ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 29.07.1994 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ" ИЛИ "ВЪЗПИТАТЕЛ" СЪОБРАЗНО ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪР НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

Обн. ДВ. бр.69 от 26 Август 1994г., изм. ДВ. бр.83 от 11 Октомври 1994г., изм. ДВ. бр.103 от 24 Ноември 1995г., изм. ДВ. бр.26 от 26 Март 1996г., изм. ДВ. бр.81 от 17 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.81 от 12 Септември 2003г. Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) С тази инструкция се определят изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" в детски градини, училища или обслужващи звена. Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) За заемането на длъжността "учител" или "възпитател" се изисква завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и професионална квалификация "учител" или "педагог" съгласно приложението. Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) (1) Длъжността "учител" в детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по: 1. специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; 2. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител". (2) Длъжността "учител" или "възпитател" в начален етап на основното образование се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по: 1. специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "начален учител", "детски и начален учител", "начален учител с чужд език"; 2. специалност от професионално направление "педагогика" и допълнителна професионална квалификация "начален учител" и/или "начален учител по ранно чуждоезиково обучение"; 3. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "начален учител" и/или "начален учител по ранно чуждоезиково обучение". (3) Длъжността "учител" по учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по: 1. специалност от професионално направление, съответстваща на учебния предмет (учебни предмети), с присъдена професионална квалификация "учител"; 2. специалност от друго професионално направление и допълнителна професионална квалификация "учител" по учебен предмет (учебни предмети). (4) Длъжността "учител" по учебен предмет (учебни предмети) от професионалната подготовка, както и по учебни предмети по изкуствата в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища и в профилираните паралелки се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по: 1. специалности от професионално направление, съответстващо на професиите от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, изучавани в училището и допълнителна професионална квалификация "учител"; 2. специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в училището. (5) Учебен предмет на чужд език се преподава от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалност от: 1. професионално направление, съответстващо на изучаваните учебни предмети, и втора специалност или допълнителна професионална квалификация по чужд език; 2. професионално направление, съответстващо на изучаваните учебни предмети, и притежават документ за ниво на владеене на езика на равнище Б2 от Общата европейска рамка за езиците, издаден след успешно положен изпит към културен институт или служба към посолството на съответната страна, или от българска институция, упълномощена от чуждестранни културни институти да провежда международно признати изпити по езика, или легализиран документ от чуждестранно висше училище; 3. професионално направление, съответстващо на изучаваните учебни предмети, и притежават диплома за средно образование от профилирана гимназия или профилирана паралелка с чуждоезиков профил; 4. професионално направление "филология" с професионална квалификация "учител по чужд език" с втора специалност по съответния учебен предмет. (6) Чужд език по професията се преподава от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалност от: 1. професионално направление "филология" с професионална квалификация "учител по чужд език"; 2. професионално направление, съответстващо на изучаваните професии, и допълнителна професионална квалификация по чужд език; 3. професионално направление, съответстващо на изучаваните професии, и притежават документ на ниво на владеене на езика на равнище Б2 от Общата европейска рамка на езиците, издаден след успешно положен изпит към културен институт или служба към посолството на съответната страна, или от българска институция, упълномощена от чуждестранни културни институти да провежда международно признати изпити по езика, или легализиран документ от чуждестранно висше училище. (7) Длъжността "учител" в специална детска градина се заема от лица, които са придобили образование и квалификация в съответствие с чл. 3, ал. 1 и допълнителна професионална квалификация по съответното направление на специалността "специална педагогика" ("дефектология"). (8) Длъжността "учител" в специално училище за ученици с увреден слух, с нарушено зрение, с умствена изостаналост, с езиково-говорни нарушения, с множество увреждания се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист": 1. по съответното направление на специалността "специална педагогика" ("дефектология") с присъдена професионална квалификация "учител" или "педагог на..."; 2. по специалност от професионално направление "педагогика" и допълнителна професионална квалификация по съответното направление на специалността "специална педагогика" ("дефектология"); 3. по специалност от професионално направление, съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка, с присъдена професионална квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация по съответното направление на специалността "специална педагогика" ("дефектология"). (9) Длъжността "учител" в специално училище за ученици с хронични заболявания и в специално училище за ученици с девиантно поведение се заема от лица, които са придобили образование и квалификация съгласно чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5. (10) Длъжността "учител" в обслужващо звено - дом за отглеждане и възпитание на деца от 3- до 7-годишна възраст, лишени от родителска грижа, се заема от лица, които са придобили образование и квалификация съгласно чл. 3, ал. 1. Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) (1) Длъжността "възпитател" в училище, интернат или общежитие се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист": 1. с присъдена професионална квалификация "учител", "педагог" или "социален педагог"; 2. с допълнителна професионална квалификация "учител", "педагог" или "социален педагог". (2) Длъжността "възпитател" в специално училище за ученици с нарушено зрение, с умствена изостаналост, с езиково-говорни нарушения, с множество увреждания се заема от лица, които са придобили образование и квалификация в съответствие с чл. 3, ал. 7. (3) Длъжността "възпитател" в специално училище за ученици с увреден слух се заема от лица, които са придобили образование и квалификация съгласно чл. 3, ал. 7 и допълнителна квалификация по "жесто-мимична реч". (4) Длъжността "възпитател" в специално училище за ученици с хронични заболявания се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист": 1. с присъдена професионална квалификация "учител"; 2. по специалност "специална педагогика" ("педагогика на деца с невросоматични заболявания"). (5) Длъжността "възпитател" в специално училище за ученици с девиантно поведение и в обслужващо звено - дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас, се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" и с присъдена професионална квалификация "учител", "педагог", "социален педагог" или "психолог". Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 1996 г., изм., бр. 81 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Длъжностите "педагогически съветник" и "психолог" се заемат от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности от: 1. професионалните направления "Педагогика" и "Психология" с присъдена професионална квалификация "педагог", "социален педагог", "психолог" и/или "учител"; 2. друго професионално направление с присъдена професионална квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация по "психология". Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Завършеното образование и придобитата специалност и присъдената професионална квалификация се удостоверяват с диплома за завършено образование, издадена в съответствие с чл. 7 от Закона за висшето образование. (2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Допълнително придобитата професионална квалификация след завършено висше образование се удостоверява със следните документи, издадени от висшите училища: 1. свидетелство за специализация или диплома за преквалификация, издавани на основание ПМС № 2 от 1973 г. за установяване на единната система за следдипломна квалификация на специалисти с висше образование (обн., ДВ, бр. 15 от 1973 г.; отм., ДВ, бр. 67 от 1980 г.); 2. диплома за преквалификация и свидетелство за специализация, издавани на основание ПМС № 42 от 1980 г. за Единната национална система за квалификация и преквалификация на кадрите (обн., ДВ, бр. 67 от 1980 г.; отм., ДВ, бр. 34 от 1990 г.); 3. свидетелство за квалификация на специалист с висше образование, свидетелство за специализация и правоспособност на специалист с висше образование, издавани на основание на Наредба № 7 от 1994 г. за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите и полувисшите училища (ДВ, бр. 80 от 1994 г.); 4. свидетелство за професионална квалификация, издавано на основание Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 151 от 1997 г. (ДВ, бр. 31 от 1997 г.). (3) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.). (4) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.). Чл. 6. (1) Министерството на науката и образованието легализира документи за завършено образование и присъдена професионална квалификация, като определя и съответствието на специалностите, придобити от български или чуждестранни граждани в чуждестранни училища, с изискванията за заемане на съответната длъжност "учител" или "възпитател". (2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Чл. 7. При посочени първа и втора специалност в дипломата за завършено образование кандидатите могат да заемат длъжността "учител" или "възпитател": 1. по първата или по втората специалност; 2. само по втората специалност, ако няма кандидат с първа специалност. Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 26 от 1996 г.) При липса на правоспособни кандидати директорът сключва срочен трудов договор с лица, които не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност "учител" или "възпитател", до явяването на кандидат с необходимото образование и професионална квалификация. (2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) При липса на кандидати, отговарящи на изискванията по чл. 3 и 4, директорът на специална детска градина, специален дом за деца от предучилищна възраст или на специално училище може да сключи трудов договор с лица, придобили необходимото образование и професионална квалификация, но без съответната допълнителна професионална квалификация, посочена в приложението. В тези случаи учителите и възпитателите се считат за правоспособни, докато заемат длъжността. Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.). Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.). (2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Кандидатите за заемане на длъжността "учител" по учебна практика и/или "учител" по учебна и лабораторна практика със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист" имат равни права с кандидатите, завършили висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър". Чл. 11. Когато придобитото образование и професионална квалификация или педагогическа правоспособност на кандидатите за заемане на учителска или възпитателска длъжност са едни и същи, директорът сключва договор с избрания от него кандидат. Допълнителни разпоредби § 1. Длъжността "логопед" в логопедичен кабинет към училище се заема от лица, които са придобили: 1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) висше образование по една от специалностите "специална педагогика ("дефектология")", "педагогика", "начална училищна педагогика" или "предучилищна педагогика" със специализация или преквалификация по логопедия; 2. висше образование по една от специалностите "българска филология", "български език и руски език", "български език и западен език" или "български език и история" с преквалификация по логопедия или по сурдопедагогика; 3. полувисше образование по една от специалностите "начална училищна педагогика" или "предучилищна педагогика" със специализация или преквалификация по логопедия. § 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Длъжността "учител - рехабилитатор на слуха и говора" към училище или детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по: 1. специалност "специална педагогика" със специализация по "слухово-речева рехабилитация"; 2. специалност от професионално направление "филология" с присъдена професионална квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация по "слухово-речева рехабилитация" (сурдопедагогика). § 3. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Длъжността "учител - рехабилитатор на зрително затруднени" към училище или детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист": 1. по специалност "специална педагогика" със специализация по "педагогика на зрително затруднени" (тифлопедагогика) или по специалност от професионално направление "педагогика" и допълнителна професионална квалификация по "педагогика на зрително затруднени" (тифлопедагогика); 2. с присъдена професионална квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация по "педагогика на зрително затруднени" (тифлопедагогика). § 4. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Длъжностите "корепетитор" и "хореограф" се заемат от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалности от професионално направление "Музикално и танцово изкуство". § 4а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Длъжността "ръководител на учебно-изчислителен кабинет" се заема от лица, които могат да заемат длъжността "учител" по информатика и информационни технологии, съгласно приложението. § 4б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) По смисъла на тази инструкция: 1. "Допълнителна професионална квалификация" е завършено обучение във форми за следдипломна квалификация към висше училище с продължителност не по-малко от 12 месеца. 2. Завършилите висше образование с присъдена професионална квалификация "специалист по педагогика", "преподавател по...", "специалист по... и преподавател", "педагог на..." имат правата на придобили професионална квалификация "учител". § 4в. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Завършилите полувисше образование лица имат правата по § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г.; бр. 54 от 2000 г.; изм., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2002 г.). Преходни и Заключителни разпоредби § 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 1995 г.) (1) Заварените на съответните длъжности лица, които не отговарят на изискванията на тази инструкция, запазват правата си, докато заемат длъжността, ако са отговаряли на действащите по време на възникване на трудовите им правоотношения изисквания. (2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1996 г.) Заелите длъжността "учител" или "възпитател" в специалните училища и детски градини, които при възникване на трудовите им правоотношения са притежавали необходимото образование и професионална квалификация, но без съответна специализация или преквалификация, се считат за правоспособни учители или възпитатели, докато заемат съответната длъжност. (3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 1997 г.) Педагогическите съветници, които не са придобили посочените в длъжностната характеристика специалности и специализации, но са завършили към датата на обнародването й курс за повишаване на професионалната квалификация с продължителност не по-малко от три седмици, запазват правата си след атестация, докато заемат съответната длъжност. § 6. Тази инструкция се издава на основание чл. 39 от Закона за народната просвета (ДВ, бр. 86 от 1991 г.) и чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., В, бр. 31 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 62 и 77 от 1992 г., бр. 54 и 75 от 1993 г.; попр., бр. 90 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 13 от 1994 г.). § 7. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Инструкция № 3 на министъра на образованието, науката и културата от 1993 г. за изискванията за заемане на учителска длъжност съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (ДВ, бр. 53 от 1993 г.). Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 1994 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ" ИЛИ "ВЪЗПИТАТЕЛ" СЪОБРАЗНО ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ (ОБН. – ДВ, БР. 81 ОТ 2003 Г.) § 10. Заварените на съответните длъжности лица, които не отговарят на изискванията на тази инструкция, запазват правата си, ако са отговаряли на действащите по време на възникване на трудовите им правоотношения изисквания. Приложение към чл. 2 (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2003 г.) № Длъжност Професионално Специалност Присъдена професио- Допълнителна направление нална квалификация квалификация 1 2 3 4 5 6 1. Учител в детска педагогика предучилищна педагогика детски учител - градина педагогика предучилищна и начална детски и начален учител - училищна педагогика педагогика всички специалности педагог, учител детски учител теория и управление всички специалности педагог, учител детски учител на образованието педагогика на всички специалности педагог, учител детски учител обучението по... 2. Учител по музика педагогика музикална педагогика учител по музика - в детска градина педагогика на обучението по... музика учител по музика детски учител педагогика предучилищна педагогика детски учител музика педагогика предучилищна и начална детски и начален учител музика училищна педагогика педагогика всички специалности педагог, учител музика, детски учител 3. Начален учител педагогика начална училищна педаго- начален учител с чужд - гика с чужд език език педагогика начална училищна педаго- начален учител учител по ранно гика чуждоезиково обучение (РЧЕО) педагогика предучилищна и начална детски и начален учител учител по РЧЕО училищна педагогика педагогика начална училищна начален учител - педагогика педагогика предучилищна и начална детски и начален - училищна педагогика учител педагогика всички специалности педагог, учител начален учител теория и управление всички специалности педагог, учител начален учител на образованието педагогика на всички специалности учител по... начален учител обучението по... и/или чужд език филология всички специалности учител начален учител и/или чужд език 4. Учител по общо- образователен предмет (V - ХII клас) 4.1. Български език и филология българска филология учител по български - литература език и литература педагогика на обуче- български език и учител по български - нието по... литература език и литература български език и история български и чужд език филология всички специалности учител по български - език и литература филология всички специалности филолог, учител по... учител по бъл- гарски език и литература филология всички специалности филолог учител по бъл- гарски език и литература 4.2. Чужд език I - ХII клас филология всички специалности филолог, учител по - чужд език педагогика на всички специалности педагог, учител по - обучението по ... чужд език филология приложна лингвистика преводач, учител по чужд език - филология всички специалности филолог учител по съот- ветния чужд език филология приложна лингвистика преводач учител по съот- ветния чужд език филология всички специалности филолог, учител по... учител по чужд език или друг чужд език педагогика на всички специалности педагог, учител по ... учител по чужд обучението по ... език или друг чужд език филология приложна лингвистика преводач, учител по учител по друг чужд език чужд език педагогика всички специалности педагог, учител учител по чужд език от области на вис- съответстваща на учебния учител по... учител по чужд шето образование - предмет език хуманитарни науки и природни науки, математика и информатика 4.3. Математика, информатика и информационни технологии 4.3.1. Математика математика математика учител по математика - педагогика на обуче- математика и информатика, учител по математика - нието по... физика и математика учител по математика - математика всички специалности математик и др. учител информатика и ком- всички специалности информатик и др. учител по мате- пютърни науки матика физически науки всички специалности физик и др. учител по мате- матика от област на висшето всички специалности инженер и др. учител по мате- образование: матика технически науки 4.3.2. Информатика и информатика и ком- всички специалности учител по информатика - информационни пютърни науки технологии информатика и ком- всички специалности информатик учител по инфор- пютърни науки матика или учи- тел по информа- тика и информа- ционни техноло- гии педагогика на обуче- математика и информатика учител по информатика - нието по... педагогика на обуче- физика и математика учител по учител по инфор- нието по... матика химия и физика учител по учител по инфор- матика физически науки всички специалности учител по физика учител по инфор- матика от област на висшето всички специалности инженер и др. учител по инфор- образование - матика или учи- технически науки тел по информа- тика и информа- ционни технологии 4.4. Обществени науки и гражданско образование 4.4.1. История и история и археология всички специалности учител по история - цивилизация история и археология всички специалности историк или др. учител по исто- рия педагогика на обуче- история и география учител по история - нието по... български език и история учител по история - науки за земята всички специалности географ и/или учител учител по исто- рия религия и теология всички специалности богослов и/или учител учител по исто- рия философия всички специалности философ и/или учител учител по исто- рия 4.4.2. География и науки за земята география учител по география - икономика науки за земята география географ учител по геогра- фия педагогика на обуче- география и история учител по - нието по... география и биология учител по - история и археология всички специалности учител по учител по геогра- фия туризъм всички специалности туризъм и др. учител по геогра- фия науки за земята всички специалности геолог и др. учител по геогра- фия икономика всички специалности икономист учител по иконо- мика 4.4.3. Психология психология психология учител - и логика психология психология психолог учител по психо- логия философия всички специалности учител - социология,антро- всички специалности социолог и др. учител по психо- пология и науки логия и логика за културата 4.4.4. Етика и право философия всички специалности учител по - философия всички специалности философ учител по етика и право психология всички специалности учител по - психология всички специалности психолог учител по етика и право социология, антро- всички специалности социолог и др. учител по етика пология и науки и право за културата право право юрист - 4.4.5. Философия философия всички специалности учител по - психология всички специалности учител по - социология,антро- всички специалности социолог и др. учител по фило- пология и науки софия за културата религия и теология всички специалности учител по учител по фило- софия 4.4.6. Свят и личност философия всички специалности учител по - философия всички специалности философ и др. учител по фило- софия психология всички специалности учител по - социология, антро- всички специалности социолог и др. учител по фило- гия и науки софия за културата политически науки политология политолог учител по свят и личност история и археология всички специалности учител по история - педагогика на обуче- история и география учител по история - нието по... български език и история учител по история - 4.5. Природни науки и екология 4.5.1. Физика и физически науки всички специалности учител по физика - астрономия физически науки всички специалности физик и др. учител по физика педагогика на физика и математика учител по физика - обучението по... химия и физика учител по физика - математика всички специалности учител по математика учител по физика химически науки всички специалности химия и/или учител учител по физика от област технически всички специалности инженер учител по физика науки 4.5.2. Химия и опазване химически науки всички специалности учител по химия - на околната среда химически науки всички специалности химик учител по химия педагогика на химия и физика учител по химия - обучението по ... химия и биология учител по химия - физически науки всички специалности учител по физика учител по химия биологически науки всички специалности учител по биология учител по химия всички специалности биолог, еколог и др. учител химични технологии всички специалности инженер-химик,технолог учител по химия биотехнологии всички специалности биотехнолог,инженер учител по химия хранителни техно- всички специалности технолог, инженер учител по химия логии 4.5.3. Биология биологически науки всички специалности учител по биология - и здравно образование биологически науки всички специалности биолог и др. учител по биоло- гия педагогика на биология и химия учител по биология - обучението по ... биология и география учител по биология - биотехнологии всички специалности биотехнолог учител по биоло- гия медицина медицина лекар учител по биоло- гия растениевъдство всички специалности агроном и др. учител по биоло- гия животновъдство всички специалности зооинженер и др. учител по биоло- гия ветеринарна ветеринарна медицина ветеринарен лекар учител по медицина биология 4.5.4. Човекът и педагогика на физика и химия учител по - природата обучението по... химия и биология учител по - физически науки всички специалности учител по физика човекът и приро- дата химически науки всички специалности учител по химия човекът и приро- дата биологически науки всички специалности учител по биология човекът и приро- дата 4.6. Изкуства 4.6.1. Музика педагогика музикална педагогика учител по музика - (I - ХII клас) педагогика на музика учител по музика - обучението по... музикално и танцово всички специалности музиковед и др. учител по музика изкуство педагогика всички специалности педагог,учител учител по музика за I - IV клас педагогика начална педагогика начален учител учител по музика предучилищна и начална детски и начален учител по музика училищна педагогика учител 4.6.2. Изобразително педагогика на изобразително изкуство учител по изобразително - изкуство обучението по... изкуство (I - ХII клас) изобразително всички специалности художник и др. учител изкуство теория на изкуствата всички специалности изкуствовед и др. учител по изо- бразително изкуство за I - IV клас педагогика начална училищна начален учител учител по изо- педагогика бразително изкуство предучилищна и начална детски и начален учител по изоб- училищна педагогика учител разително изкуство 4.7. Бит и технологии 4.7.1. Домашен бит и педагогика начална педагогика начален учител учител по труд и техника техника (I - IV клас) предучилищна и начална детски и начален учител учител по труд и училищна педагогика техника педагогика всички специалности педагог, учител учител по труд и техника педагогика на педагогика на обучението учител по техника и начален учител обучението по... по техника и технологии технологии 4.7.2. Домашна педагогика на по техника и технологии учител по техника и - техника и обучението по... технологии икономика от област технически всички специалности инженер и др. учител по техни- (V - VIII клас ) науки ка и технологии 4.7.3. Технологии педагогика на педагогика на обучението учител по техника и - обучението по... по техника и технологии технологии от област технически всички специалности инженер и др. учител по техни- науки ка и технологии от област технически всички специалности инженер и др. учител науки 4.8. Физическа култура и спорт (I - ХII клас) 4.8.1. Физическо въз- спорт всички специалности учител по физическо - питание и спорт възпитание спорт всички специалности треньор по... учител кинезитерапия и всички специалности кинезитерапевт и др. учител по физи- рехабилитация ческо възпитание 5. Учител по от областите: професионална технически науки всички специалности инженер и др. учител подготовка социални, стопански всички специалности икономист и др. учител и правни науки аграрни науки и вете- всички специалности агроном и др. учител ринарна медицина здравеопазване и всички специалности треньор и др. учител спорт изкуства всички специалности художник и др. учител


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!