция, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и отопление и вентилация), съобразени с нормативните изисквания и изготвени от лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност; д) (предишна б. “д”, ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна б. "е", бр. 15 от 2004 г.) хигиенно заключение за проектна документация от органите на държавния санитарен контрол; е) (предишна б. “е”, ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна б. "ж", бр. 15 от 2004 г.) писмено становище по проектната документация от органите на пожарна и аварийна безопасност; ж) (предишна б. “ж”, ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна б. "з", бр. 15 от 2004 г.) санитарно разрешително, издадено от съответния териториален орган на държавния санитарен контрол; з) (предишна б. “з”, ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна б. "и", бр. 15 от 2004 г.) сертификат за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност, издаден от органите на пожарна и аварийна безопасност, или становище за разрешаване ползването на обекта по предназначение, издадено от органите на пожарна и аварийна безопасност; и) (предишна б. “и”, ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна б. "й", бр. 15 от 2004 г.) разрешение за ползване, издадено от съответния компетентен орган, или удостоверение, издадено от общинската (районната) администрация, че обектът може да се ползва по предназначение; 5. (изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) документи за осигуряване на медицинското обслужване на децата и учениците - договор с медицински специалист и копие от документ, удостоверяващ завършено образование, придобита професионална квалификация и специалност на медицинското лице, страна по договора. 6. документи за платена държавна такса съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на народната просвета. (2) Когато частна детска градина или частно училище ще използва сгради или помещения на съществуващи училища или детски градини и съответно не се сменя предназначението им, не се представят документите по ал. 1, т. 4, букви "в", "д", "е" и "и". (3) Когато помещения в съществуващи сгради се преустройват, реконструират или сменят своето предназначение и при ново строителство, не се представят документите по ал. 1, т. 4, буква "б". (4) Министерството на образованието и науката може да изисква за сверяване на оригиналите на документите по ал. 1. Чл. 18. (1) Документите по чл. 17 се внасят в Министерството на образованието и науката целогодишно. Подадените до 31 януари документи се разглеждат за откриване или преобразуване на училище за предстоящата учебна година. (2) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Министърът на образованието и науката взема решение, като: 1. издава заповед за откриване или преобразуване на частна детска градина или училище; 2. отказва откриване или преобразуване на частна детска градина или училище; отказът може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд. (3) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Частните детски градини и училища продибиват качеството на юридическо лице от деня на обнародване на заповедта по ал. 2, т. 1 в "Държавен вестник". Чл. 18а. (Нов, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) В заповедта за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище се посочват: 1. наименованието, седалището, офоциланият адрес на детската градина или училището, адресът на сградата, в която ще се провежда възпитанието и обучението, както и идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастър и имотния регистър; при използване на част от сграда се конкретизират помещенията; 2. видът на детската градина или училището; 3. профилите и/или професиите, по които се организира обучението; 4. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация; 5. данни за лицето, получило разрешение за откриване или преобразуване на детската градина или училището: а) за граждани - трите имена и ЕГН; б) за търговци и юридически лица с нестопанска цел - N: на съдебна регистрация, наименованието, седалището, представителството и единният идентификационен код по БУЛСТАТ; 6. лицето, което управлява и представлява детската градина или училището. Чл. 18б. (Нов, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Условията и редът за откриване, преобразуване, промени и закриване на детските градини и училища по чл. 16 се определят с наредба на министъра на образованието и науката. Чл. 19. (1) Български с чуждестранно участие са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на регистрирани в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица, не се финансират от държавния бюджет и ползват собствена или наета материална база. (2) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) За откриване или преобразуване на детски градини и училища по ал. 1 в Министерството на образованието и науката се внасят съдебно решение за регистрирано в Република България сдружение между български и чуждестранни физически или юридически лица, съдебно удостоверение за актуално съдебно състояние и документите по чл. 17, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6. (3) Документите по ал. 2 за откриване и преобразуване на български училища с чуждестранно участие се внасят в Министерството на образованието и науката в срок до 31 януари на годината, за която се иска откриването или преобразуването. (4) (Отм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.). (5) (Отм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.). (6) (Отм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.). (7) (Отм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.). Чл. 19а. (Нов, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Чуждестранни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на чуждестранни юридически лица в съответствие с международни спогодби, не се финансират от държавния бюджет и ползват собствена или наета материална база. (2) За откриване и преобразуване на детските градини и училищата по ал. 1 в Министерството на образованието и науката се внасят документите по чл. 17, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 съобразно условията на подписаната спогодба. Чл. 20. (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Министърът на образованието и науката назначава експертна комисия за разглеждане и оценяване на документите по чл. 19, ал. 2 и чл. 19а, ал. 2. При установяване на несъответствия с нормативните изисквания се определя 15-дневен срок за отстраняването им. (2) (Изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Въз основа на експертното становище на комисията в четиримесечен срок от подаване на документите министърът на образованието и науката внася в Министерския съвет предложение за откриване или преобразуване, което задължително съдържа: 1. наименование, седалище, официален адрес на частната детска градина или училище, адрес на сградата, в която ще се провежда възпитанието и обучението, както и идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастър и имотния регистър; при използване на част от сграда се конкретизират помещенията; 2. вида на детската градина или училището; 3. профилите или професиите, по които се организира обучението; 4. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация; 5. индивидуализиращи данни за лицето, получило разрешение за откриване или преобразуване на детската градина или училището: а) за граждани - трите имена и ЕГН; б) за търговци и юридически лица с нестопанска цел - N: на съдебна регистрация, наименование, седалище, представителство и единен идентификационен код по БУЛСТАТ; 6. лицето, което управлява и представлява детската градина и училището. (3) Министерският съвет с решение открива или преобразува детските градини или училищата по чл. 19 и 19а. (4) Детските градини и училищата по чл. 19 и 19а придобиват качеството юридическо лице от деня на обнародването на решението на Министерския съвет в "Държавен вестник". (5) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Въз основа на експертното становище на комисията при неотстраняване на несъответствията или неспазване на срока по ал. 1 министърът на образованието и науката не внася предложението по ал. 2. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд. Чл. 21. (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Детските градини и училищата по чл. 16, 19 и 19а се закриват: 1. когато се установи, че не се спазват изискванията на Закона за народната просвета, този правилник или държавните образователни изисквания; 2. когато физическо лице, получило разрешение за откриване на детската градина или училището, е осъдено с влязла в сила присъда "лишаване от свобода" за умишлено престъпление; 3. при смърт на физическото лице, получило разрешение за откриване на детската градина или училището; 4. при прекратяване дейността за юридическото лице, получило разрешение за откриване на детската градина или училището; 5. по искане на лицето, получило разрешение за откриване на детската градина или училището. (2) В едномесечен срок от настъпване на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 3 и 4 трети лица могат да внесат в Министерството на образованието и науката документите по чл. 17 за продължаване на дейността на детската градина или училището. (3) В случаите по ал. 2 министърът на образованието и науката назначава експертна комисия, която разглежда и оценява внесените документи и при необходимост провежда събеседване с кандидатите. В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 при наличие на повече кандидати предимство за продължаване на дейността на детската градина или училището имат съпругът и/или децата. (4) Въз основа на експертното становище министърът на образованието и науката взема решение, като: 1. разрешава продължаването на дейността на детската градина или училището, като настъпилата промяна се отразява в акта за откриване; 2. закрива детската градина или училището. Чл. 22. (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) (1) Актовете за закриване на детските градини и училищата по чл. 16, 19 и 19а се издават от органа, разрешил откриване, и се обнародват в "Държавен вестник". (2) Условията и редът за пренасочване на учениците от закритите училища, както и за предаване и съхранение на училищната документация се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Чл. 23. (1) Духовни са училищата, чието откриване се разрешава със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на съответния централен орган на признатата религиозна институция в страната. Духовните училища са за лица, завършили основно образование. (2) Министърът на образованието и науката разрешава откриването на духовни училища, в които не се придобива средно образование, по реда на ал. 1, след представянето на следните документи: 1. молба от съответния централен орган на религиозната институция в страната; 2. документ, удостоверяващ признаването на изповеданието по реда на Закона за изповеданията; 3. декларация, подписана от вносителя, че ще обучава лица, завършили основно образование; 4. документ за осигурена материална база; 5. санитарно разрешително от хигиенно-епидемиологична инспекция; 6. списък на лицата, които ще извършват подготовката за ритуални нужди, и копие от документите им за завършено образование. (3) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Министърът на образованието и науката разрешава откриването на духовни училища, в които се придобива средно образование, по реда на ал. 1, при спазване изискванията на чл. 17, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, ал. 2, 3 и 4, чл. 18 и 18а. (4) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Училищата по ал. 2 и 3 се закриват по искане на централния орган на съответната религиозна институция в страната, открила училището. Училищата по ал. 3 се закриват и в случаите и по реда, предвидени по чл. 21, ал. 1, т. 1, и когато дейността на религиозната институция е прекратена. Чл. 24. Българските държавни училища в чужбина се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на външните работи в съответствие с международните договорености. Чл. 25. (1) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващите звена имат право на: 1. наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията им; 2. собствен кръгъл печат и/или печат с държавния герб; 3. банкова сметка; 4. (изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) данъчен номер и шифър по Булстат. (2) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена имат право да: 1. притежават собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпореждат с него; 2. (изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) предоставят собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, реализират поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършват квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания; 3. се разпореждат самостоятелно с бюджетните си средства; 4. патентоват и продават продукти от своята дейност; 5. (доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определят вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено облекло; 6. (изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определят начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове; 7. определят организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание; 8. издават документи за завършен клас, степен на образование и за професионална квалификация, ако са им предоставени права за това; 9. (изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; доп., бр. 33 от 2003 г.) се сдружават с юридически лица от страната и чужбина и сключват договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушават държавните интереси. (3) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена носят отговорност за: 1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността им; 2. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си; 3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база; 4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес. (4) Частните детски градини и училища, българските детски градини и училища с чуждестранно участие, чуждестранните детски градини и училища и духовните училища, в които се придобива средно образование, освен правомощията по ал. 1, т. 1, 3 и 4, ал. 2 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 имат и следните права и задължения: 1. да притежават собствен печат; 2. да издават документи за завършен клас, степен на образование и за професионална квалификация; 3. (нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) да започнат учебния или възпитателния процес най-късно две години след обнародването на акта за откриването или преобразуването им в "Държавен вестник"; 4. (нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) да не преустановяват провеждането на учебния или възпитателния процес за повече от две учебни години; 5. (нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) да допускат контролни органи на Министерството на образованието и науката, да им предоставят всички необходими документи за извършване на проверки, както и да изпълняват техните предписания. (5) (Отм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.). Раздел II Детски градини Чл. 26. (1) Детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас. (2) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини по ал. 1, които са задължени да ги приемат. (3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Възпитанието и обучението на децата в детските градини се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищното възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище. (4) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна ал. 3, бр. 33 от 2003 г.) Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления. Чл. 27. (1) Детските градини са: 1. целодневни, полудневни, седмични; 2. (изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г.) специални - за деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. (2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Към детски градини по ал. 1 или към училища могат да се организират полудневни, подготвителни или сезонни групи за деца от предучилищна възраст. (3) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) За децата в подготвителните групи, които не владеят добре български език, се осигурява допълнително обучение по български език. (4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детски градини с яслени групи са обединени детски заведения за деца от 10 месеца до постъпване в I клас. (4) (Отм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.). Чл. 28. (1) (Доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 се приемат деца с писмена молба или заявление за постъпване в подготвителна група на родителите или настойниците. Към молбата или заявлението се прилагат копие от акта за раждане и медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган. (2) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 33 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 2 постъпват деца със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания при писмено изразено желание на родителите или настойниците, когато всички други възможности за обучение и възпитание в детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 са изчерпани. (3) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 99 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 в група се приемат до 2 деца със специални образователни потребности. (4) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Групите по ал. 3 се формират с минимален брой деца. (5) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 обучението и възпитанието на децата със специални образователни потребности се осъществява съгласно държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и държавното образователно изискване за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. (6) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1, в които са приети деца със специални образователни потребности, както и в детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 2 със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател - учител на група, и членове: психолог, учител - специален педагог, логопед. В работата на екипа участват родителите или настойниците, както и други специалисти при необходимост. (7) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Екипът по ал. 6 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на деца със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на детската градина. (8) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.; предишна ал. 4, бр. 99 от 2003 г.) Децата от подготвителните групи към детските градини по ал. 1 могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или подготвителен клас към училище. Преместването се извършва с удостоверение за преместване. Чл. 29. (Отм., ДВ, бр. 99 от 2003 г.). Чл. 30. (1) За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 родителите или настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси. (2) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Родителите или настойниците на децата в подготвителните групи към детските градини не заплащат такси за подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас. (3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) От такси могат да се освобождават родителите или настойниците на деца, приети в специални детски градини, ако това е предвидено с нормативен акт. (4) (Предишна ал. 3, доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците. За времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. (5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В държавните и общинските детски градини могат да се извършват допълнителни педагогически и други услуги по желание на родителите или настойниците срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на децата. Чл. 31. Броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определя с наредба на министъра на образованието и науката. Раздел III Училища Чл. 32. Училищата са образователно-възпитателни институции в системата на народната просвета, които осигуряват завършването на клас, придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация. Чл. 33. (1) Училищното образование според съдържанието на подготовката е общо и професионално. (2) Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез задължителноизбираемата или чрез профилираната подготовка съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание. (3) (Доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Професионалното образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиването на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за учебното съдържание, за професионалното образование и обучение и за придобиването на квалификация по професии и правоспособност за професии, за които се изисква такава. (4) (Доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Професионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение и за придобиването на квалификация по професии и правоспособност за професии, за които се изисква такава. Чл. 34. (1) Училищното образование според степента е основно и средно. (2) Основното образование се осъществява на два етапа - начален и прогимназиален. (3) Началният етап е от I до IV клас включително. Обучението се осъществява в начални училища, основни училища, средни общообразователни училища, училища по изкуствата и в специални училища. (4) (Доп., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Прогимназиалният етап е от V до VIII клас включително. Обучението се осъществява в прогимназиални училища, основни училища, средни общообразователни училища, училища по изкуствата, професионални училища, спортни училища и в специални училища. (5) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Обучението на ученици в VIII клас освен в училищата по ал. 4 може да се провежда и в училища, в които се постъпва след завършен VII клас - профилирани гимназии, профилирани паралелки в средни общообразователни училища или в гимназии, в професионални гимназии и професионални училища. Тези училища издават и свидетелство за завършено основно образование. (6) (Предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Средното образование е с четиригодишен срок на обучение след завършено основно образование. Обучението се осъществява в гимназии, профилирани гимназии, средни общообразователни училища, професионални гимназии или професионални училища, спортни училища, училища по изкуствата и в специални училища. (7) (Нова, ДВ, бр. 19 от 2003 г.) На учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма съответно училище по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за народната просвета, се осигурява безплатен транспорт и/или интернатно обучение в средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината. Чл. 35. (1) В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това. (2) (Доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Общините в срок до 30 април изготвят списък на децата, които следва да постъпят в подготвителна група, подготвителен клас и I клас, и го изпращат в срок до 15 май в училищата и детските градини на територията си. Чл. 36. (1) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Децата постъпват в I клас на държавните и общинските училища по молба на родителите или настойниците им. В училищата по изкуствата и в паралелките по изкуства и спорт в основни и в средни общообразователни училища учениците могат да постъпят в I клас след проверка на способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт. (2) (Изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Училището се избира от родителите или настойниците. Чл. 37. (1) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2003 г., бр. 99 от 2003 г.) За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага за една учебна година по предложение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието. (2) В I клас на специалните училища постъпват деца, насочени от диагностичната комисия по ал. 1, съгласно държавните образователни изисквания за обучението на деца с хронични заболявания и/или със специфични образователни потребности. (3) (Изм., ДВ, бр. 19 от 2003 г., бр. 99 от 2003 г.) В училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 от Закона за народната просвета, в които се обучават интегрирано ученици със специални образователни потребности, както и в училищата по чл. 66, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател - учител в паралелката, и членове: психолог и/или педагогически съветник, учител - специален педагог, логопед, учители. В работата на екипа участват родителите или настойниците, а при необходимост и други специалисти. (4) (Изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В срок до 30 юни началникът на инспектората уведомява писмено родителите и общината за решението на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието. (5) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Екипът по ал. 3 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на деца със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на училището. Чл. 38. (Отм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) . Чл. 39. (Изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Училището и детската градина изпращат сведение за децата, постъпили в подготвителна група, подготвителен клас и първи клас в срок до 30 септември в съответната община, където се води списък на децата, които следва да постъпят в първи клас. Чл. 40. (1) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2003 г.) Децата и учениците от подготвителен и от I до IV клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище, през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, а за децата от подготвителния клас - и удостоверение за училищната им готовност. (2) След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително училищно обучение. (3) (Изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.)Директорът на приемащото училище в 7-дневен срок от записването на преместения ученик писмено уведомява общината по местоживеенето му, и директорът на училището, в което се е обучавал. Чл. 41. (1) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.) На децата, завършили подготвителна група или подготвителен клас, се издава удостоверение за училищната им готовност. (2) (Предишна ал. 1, доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) На учениците, завършили I клас, училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети. (3) (Нова, ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна ал. 2, бр. 33 от 2003 г.) Завършването на II и III клас се удостоверява с ученическа книжка. (4) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна ал. 3, бр. 33 от 2003 г.) На учениците, завършили IV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование. (5) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) На ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили IV клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за начален етап на основното образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен IV клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми. Чл. 42. (1) Учениците, завършили началния етап на основното образование, продължават обучението си в V клас. В държавните и общинските училища по изкуствата и в паралелките по изкуства и спорт в държавните и в общинските основни и средни общообразователни училища учениците могат да постъпят в V клас след проверка на способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт или с училищния учебен план. (2) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили IV клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за начален етап на основното образование по обективни причини, продължават обучението си в V клас. (3) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна ал. 2, бр. 99 от 2003 г.) В професионални училища и професионални гимназии, както и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, могат да постъпят ученици в VII или VIII клас. (4) (Изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; предишна ал. 3, бр. 99 от 2003 г.) В държавните и общинските спортни училища могат да постъпят ученици в VI, VII или в VIII клас след проверка на способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт. Чл. 43. (Изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В паралелките по изкуства и спорт в държавните и общинските основни и средни общообразователни училища учениците могат да постъпят в класове от началния и прогимназиалния етап на основното образование след проверка на способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт. Чл. 44. (Изм., ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Учениците от V до VIII клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище при условия и по ред, определени от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и при спазване изискванията на чл. 40, ал. 2 и 3. Чл. 45. (1) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка. (2) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VI, VII или от VIII клас в спортни училища, от VII или от VIII клас в професионални училища и професионални гимназии и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, както и по тяхно желание. Чл. 46. (1) На учениците, завършили VIII клас, училището издава свидетелство за основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета. (2) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили VIII клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен VIII клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми. (3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г.) На учениците, завършили VIII клас в специални училища за деца с умствена изостаналост, училището издава удостоверение за завършен VIII клас съгласно държавните образователни изисквания за обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания и за документите за системата на народната просвета. Чл. 47. (Отм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.). Чл. 48. (1) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 33 от 2003 г.) Учениците, завършили основно образование, могат да продължат обучението си в IX клас на средни общообразователни училища, гимназии, професионални гимназии, професионални училища, училища по изкуствата, специални училища или в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища и в гимназии. (2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; доп., бр. 33 от 2003 г.) Учениците, завършили VII клас, могат да продължат обучението си в VIII клас на профилирани гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища или в профилирани паралелки в средни общообразователни училища или в гимназии или в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища и в гимназии. (3) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Ученици със специални образователни потребности, които са завършили VIII клас и не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, могат да продължат обучението си в IX клас на училища, които организират професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация. (4) (Нова, ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Учениците по чл. 46, ал. 3 могат да продължат обучението си в IX клас на училищата, които организират професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация. (5) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.; предишна ал. 3, бр. 99 от 2003 г.) Паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и гимназии се разкриват в населени места, в които няма професионални училища. Чл. 49. (1) Приемането по утвърден държавен план-прием се извършва: 1. (изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 33 от 2003 г.) за ученици, завършили VII клас или основно образование - в профилирани гимназии, професионални гимназии, професионални училища, училища по изкуствата, профилирани паралелки в средни общообразователни училища и в гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища и в гимназии; 2. (изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 33 от 2003 г.) за ученици, завършили VI и VII - за професионално обучение в професионални училища, професионални гимназии и колежи и в паралелки в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища; 3. за ученици, завършили V, VI или VII клас - в спортни училища. (2) С държавния план-прием се определя броят на учениците в държавните и общинските училища по ал. 1. (3) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 33 от 2003 г.) Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година в срок до 30 март със заповед на: 1. министъра на образованието и науката - за държавните профилирани гимназии и спортни училища и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии; 2. министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството - за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища; 3. (изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г.) министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на младежта и спорта - за държавните и общинските спортни училища; 4. началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни общообразователни училища и гимназии; 5. министъра на културата - за училищата по изкуствата. (4) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.; отм., бр. 99 от 2003 г.). (5) (Изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; изм., бр. 19 от 2003 г.; предишна ал. 4, изм. и доп., бр. 33 от 2003 г.; изм., бр. 99 от 2003 г.) Началникът на регионалния инспекторат по образованието в срок до 1 февруари предлага на министъра на образованието и науката да утвърди държавния план-прием по ал. 3, т. 1 - 3. (6) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.; предишна ал. 5, попр., бр. 48 от 2003 г.) Предложенията на началника на регионалния инспекторат по образованието за училищата по ал. 3, т. 1 се изготвят въз основа на направените до 1 февруари предложения от директорите им. (7) (Нова, ДВ, бр. 33 от 2003 г.; предишна ал. 6, попр., бр. 48 от 2003 г.) Предложенията на началника на регионалния инспекторат по образованието за училищата по ал. 3, т. 2 се изготвят въз основа на направените до 1 февруари предложения от директорите им и се съгласуват със съответните финансиращи органи, с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите. (8) (Нова, ДВ, бр. 68 от 2002 г.; изм., бр. 19 от 2003 г.; предишна ал. 5, изм. и доп., бр. 33 ат 2003 г.; предишна ал. 7, попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 99 от 2003 г.) Промяна в утвърдения държавен план-прием за училищата по ал. 3, т. 1 и 2 може да се извършва в срок до 30 април със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на регионалния инспекторат по образованието при доказана потребност и след съгласуване със съответните финансиращи органи, комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие и регионалните структури на работодателите. (9) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; предишна ал. 5, бр. 68 от 2002 г.; изм., бр. 19 от 2003 г.; предишна ал. 6, изм., бр. 33 от 2003 г.; предишна ал. 8, попр., бр. 48 от 2003 г.; отм., бр. 99 от 2003 г.). (10) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 68 от 2002 г., предишна ал. 7, изм., бр. 33 от 2003 г.; предишна ал. 9, попр., бр. 48 от 2003 г.) Условията и редът за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата се определят с наредба на министъра на културата и на министъра на образованието и науката. Чл. 50. (1) (Доп., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; изм., бр. 33 от 2003 г.) Приемането на учениците в VIII или IX клас в държавните и общинските средни общообразователни училища, гимназии, профилирани гимназии, профилирани паралелки в средни общообразователни училища, профилирани паралелки по изкуства и спорт в средни общообразователни училища се извършва след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката, а приемането на ученици в VI, VII или VIII клас в държавните и общинските спортни училища се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на младежта и спорта. (2) В държавните и общинските спортни училища и училищата по изкуствата и в профилираните паралелки по изкуства и спорт в средни общообразователни училища учениците се приемат след проверка на способностите им. (3) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2001 г.; доп., бр. 7 от 2002 г., бр. 33 от 2003 г.) В държавните и общинските професионални гимназии, професионални колежи и професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в прогимназиални, основни, средни общообразователни и спортни училища и в гимназии учениците се приемат при условия и по ред, определени с държавното образователно изискване за професионалното образование и обучение и с наредба на министъра на образованието и науката. (4) (Изм., ДВ, бр. 33 от 2003 г., бр. 99 от 2003 г.) Приемането на ученици в специалните училища, с изключение на възпитателните училища-интернати, социално-педагогическите интернати и болничните училища, се изв


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!