НАРЕДБА № 3 от 15 април 2003 г. за системата на оценяване

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

(Обн., ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 09.08.2005 г. – в сила от учебната 2005/2006 г.)

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавното образователно изискване за системата за оценяване по чл. 16, т. 5 от Закона за народната просвета (ЗНП). (2) С държавното образователно изискване по ал. 1 се определя организацията на оценяването в училищното обучение. (3) С държавното образователно изискване по ал. 1 се определя и организацията на изпитите за придобиване на професионална квалификация в центровете за професионално обучение. Чл. 2. (1) Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка на учениците. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка. (2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия. (3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки ученик. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван. Чл. 3. Оценяване се извършва: 1. в процеса на училищното обучение; 2. при завършване на средно образование; 3. при завършване на професионално образование; 4. при завършване на професионално обучение. Чл. 4. (1) Оценяването е вътрешно и външно. (2) При вътрешното оценяване оценяващ е учителят. (3) При външното оценяване оценяващи могат да са: 1. директорът на училището; 2. училищна комисия; 3. длъжностни лица от Министерството на образованието и науката (МОН), от регионалните инспекторати по образованието (РИО), от Националното звено за оценяване в средното образование (НЗОСО) или от Националния институт по образованието (НИО); 4. националните комисии за оценяване на държавните зрелостни изпити; 5. комисиите за оценяване на изпитите за придобиване на професионална квалификация. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) При външното оценяване оценяващи може да са: 1. училищна комисия, определена от директора на училището; 2. длъжностни лица или комисии, определени от министъра на образованието и науката, от началника на регионалния инспекторат по образованието или от директорите на обслужващите системата на народната просвета звена за контрол и оценяване. Чл. 5. (1) Оценяването се извършва чрез: 1. периодични проверки; 2. изпити; 3. проверки за установяване постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание. (2) Видовете периодични проверки по всеки учебен предмет се определят в държавното образователно изискване за учебното съдържание и в учебните програми и могат да са: 1. устни изпитвания; 2. писмени изпитвания; 3. практически изпитвания. (3) Изпитите са: 1. приравнителни; 2. за промяна на оценката; 3. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование; 4. изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално образование и професионално обучение. Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Оценяването се извършва чрез: 1. текущи изпитвания; 2. изпити; 3. изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определен клас; 4. изпитвания за установяване постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по учебен предмет за завършен етап от степента на образование или на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии за един или повече класове. (2) Текущите изпитвания са устни, писмени и практически. (3) Изпитите са: 1. приравнителни; 2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 3. за промяна на оценката; 4. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование; 5. изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално образование или на професионално обучение. Чл. 6. (1) Според организацията периодичните проверки и изпитите са: 1. индивидуални - за отделен ученик; 2. общи - за част от учениците от една паралелка или за ученици от една или повече паралелки. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Според организацията текущите изпитвания и изпитите са: 1. индивидуални - за отделен оценяван; 2. групови - за част от учениците от една паралелка или за ученици от една или повече паралелки. (2) Проверките за установяване постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание са за определен клас или за етап от степента на образование. (2) (Отм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.). Чл. 7. (1) Въз основа на установените резултати от периодичните проверки и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател. (2) Оценките, които могат да се поставят, са отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2. (3) При оценяването могат да се поставят и други оценки, които се приравняват към оценките по ал. 2. (4) Поставените оценки при проверките по чл. 5, ал. 1, т. 3 могат и да не се приравняват към оценките по ал. 2. (5) При оценяването на учениците в I клас и при оценяването по учебните предмети от културно-образователната област "чужди езици" във II клас не се поставят оценките по ал. 2. Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се поставя оценка с качествен и количествен показател, а за учениците от I клас и за учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални програми - само с качествен показател. (2) Оценките, които може да се поставят, са отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2. (3) В предвидените в тази наредба случаи количественият показател може да не се определя като цяло число, при което качественият показател се определя, както следва: а) за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб; б) за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден; в) за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър; г) за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър; д) за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен. (4) При оценяването може да се поставят и други оценки, които се приравняват към оценките по ал. 2 или 3. (5) Поставените оценки при изпитванията по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 може и да не се приравняват към оценките по ал. 2 или 3. Глава втора ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ Раздел I Общи положения Чл. 8. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. (2) При завършване на основно и средно образование се поставят и окончателни оценки по учебните предмети. (3) В началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците. (4) Когато установяването на входното равнище се извършва при условията на вътрешно оценяване, поставената оценка може да бъде част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок. Чл. 9. (1) В процеса на училищното обучение може да се извършва вътрешно и външно оценяване. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) В процеса на училищното обучение се извършва вътрешно и външно оценяване. (2) Вътрешното оценяване се извършва чрез периодични проверки. (2) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Вътрешното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания. (3) Външното оценяване се извършва чрез проверките и изпитите по чл. 5, ал. 1. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Външното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания, изпити и изпитвания. Чл. 10. (1) Темите, задачите, въпросите и другите материали за провеждането на периодичните проверки при вътрешното оценяване се подготвят от учителя. (2) Темите, задачите, въпросите и другите материали за провеждането на периодичните проверки при външното оценяване се подготвят от оценяващия. (3) Темите, задачите, въпросите и другите материали за провеждане на изпитите по чл. 5, ал. 3, т. 1 и 2 се подготвят от училищната комисия по чл. 4, ал. 3, т. 2 и се утвърждават от директора на училището. (4) Темите, задачите, въпросите и другите материали за провеждане на изпитите по чл. 5, ал. 3, т. 3 се подготвят от МОН, от НЗОСО и/или от НИО и се утвърждават от министъра на образованието и науката. Чл. 10. (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Задачите, другите материали и критериите за оценяване се подготвят от оценяващия. (2) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал. 1 за изпитите по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 3 се утвърждават от директора на училището. (3) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал.1 за изпитванията по чл. 5, ал.1, т. 3 и 4 се утвърждават: 1. от министъра на образованието и науката - когато оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии, определени от министъра на образованието и науката или от обслужващи системата на народната просвета звена за контрол и оценяване; 2. от началника на регионалния инспекторат по образованието - когато оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии от РИО. Раздел II Периодични проверки Раздел II Текущи изпитвания (Изм. на загл., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Чл. 11. (1) Периодичните проверки се осъществяват системно през първия и втория учебен срок. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Текущите изпитвания при условията на вътрешно оценяване се осъществяват системно през първия и втория учебен срок. (2) По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик. (3) Външното оценяване чрез периодични проверки може да се извършва от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 3. (3) (Отм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.). Чл. 11а. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е: 1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часове седмично - две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитвания; 2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания; 3. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване; 4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично - една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване; 5. по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” и по учебна практика - три оценки от практически изпитвания. (2) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок за ученици с нарушена моторика на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и/или малформации е: 1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три и повече учебни часове седмично - четири оценки от устни изпитвания; 2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично - три оценки от устни изпитвания. Чл. 12. (1) Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални периодични проверки или като общи периодични проверки. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални текущи изпитвания или като групови текущи изпитвания. (2) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи. (3) При общите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на общо поставени теми, въпроси или задачи. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) При общите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи. (4) Устните изпитвания на ученици с увреден слух могат да се извършват и с помощта на учител, който владее жесто-мимична реч. (5) При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си пред ученика. Чл. 13. (1) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или като общи периодични проверки. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или като групови текущи изпитвания. (2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час. (3) При общите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на общо поставени теми,въпроси или задачи. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) При общите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на групово поставени задачи. (4) Писмените изпитвания на ученици с нарушено зрение, които са обучавани на брайлов шрифт, се осъществяват с материали и технически средства, адаптирани на брайлов шрифт, а на слабовиждащи ученици - с материали с уголемен шрифт. (5) Писмените изпитвания на ученици с увреден слух могат да се извършват и с помощта на учител, който владее жесто-мимична реч. (6) При писмените изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно или писмено оценката си пред ученика. (7) Писмени изпитвания не се извършват за ученици, които имат засягане на моториката на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и/или малформации. (7) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Писмени изпитвания не се извършват за ученици с нарушена моторика на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и/или малформации. Чл. 14. (1) Контролната работа е общо писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет. (2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. (3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител. Чл. 15. (1) Класната работа е общо писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. (2) Класна работа се провежда по български език и литература и по математика - за прогимназиалния етап, и по български език и литература, по чужди езици и по математика - за гимназиалния етап. (2) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Класна работа се провежда по: 1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап; 2. чужди езици - в VIII клас за паралелките с интензивно изучаване на чужд език; 3. български език и литература, по чужди езици и по математика - в гимназиалния етап. (3) Класни работи не се провеждат за учениците в началния етап от основната степен на образование. (4) Класната работа се провежда за един учебен час с изключение на класната работа по български език и литература и по чужд език, които се провеждат в два слети учебни часа. (4) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по български език и литература, по чужд език и по математика - профилирана подготовка, се провежда в два слети учебни часа. (5) Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител. (6) Класна работа по чужди езици може да не се провежда за ученици с увреден слух по преценка на оценяващия учител. Чл. 16. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя. (2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като уведомява учениците за направените изводи. Чл. 17. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания: 1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден; 2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи; 3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. (2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет и се утвърждава от директора на училището в началото на всеки учебен срок. (2) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището в началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището. (3) За графика по ал. 1 учителите информират учениците, а класните ръководители - родителите, в началото на всеки учебен срок. (3) (Доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители - родителите, в началото на всеки учебен срок. Чл. 18. (1) С практическите изпитвания се оценяват постигнатите практически умения на учениците. (2) Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални или като общи периодични проверки. (2) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални или като групови текущи изпитвания. (3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание. (4) При общите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в общо поставено практическо задание. (4) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание. (5) За извършване на практическите изпитвания по учебна или производствена практика се осигуряват работни места за всеки ученик и съответната техническа и технологична документация, техника, инструменти, уреди и материали, гарантиращи изпълнението на практическото задание и безопасната работа на учениците. (6) Времето за изпълнение на практическото задание се определя от оценяващия в рамките на учебните часове. (7) При практическите изпитвания оценяващият е длъжен да анализира изпълнението на практическото задание и устно да мотивира оценката си пред ученика. (8) Практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение се извършват при условията на чл. 13, ал. 4. (9) Практическите изпитвания на ученици с увреден слух се извършват при условията на чл. 13, ал. 5. (10) Времето за практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител. Чл. 19. След установяване на постигнатите резултати при периодичните проверки на учениците се поставят текущи оценки. Чл. 19. (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки. Раздел III Оформяне на срочни, годишни и окончателни оценки Раздел III Срочни, годишни и окончателни оценки (Изм. на загл., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Чл. 20. (1) Срочната оценка се оформя по преценка на учителя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебния срок, и при вземане предвид на текущите оценки. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) рочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок, и при вземане предвид на текущите оценки. (2) Срочна оценка се формира само за учебните предмети, които по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично. (3) По учебните предмети, изучавани в I клас, по учебните предмети от културно-образователната област "чужди езици" във II клас и по производствена практика не се формира срочна оценка. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) По учебните предмети, изучавани в I - IV клас, и по производствена практика не се формира срочна оценка. (4) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за време, което не позволява поставяне на минималния задължителен брой текущи оценки по чл. 11а, ал. 1, т. 5. (5) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок. Чл. 21. (1) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е: 1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часа седмично - три оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени или практически изпитвания; 2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично - три оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени или практически изпитвания; 3. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване. (2) Срочната оценка по учебна практика се формира въз основа на поне три оценки от практически изпитвания. (3) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок за учениците по чл. 13, ал. 7 е: 1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три и повече учебни часа седмично - четири оценки от устни изпитвания; 2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично - три оценки от устни изпитвания. Чл. 21. (Отм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.). Чл. 22. (1) Годишната оценка се оформя по преценка на учителя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, и при вземане предвид на срочните оценки. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, и при вземане предвид на срочните оценки. (2) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично и през двата учебни срока, както и по производствена практика, се формира само годишна оценка при вземане предвид на текущите оценки. (3) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично в един от двата учебни срока, годишната оценка се формира при вземане предвид на текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от другия учебен срок. (4) За резултатите от обучението по всички учебни предмети, изучавани в I клас, се формира обща годишна оценка с думи. (4) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) За резултатите от обучението по всички учебни предмети, изучавани в I клас, се формира обща годишна оценка само с качествен показател. (5) По учебните предмети от културно-образователната област "чужди езици" във II клас се формира годишна оценка с думи. (5) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Годишните оценки по учебните предмети, изучавани във II - IV клас, се оформят от учителя, като се отчитат знанията и уменията на учениците върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, при вземане предвид на текущите оценки. (6) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Не се оформя годишна оценка по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. (7) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Годишната оценка по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван. (8) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се оформят срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, признати при условията и по реда на § 5 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, и/или на оценките по съответния учебен предмет, получени в приемащото училище. Чл. 23. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация. (2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са: 1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и практическите изпитвания; 1. (доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания; 2. до две седмици след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените изпитвания; 3. в деня на оформянето им - за срочните и годишните оценки. 3. (доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки. Чл. 24. (1) Окончателните оценки при завършване на основно образование са годишните оценки по учебните предмети, изучавани в VIII клас съгласно училищния учебен план. (2) Окончателните оценки при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебните предмети, изучавани в гимназиалния етап от задължителната подготовка, от задължителноизбираемата подготовка, от профилираната подготовка - ако такава е предвидена, и от свободноизбираемата подготовка. (2) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) В случаите по чл. 22, ал. 6 при завършване на основно образование не се поставя окончателна оценка по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”. (3) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от гимназиалния етап, са годишните оценки за съответния клас. (3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Окончателните оценки при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебните предмети, изучавани в гимназиалния етап от задължителната подготовка, от задължителноизбираемата подготовка и от свободноизбираемата подготовка. (4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от гимназиалния етап, са годишните оценки за съответния клас. (5) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” в случаите по чл. 22, ал. 6, когато не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на гимназиалния етап. (6) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) В случаите по чл. 22, ал. 6, когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната оценка по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”: 1. е годишната оценка по учебния предмет - когато предметът е изучаван само в един от класовете на етапа; 2. се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по учебния предмет. Раздел IV Изпити в процеса на обучението Чл. 25. (1) Изпитите в процеса на обучение са: 1. приравнителни; 2. за промяна на оценката; 3. (нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) за определяне на срочна оценка по учебен предмет; 4. (нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) за определяне на годишна оценка по учебен предмет. (2) Изпитите по ал. 1 са успешно положени, когато оценката е не по-малко от среден 3. (3) Изпитите по ал. 1 се провеждат от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището. (3) (Отм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.). Чл. 26. (1) Приравнителни изпити се провеждат: 1. при преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове; 2. при прекъсване на обучението на ученик, който желае да го продължи по действащия учебен план, ако е различен от учебния план, по който е започнал обучението си. 2. (изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) за ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал обучението си. (2) В случаите по ал. 1, т. 2 изпити се полагат само по неизучавани учебни предмети. (2) (Отм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.). (3) Изпитите по ал. 1 се полагат при условия и по ред, определени със заповед на директора на приемащото училище при спазване на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Учениците от I до VIII клас не полагат приравнителни изпити освен в случаите, предвидени в наредбата по § 5 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета. Чл. 27. (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 1. поправителни изпити; 2. изпити за промяна на годишна оценка - само за гимназиалния етап; 2. (доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) изпити за промяна на годишна оценка - само за VIII клас и за класовете от гимназиалния етап; 3. изпити за промяна на окончателна оценка. 3. (доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) изпити за промяна на окончателна оценка - само за гимназиалния етап. (2) Учениците имат право еднократно да се явят на общо не повече от три изпита за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка за прогимназиалния етап, както и за гимназиалния етап. (2) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. (3) За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпита по ал. 1, т. 2. Чл. 28. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка е слаб 2. (2) Поправителните изпити по ал. 1 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас. (2) (Доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Поправителните изпити по ал. 1 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка. (3) Поправителните изпити се полагат на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година, за която е формирана годишната оценка. (3) (Нова, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. (4) (Попр., ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през юни или юли и от 1 до 13 септември по ред, определен със заповед на директора на училището. За учениците от ХII клас редовна поправителна сесия може да се провежда и през май. (4) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището. (5) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 3, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври. (5) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 4, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври. (6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 4. (6) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 4. Чл. 29. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за последния клас от прогимназиалния или гимназиалния етап. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VIII клас или за ХII клас, а изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас. (2) Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас. (2) (Доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка. (3) Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа, а за прогимназиалния етап - върху учебното съдържание, изучавано в VIII клас. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа. (4) Изпитите по ал. 1 се полагат при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. (4) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Изпитите по ал. 1 се полагат по ред, определен със заповед на директора на училището. (5) Получената оценка на изпит по ал. 1 е окончателна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 3 - 6. (5) (Изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Получената оценка на изпит за промяна на годишна или крайна оценка по ал. 1 е окончателна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 3 - 6. Чл. 29а. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от: 1. ученици, обучавани в дневна и във вечерна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет; 2. ученици, обучавани в индивидуална форма. (2) Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок. Чл. 29б. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците, обучавани в задочна, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма. (2) Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година. Чл. 29в. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Изпитите по чл. 25, ал.1 се провеждат от: 1. училищна комисия по организиране на изпита; 2. училищна комисия по оценяването. (2) В състава на комисията по ал.1, т. 1 не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпитът. (3) В състава на комисията по ал.1, т. 2 се включват лица, които заемат длъжността “учител” в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се провежда изпитът. (4) Комисиите по ал. 1, т. 2 се състоят най-малко от двама членове, единият от които е председател. Чл. 29г. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) За провеждане на изпитите по чл. 25, ал. 1 директорът на училището издава заповед за определяне на комисиите по чл. 29а, ал. 1. (2) В заповедта по ал. 1 се определят за всеки изпит датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита. (3) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита. Чл. 29д. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Изпитите по чл. 25, ал. 1, с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка, се провеждат като практически изпитвания по учебните предмети: 1. физическо възпитание и спорт; 2. музика - за II - IV клас; 3. изобразително изкуство - за II - IV клас; 4. домашен бит и техника - II - IV клас; 5. учебна, лабораторна и по производствена практика - за професионалната подготовка; 6. техническо чертане и други учебни предмети от професионалната подготовка, по които текущите изпитвания са практически. (2) Изпитите по чл. 25, ал. 1, с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка, се провеждат в две части - писмена и устна, по учебните предмети: 1. български език и литература - за II - IV клас; 2. чужди езици. (3) Изпитите по чл. 25, ал. 1, с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка, се провеждат в две части - писмена и практическа, по учебните предмети: 1. музика и изобразително изкуство - за прогимназиалния етап; 2. информатика и информационни технологии. (4) Извън случаите по ал. 1, 2 и 3 изпитите по чл. 25, ал. 1 се провеждат в писмена форма. Чл. 29е. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Продължителността на изпитите по чл. 25, ал. 1, с изключение на изпитите за промяна на окончателна оценка, е: 1. за II - IV клас: а) един астрономически час - за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите по чл. 29д, ал. 2 и 3; б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от 20 минути - за устната част от изпитите по чл. 29д, ал. 2; в) един астрономически час - за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за практическата част от изпитите по чл. 29д, ал. 3; 2. за прогимназиалния етап: а) два астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите по чл. 29д, ал. 2 и 3; б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от 30 минути - за устната част от изпитите по чл. 29д, ал. 2; в) три астрономически часа - за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за практическата част от изпитите по чл. 29д, ал. 3; 3. за гимназиалния етап: а) три астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите по чл. 29д, ал. 2 и 3; б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от 30 минути - за устната част от изпитите по чл. 29д, ал. 2; в) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа - за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за практическата част от изпитите по чл. 29д, ал. 3. Чл. 29ж. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат като практически изпитвания по учебните предмети: 1. физическо възпитание и спорт; 2. учебна, лабораторна и по производствена практика - за професионалната подготовка; 3. техническо чертане и други учебни предмети от професионалната подготовка, по които текущите изпитвания са практически. (2) Изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат в две части - писмена и практическа, по учебните предмети: 1. музика; 2. изобразително изкуство; 3. информатика; 4. информационни технологии. (3) Извън случаите по ал. 1 и 2 изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат в писмена форма. (4) Продължителността на изпитите за промяна на окончателна оценка е: 1. пет астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите по ал. 2; 2. по решение на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от шест астрономически часа - за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за практическата част от изпитите по ал. 2. Чл. 29з. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Крайната оценка от изпитите по чл. 25, ал.1 се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до: 1. единица - за изпитите по чл. 25, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и по чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2; 2. 0,01 - за изпитите за промяна на окончателна оценка. (2) Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя по реда на ал. 1. (3) Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части. Чл. 30. (1) Проверките за установяване постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание за определен клас или за етап от степента на образование се извършват по инициатива на МОН. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Изпитванията за установяване постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание за определен клас или за етап от степента на образование се извършват по инициатива на МОН. (2) Въз основа на обобщените резултати от оценяването по ал. 1 се взема решение за промяна на държавните образователни изисквания за учебното съдържание и учебните програми. Глава трета ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (Отм., ДВ, бр. 46 от 2004 г.) Глава четвърта ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Раздел I Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в професионалното образование Чл. 40. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по този раздел се полагат от лицата, обучавани по програмите по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). (2) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са: 1. изпит по теория на професията и специалността; 2. изпит по практика на професията и специалността. Чл. 41. (1) Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се полагат след успешно завършен ХII клас. (2) Държавните изпити за придобиване трета степен на професионална квалификация се полагат след успешно завършен ХIII клас, а за професиите от област на образование "Изкуства", които се изучават в училищата по изкуствата - след успешно завършен ХII клас. Чл. 42. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по националните изпитни програми по чл. 36 ЗПОО. (2) В националните изпитни програми са определени изпитните теми и критериите за оценяване на държавните изпити. Чл. 43. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат в три сесии: 1. през юни; 2. през септември; 3. през януари. (2) Обучаваните, които желаят да положат държавни изпити, подават заявление. (3) Обучаваните могат да се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешното полагане на държавните изпити. Чл. 43а. (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) (1) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат в училището, в което е проведено обучението, а когато училището е закрито или преобразувано - в училище, определено от началника на съответния РИО. (2) За организиране и провеждане на изпитите по чл. 40, ал. 2 директорът на училището издава заповеди. (3) Най-късно три работни дни преди датата за провеждане на изпита директорът обявява на общодостъпно място в училището датата, мястото и началния час на всеки изпит, както и срока и мястото за оповестяване на резултатите. Чл. 44. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат в училището. (1) (Отм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.). (2) Подготовката, организирането и провеждането на държавните изпити се извършва от: 1. комисия по допускане до изпитите; 2. комисия по подготовка и организиране на изпитите; 3. комисии за провеждане и оценяване на изпита по теория; 4. комисии за провеждане и оценяване на изпита по практика; 5. комисия за придобиване на професионална квалификация. (2) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Подготовката, организирането и провеждането на държавните изпити се извършват от: 1. комисия по допускане до изпитите; 2. комисия по подготовка и организиране на изпитите; 3. комисия от квестори за изпита по теория; 4. комисия за оценяване на изпита по теория; 5. комисия за провеждане и оценяване на изпита по практика; 6. комисия за придобиване на професионална квалификация. (3) В състава на комисията по ал. 2, т. 2 се включват и квесторите. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Съставът на комисиите по ал. 2 за всеки изпит и срокът за изпълнение на задълженията им се определят със заповед на директора на училището. (4) Комисиите по ал. 2, т. 3 и 4 се назначават по всяка професия и специалност, по която ще се полага държавен изпит, в съответствие с чл. 35 ЗПОО. (4) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Комисията по ал. 2, т. 1: 1. взема решение за допускане до държавни изпити за съответната сесия; 2. изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите до държавни изпити и ги оповестява на общодостъпно място в училището. (5) В състава на комисията по ал. 2, т. 5 се включват председателите на комисиите по ал. 2, т. 3 и 4. (5) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Комисията по ал. 2, т. 2: 1. взема решение за мястото на провеждане на изпита; 2. определя работното място на всеки ученик; 3. осигурява необходимата документация за работата на квесторите по време на провеждане на изпита. (6) Комисиите по ал. 2 се назначават със заповед на директора на училището. (6) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Комисията по ал. 2, т. 3 се определя за всяка професия и специалност, по която ще се полага държавен изпит, като в състава й се включват лица, които не са специалисти по съответната професионална подготовка. (7) (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Комисиите по ал. 2, т. 4 и 5 се определят за всяка професия и специалност, по която ще се полага държавен изпит, в съответствие с чл. 35 ЗПОО. (8) (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) В състава на комисията по ал. 2, т. 6 се включват председателите на комисиите по ал. 2, т. 4 и 5. (9) (Нов, ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Комисиите по ал. 2, т. 1 и т. 3 - 6 оформят решенията си в протоколи съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета. Чл. 45. (1) Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема върху учебното съдържание от задължителната професионална подготовка и е с продължителност четири астрономически часа. (2) Обучаваните за една и съща професия и специалност в училището полагат държавния изпит по ал. 1 по една и съща изпитна тема. (3) Изпитните билети се подготвят от комисиите по чл. 44, ал. 2, т. 3 в съответствие с националната изпитна програма по професията и специалността. (3) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Изпитните билети се подготвят от комисията по оценяване на изпита по теория в съответствие с националната изпитна програма по професията и специалността. (4) Във всички училища държавният изпит по ал. 1 за всички професии и специалности се провежда на една и съща дата. (5) Датите за провеждане на държавния изпит по ал. 1 и сроковете за подаване на заявленията по чл. 43, ал. 2 за всяка сесия се определят в началото на учебната година от министъра на образованието и науката, а за училищата по изкуствата - от министъра на културата. Чл. 46. (1) Оценяването на писмените работи се извършва от комисията по чл. 44, ал. 2, т. 3 в съответствие с критериите, определени в националната изпитна програма. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Оценяването на писмените работи се извършва от комисията по оценяване на изпита по теория в съответствие с критериите, определени в националната изпитна програма. (2) Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в индивидуален протокол. (3) За всяка писмена работа се изготвя рецензия. (4) Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа се формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01. (5) Рецензията и оценката по чл. 46, ал. 4 се вписват от комисията върху писмената работа. (6) Оценката от държавния изпит по теория е окончателна. Когато получената оценка е слаб 2, обучаваният може да се яви отново на държавния изпит. (6) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Оценката от държавния изпит по теория е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, обучаваният може да се яви отново на държавния изпит. (7) За резултатите от изпита комисията съставя протокол. (8) Обучаваните могат да се запознаят с рецензията по ал. 3 за писмената си работа. Чл. 47. (1) Държавният изпит по практика е изпълнение на практическо задание. (2) Държавният изпит по практика е с продължителност не повече от три дни и не повече от шест астрономически часа дневно. (3) Всеки, който полага държавния изпит по ал. 1, получава индивидуално практическо задание. (4) Практическите задания се изготвят от комисията по чл. 44, ал. 2, т. 4. (4) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Практическите задания се изготвят от комисията за провеждане и оценяване на изпита по практика. (5) Датите за провеждане на държавните изпити по практика и сроковете за подаване на заявленията по чл. 43, ал. 2 за всяка сесия се определят в началото на учебната година от директора на училището. (6) Комисията по чл. 44, ал. 2, т. 4 наблюдава изпълнението на практическото задание и може да се намеси само в случаите на очевидна грешка, която води до злополука, изхабяване на материали и повреда на техниката и инструментите. (6) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Комисията за провеждане и оценяване на изпита по практика наблюдава изпълнението на практическото задание и може да се намеси само в случаите на очевидна грешка, която води до злополука, изхабяване на материали и повреда на техниката и инструментите. Чл. 48. (1) Изпълнението на практическото задание се оценява от комисията по чл. 44, ал. 2, т. 4. в съответствие с критериите, определени в националната изпитна програма. (1) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Изпълнението на практическото задание се оценява от комисията за провеждане и оценяване на изпита по практика. в съответствие с критериите, определени в националната изпитна програма. (2) Всеки член на комисията оценява изпълнението на практическото задание, като вписва оценката си в индивидуален протокол. (3) Оценката от държавния изпит по практика за всяко практическо задание се формира като средноаритметична, от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01. (4) Оценката от държавния изпит по практика е окончателна. Когато получената оценка е слаб 2, обучаваният може да се яви отново на държавния изпит. (4) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2005 г. - в сила от учебната 2005/2006 г.) Оценката от държавния изпит по практика е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, обучаваният може да се яви отново на държавния изпит. (5) За резултатите от изпита комисията съставя протокол. (6) Обучаваните могат да се запознаят с резултатите от оценяването на практическото си задание. Раздел II Изпити за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение Чл. 49. (1) Изпитите за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение са: 1. държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация; 2. изпити за придобиване на професионална квалификация. (2) Изпитите по ал. 1 могат да се полагат в неограничен брой изпитни сесии до успешното полагане на държавните изпити. Чл. 50. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се полагат от: 1. обучаваните по програмите по чл. 10, ал. 3, т. 1 ЗПОО - за придобиване на първа степен на професионална квалификация; 2. обучаваните по програмите по чл. 10, ал. 3, т. 2 ЗПОО - за придобиване на втора степен на професионална квалификация; 3. лицата, навършили 16 години, обучавани по програмите по чл. 12, т. 4 ЗПОО - за придобиване четвърта степен на професионална квалификация; 4. лицата, навършили 16 години, обучавани по чл. 12, т. 6 ЗПОО - за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация. (2) Изпитите за придобиване на професионална квалификация се полагат от: 1. обучаваните по програмите по чл. 10, ал. 3, т. 5 ЗПОО; 2. лицата, навършили 16 години, обучавани по програмите по чл. 12, т. 6 ЗПОО - за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация. Чл. 51. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са: 1. изпит по теория на професията и специалността; 2. изпит по практика на професията и специалността. (2) Изпитите за придобиване на професионална квалификация са: 1. по теория; 2. по практика. (3) Продължителността на изпитите по ал. 1, т. 1 е до четири астрономически часа и се определя с националните изпитни програми. Чл. 52. (1) Учениците, обучавани за придобиване на степен на професионална квалификация в училищата, полагат изпитите по чл. 51, ал. 1 в сесиите по чл. 43, ал. 1. (2) За неуредените в този раздел отношения, свързани с провеждането на изпитите по чл. 51, ал. 1 за учениците, обучавани за придобиване на степен на професионална квалификация в училищата, се прилагат съответно разпоредбите на раздел I от тази глава. Чл. 53. (1) Подготовката, организацията и провеждането на изпитите по чл. 51, ал. 1 за лицата, навършили 16 години, обучавани за придобиване на степен на професионална квалификация в квалификационен курс, се осъществява от обучаващата институция. (2) Сесиите за полагане на изпитите по ал. 1 от лицата, навършили 16 години, обучавани за придобиване на степен на професионална квалификация в квалификационен курс, се определят от обучаващата институция, като първата от тях е не по-късно от 15 дни след приключване на обучението. (3) Оценяването при изпитите по ал. 1 се извършва от комисиите по чл. 35 ЗПОО. (4) За неуредените в този раздел отношения, свързани с провеждането на изпитите по ал. 1, се прилагат съответно разпоредбите на раздел I от тази глава. Чл. 54. (1) Организацията и съдържанието на изпитите по чл. 51, ал. 2 се определят от обучаващата институция след съгласуване с представителите на работодателите и на работниците. (2) Комисиите за провеждане на изпитите се определят съгласно чл. 35 ЗПОО. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 1. Когато професионалната подготовка се осъществява чрез обучение по модули, за оценяването се прилагат съответно разпоредбите на тази наредба. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 2. (1) Учениците, постъпили в IX клас през учебната 1999 - 2000 г., в това число постъпилите през учебната 1998 - 1999 г. в клас с интензивно изучаване на чужд език с прием след VII клас на профилирани гимназии, профилирани и професионални паралелки в гимназии и в средни общообразователни училища и с прием след VII клас в професионални гимназии, техникуми и училища по изкуствата, които завършват успешно XII клас през учебната 2002/2003 г., имат право по свое желание да положат държавните зрелостни изпити по чл. 31, ал. 2. (2) Организацията и оценяването на изпитите по ал. 1 се извършва по реда на глава трета. (3) Учениците по ал. 1 подават заявленията по чл. 34, ал. 3 за сесията през май - юни в срок до 22 април 2003 г. § 3. До утвърждаване на националните изпитни програми по чл. 36 ЗПОО изпитните теми и критериите за оценяване на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в професионалното обучение се определят от обучаващата институция. § 4. (1) Учениците по § 7а и 7б от преходните и заключителните разпоредби на ЗПОО полагат изпитите по § 7а, ал. 3 и по § 7б, ал. 2 от същия закон по реда, действащ до приемане на тази наредба. (2) Лицата по § 7в от преходните и заключителните разпоредби на ЗПОО полагат изпитите по § 7в, ал. 2 от същия закон по досега действащия ред. § 5. Министърът на образованието и науката дава указания по прилагането на тази наредба. § 6. Тази наредба се издава на основание чл. 16, т. 5 във връзка с чл. 17, т. 4 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2002 г., бр. 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.) и отменя Държавните образователни изисквания за оценяване на държавните зрелостни изпити (необн.). § 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на раздел III от глава втора, който влиза в сила от учебната 2003/2004 г. Министър: Вл. Атанасов


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!