ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

(Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Чл. 2. Тази инструкция се отнася до всички участници в предучилищното възпитание и урежда техните права и задължения по осигуряването и контролирането на подготовката на децата от предучилищна възраст за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Чл. 3. Възпитанието и подготовката на децата от предучилищна възраст за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари е задължително за всички детски градини в системата на народната просвета. Глава втора ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ, АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ Раздел I Организация на дейностите по подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари Чл. 4. Образователният процес в детската градина се организира от директора, който е председател на комисията за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, със съдействието на регионалния инспекторат по образованието, местните структури на Държавна агенция "Гражданска защита" и регионалните звена "Пожарна и аварийна безопасност" към регионалните дирекции на вътрешните работи. Чл. 5. Всяка година в срок до 15 септември директорът на детската градина издава заповед за определяне на състава на комисията за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Чл. 6. (1) Директорът на детската градина съвместно с местните структури на Държавна агенция "Гражданска защита" и районна служба "Пожарна и аварийна безопасност" разработва до 30 септември на текущата година плановете за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари (приложение № 1). (2) Плановете се приемат от педагогическия съвет до 10 октомври на текущата година и се утвърждават от председателя на постоянната общинска комисия за действия при бедствия, аварии и катастрофи след съгласуване с регионалния инспекторат по образованието, местните структури на Държавна агенция "Гражданска защита" и районната служба "Пожарна и аварийна безопасност". (3) Плановете по ал.1 се разработват само в частите, които се отнасят до потенциалните опасности за съответната детска градина. (4) Плановете се изучават и усвояват практически два пъти годишно от педагогическия, административния и помощен персонал на детската градина по теми, съобразно потенциалните опасности. Чл. 7. Директорите на детските градини създават условия за осъществяване на дейностите по осигуряване и контролиране на подготовката на децата от предучилищна възраст и отговарят за защитата и своевременното оказване на помощ при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Чл. 8. (1) Възпитанието и подготовката на децата от предучилищна възраст за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари се осъществява по програма (приложение № 2) чрез образователно направление "Ориентиране в социалния свят" и образователно направление "Ориентиране в природата" съгласно Наредба № 4 от 18.IX.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка. (2) Възпитанието и подготовката на децата в педагогически ситуации съобразно тематиката, определена в програмата по ал. 1, се извършва от учителите във втора, трета и подготвителна група за училище в детската градина. Чл. 9. (1) В помощ на учителите в детската градина специалисти от местните структури на Държавна агенция "Гражданска защита" и районна служба "Пожарна и аварийна безопасност" провеждат учебно-методически занятия. (2) Директорът на детската градина прави заявка за провеждането на занятията по ал. 1 до регионалния инспекторат по образованието, в която предлага конкретните теми, които представляват интерес или създават трудности в процеса на обучение. (3) Регионалният инспекторат по образованието обобщава заявките, изготвя график за провеждане на занятията и го предоставя на съответните държавни органи по компетентност. Чл. 10. За самоподготовка и обучение учителите ползват образователни материали, одобрени от Министерството на науката и образованието по препоръка на Държавна агенция "Гражданска защита" и Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" при Министерството на вътрешните работи. Раздел II Методическо ръководство на подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари Чл. 11. Методическото ръководство по провеждане на подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари се осъществява от регионалния инспекторат по образованието със съдействието на длъжностните лица от местните структури на Държавна агенция "Гражданска защита" и регионалните звена "Пожарна и аварийна безопасност" при регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Чл. 12. Началникът на регионалния инспекторат по образованието определя със заповед експерта, който координира дейностите по планиране и провеждане на обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал на детските градини за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Чл. 13. В срок до 30 септември всяка година регионалният инспекторат по образованието със съдействието на длъжностни лица от местните структури на Държавна агенция "Гражданска защита" и от регионалните звена "Пожарна и аварийна безопасност" към регионалните дирекции на вътрешните работи организира инструкторско-методически занятия с директорите на детските градини. Раздел III Контрол по провеждане на подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари Чл. 14. Контролът по провеждане на подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари се осъществява от регионалния инспекторат по образованието. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 4 от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, чл. 3 от Наредба № 3 за пожарната безопасност на обектите в експлоатация на Министерството на вътрешните работи, чл. 8 от Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването и чл. 4, т. 3 и 4 от Наредба № 4 за предучилищно възпитание и подготовка. § 2. Инструкцията е съгласувана с Държавна агенция "Гражданска защита" и Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" при Министерството на вътрешните работи. § 3. Инструкцията влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник". Министър: Иг. Дамянов Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ Част първа I. Общи положения 1. Характеристика на района (разработва се съвместно с представител на Дирекция "Гражданска защита" в общината), като се прави кратка характеристика на района, в който се намира детската градина .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 2. Строителна характеристика на детската градина Обща площ (кв.м) .......................................................................................................................................................................... Застроена площ (кв.м) .......................................................................................................................................................................... Незастроена площ (кв.м) .......................................................................................................................................................................... Брой на сградите (секциите) .......................................................................................................................................................................... Етажност на всяка от тях .......................................................................................................................................................................... Степен на пожароопасност .......................................................................................................................................................................... Тип строителство съгласно чл. 123 от Наредба № 5 от 2001 г. .......................................................................................................................................................................... Подземни етажи (брой, характеристика) .......................................................................................................................................................................... Полуподземни етажи (характеристика) .......................................................................................................................................................................... Първи етаж (характеристика) .......................................................................................................................................................................... Втори етаж (характеристика) .......................................................................................................................................................................... Трети етаж (характеристика) .......................................................................................................................................................................... Четвърти етаж (характеристика) .......................................................................................................................................................................... Подпокривно пространство (характеристика .......................................................................................................................................................................... Наличност на: Скривалище (вместимост - брой хора) .......................................................................................................................................................................... Скривалището се ползва от: .......................................................................................................................................................................... Противорадиационно укритие (вместимост - брой хора) .......................................................................................................................................................................... Противорадиационното укритие се ползва от: .......................................................................................................................................................................... Басейн (размери): .......................................................................................................................................................................... Басейнът работи: .......................................................................................................................................................................... Басейнът не работи; .......................................................................................................................................................................... 3. Детската градина е разположена в близост до: - жп гара .......................................................................................................................................................................... - главен път с интензивно движение .......................................................................................................................................................................... - язовир (заливна зона) .......................................................................................................................................................................... - речна заливна зона .......................................................................................................................................................................... - други хидротехнически съоръжения .......................................................................................................................................................................... - хвостохранилища .......................................................................................................................................................................... - предприятия с рискови производства .......................................................................................................................................................................... (взривоопасни, пожароопасни, произвеждащи или работещи с промишлени отровни вещества, йонизиращи лъчения и др.) .......................................................................................................................................................................... Други опасности: .......................................................................................................................................................................... - свлачищни терени .......................................................................................................................................................................... 4. ........................................................................................................................... Има общо личен състав: (детска градина) От тях: деца .................., учители ........................, друг персонал ........................................ (Попълват се само онези данни, които се отнасят до съответното заведение!) Целодневно (ако детската градина е на двусменен режим на работа): Общ брой на: деца .................., учители ........................, друг персонал ........................................ От тях: - първа смяна .... деца, .... учители, .... друг персонал ....; - втора смяна. .... деца, .... учители, .... друг персонал .... Целодневно (ако детската градина е на целодневен режим на работа без смени): Общ брой на: деца .................., учители ........................, друг персонал ........................................ Седмично (ако детската градина, е на седмичен режим на работа от понеделник до петък без прекъсване): Общ брой през деня: деца .................., учители ........................, друг персонал ........................................ Общ брой през нощта: деца .................., учители ........................, друг персонал ........................................ Постоянно (ако детската градина е на непрекъснат режим на работа): Общ брой през деня: деца .................., учители ........................, друг персонал ........................................ Общ брой през нощта: деца .................., учители ........................, друг персонал ........................................ Общ брой през почивните дни: деца .................., учители ........................, друг персонал ........................................ II. Цели на плана 1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, другия персонал и децата при възникване на бедствия, аварии и катастрофи (БАК), застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията на децата. 2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК. 3. Запазване живота и здравето на децата и личния състав на детската градина. III. Възможни бедствия и аварии на територията на областта, общината. кметството и детската градина и прогноза за последствията от тях (Прави се описание на обстановката, която може да се развие и от какво бедствие или авария може да бъде предизвикана - разработва се съвместно със специалисти от областна дирекция "Гражданска защита"): 1. от земетресение; 2. от наводнение; 3. от снежни бури, поледици и обледявания; 4. от пожар; 5. от крупни промишлени аварии; 6. от авария в АЕЦ. IV. Изводи от вероятната обстановка и основни задачи, произтичащи от нея (разработва се съвместно със специалисти от областна дирекция "Гражданска защита") V. Поддържане на постоянна готовност за действия при БАК Органи и групи за действия при бедствия, аварии и катастрофи В детската градина са изградени: 1. Постоянна комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи (ПК) 1.1.Състав на комисията (определя се със заповед на председателя на ПК в зависимост от конкретните условия и възможности на детската градина съгласно образец № 1). Председател на ПК е директорът на детската градина съгласно "Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи" (ПМС № 18 от 1998 г.). 1.2. Задачи на комисията: 1.2.1. да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи; 1.2.2. да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение; 1.2.3. да поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии и катастрофи. 2. Група за наблюдение и оповестяване 2.1. Състав на групата (определя се със заповед на председателя на ПК в детската градина в зависимост от конкретните условия и възможности - образец № 2). 2.2. Задачи на групата: 2.2.1. да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии и катастрофи в района на детската градина; 2.2.2. да обходи района на детската градина веднага след бедствие, авария или катастрофа и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд; 2.2.3. да подпомогне председателя на ПК на детската градина при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, авария или катастрофа; 2.2.4. да информира своевременно ПК за възникнали промени в обстановката. 3. Санитарен пост 3.1. Състав на поста (определя се със заповед на председателя на ПК от предварително обучени лица от персонала за оказване на първа медицинска помощ - образец № 2). 3.2. Задачи на поста: 3.2.1. да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в детската градина; 3.2.2. да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите. 4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ) 4.1. Състав на групата (определя се със заповед на председателя на ПК - образец № 2). 4.2. Задачи на групата: 4.2.1. да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания; 4.2.2. при недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества; 4.2.3. да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ; 4.2.4. да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ; 4.2.5. да изготвя списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в началото на учебната година; 4.2.6. да осигури подръчни средства за защита (памучно-марлени превръзки, кърпи) при липса на ИСЗ в общината. 5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита (херметизиране на помещения) 5.1. Състав на групата (определя се със заповед на председателя на ПК - образец № 2). 5.2. Задачи на групата: 5.2.1. ако има изградено защитно съоръжение (скривалище или ПРУ), да: - поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите; - направи разчет и разпределение на децата за настаняване в помещенията на защитното съоръжение при необходимост; - постави и следи за наличността на указателни табелки - образец № 12; - подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация; - следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва по предназначение; 5.2.2. ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост да: - определи подходящи за херметизиране помещения в сградата; - организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата; - раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията - образец № 10; - организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения; - следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение. 6. Група за противопожарна защита 6.1. Състав на групата (определя се съгласно инструкциите на РСПАБ и заповед на председателя на ПК - образец № 2). 6.2. Задачи на групата (определят се съгласно инструкциите на РСПАБ и заповед на председателя на ПК - образец № 2). Дейността на комисията, съставът и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на план за действия при пожар в сградата на детската градина се съгласува с районната служба противопожарна и аварийна безопасност (РСПАБ). Същият е неразделна част от този план. VI. Оповестяване и привеждане в готовност 1. На постоянната комисия 1.1. Извършва се съгласно образец № 3. Комисията се оповестява: - при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и пожар (т.е. при реална обстановка); - при провеждане на учение по плана на ПОбК за ЗНБАК; - при проверка на готовността на комисията; - по решение на председателя на ПК. 1.2. Привеждане в готовност на комисията Постоянната комисия (съгласно образец № 1) се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват: - мероприятията за незабавно изпълнение; - редът за действия; - задачите; - редът за обмен на информация; - съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях. 2. На групите 2.1. Оповестяване на групите Оповестяването на групите се извършва съгласно образец № 4. 2.2. Привеждане в готовност на групите Групите се събират на................................................................................................; (определеното място) доуточняват се задачите; получават се видовете имущества (Образец № 13) VII. Управление на действията при бедствия, аварии и катастрофи Извършва се от .........................................................................................................., (трите имена на председателя на ПК) а при отсъствие или невъзможност от....................................................................... ..................................................................................................................................... (трите имена на секретаря на ПК) В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от ..................................................................................................................................... (трите имена на председателя (секретаря) на ПК) до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи. VIII. Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав на детската градина Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието (аварията) и мащабите. 1. Оповестяване на личния състав: 1.1. По време на занимания (образец - № 5) оповестяването се извършва от секретаря на ПК ..................................................................................................................................... (трите имена) ..................................................................................................................................... (трите имена) 1.2. В периода между две смени, ако от детската градина отсъства секретарят на ПК, оповестяването се извършва от.......................................................................................................................... ..................................................................................................................................... (трите имена) - член на постоянната комисията или дежурния за деня в детската градина, който поема временно ръководството и управлението на комисията. 1.3. През периода от 19 ч. до 7 ч. оповестяването се извършва от: ..................................................................................................................................... (трите имена) 1.4. В почивните дни оповестяването се извършва от: ..................................................................................................................................... (трите имена) За оповестяване се използват установените сигнали на "Гражданска защита" (образец № 6) или други, предварително известни, чрез наличните възможности (отбелязва се по какъв начин ще се извърши оповестяването): - радиоуредба; - звънец; - по друг, познат на всички установен начин (описва се). Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическият, административният, обслужващият персонал и работниците, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на децата. 2. Осигуряване с индивидуални средства за защита (ИСЗ): Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват във: - собствен склад.......................................................................................................... ..................................................................................................................................... (уточнява се мястото на съхранение) - склад на "Гражданска защита"или общината (уточняват се мястото и складът) 2.1. Получаване на ИСЗ 2.1.1. ИСЗ се получават от домакина на детската градина, който е началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПОКЗНБАК) съгласно образец № 7; 2.1.2. осигурява се необходимият транспорт за получаване на ИСЗ (когато се съхраняват в отдалечен склад). 2.2. Раздаване на ИСЗ Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет (образец № 8). При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост (образец № 9). IХ. Указател с телефонни номера Записват се телефонните номера на длъжностните лица от ПК, ПОбК и представителите на други ведомства и организации, имащи отношение към защитата при БАК. Х. Карта Нанасят се: - местонахождението на детската градина; - маршрут за извеждане пеша; - местата за изчакване на автобусите; - местата за разполагане след възникване на бедствието; - възможните заливни зони от: - реки; - язовири; - хвостохранилища; - други хидросъоръжения; - обекти, съхраняващи и работещи с ПОВ, и прогнози на зоните; - места на "Гражданска защита", спешна и неотложна медицинска помощ (СНМП), РСПАБ, РПУ, болници. ХI.Схема на детската градина Схемата се изготвя в два екземпляра. Единият остава в детската градина, а другият в представителя на Държавна агенция "Гражданска защита" в общината. Изготвя се обща схема на детската градина и схема на всеки етаж. На схемите се нанасят: - местата на занималните и спалните помещения; - общи помещения, складове и др.; - стълбища и асансьори; - спални помещения; - санитарни възли; - защитни съоръжения (скривалища, противорадиационни укрития (ПРУ); - местата на съсредоточаване на хора; - местата за съхраняване на опасни вещества. Част втора План за действия при силни земетресения 1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения. 2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат. 3. Ред за действие на ПК. След преминаване на труса (около 60 сек) ПК извършва следното: 3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в детската градина - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., и определя пътищата за извеждане на децата и персонала; 3.2. Организира извеждането на децата веднага след първия трус (след около 60 сек) на определеното място.................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... (посочва се мястото) 3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения; 3.4. Прави проверка на изведените деца; aко има липсващи, организира издирването им в сградата; 3.5 Прави необходимите донесения до ПОбК за ЗНБАК и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания. 4. Определяне местата и маршрутите за извозване. 5. Действия след напускане зоната на разрушения. 5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца; 5.2. Издирва и устройва децата, чиито семейства са пострадали. Част трета План за действия при наводнения 1. Прогнозна оценка за въздействие върху детската градина. 2. Сигнали за оповестяване. 3. Органи и сили, с които ще си взаимодействат. 4. Ред за действие: 4.1. При опасност от наводнение: Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност, се изразява във: 4.1.1. организира дежурство (денонощно дежурство за тези детски градини , които са с непрекъсваем режим на работа) и осигурява връзка с ПОбК за ЗНБАК; 4.1.2. осигурява изпълнението на всички решения, взети от ПОбК за ЗНБАК; 4.1.3. организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение; 4.1.4. организира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение; 4.1.5. доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността. 4.2. След възникване на наводнение: 4.2.1. оповестява личния състав; 4.2.2. прекратява заниманията; 4.2.3. прави проверка на изведените деца; ако има липсващи, организира издирването им в сградата; 4.2.4. организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка; 4.2.5.съобщава на Общинската комисия за ЗНБАК за състоянието на детската градина и при необходимост иска конкретна помощ; 5. Места и маршрути за извеждане пеша. 6. Действия след напускане на наводнената зона: 6.1. Издирва и се грижи за деца, чиито семейства са пострадали от наводнението; 6.2. Издирва и уведомява родителите на пострадали деца. Част четвърта План за действия при снежни бури, поледици и обледявания 1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при проява на снежни бури, поледици и обледявания. 2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат. 3. Ред за действие. Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност,се изразява във: 3.1. Осигурява режим на водните и парните инсталации за изключване възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката; 3.2. Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на детската градина; 3.3. Поддържа непрекъсната връзка с ПОбК за ЗБАК за помощ и указания; 3.4. Организира транспортирането на децата и личния състав до местоживеенето, ако детската градина се намира в друго населено място или е извън населен район; 3.5. При невъзможност за придвижване до местоживеенето организира настаняването на децата и личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете; 3.6. Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост; 3.7. Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на децата и личния състав и тяхното местонахождение; 3.8. Организира информиране на децата и личния състав за правилата за действия при създадената обстановка; 3.9. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ПОбК за ЗНБАК и до Общинската администрация за временно прекратяване на занятията. 4. Места за настаняване. Част пета План за действия при аварии и катастрофи в промишлени обекти, застрашаващи живота на хората 1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат. 2. Ред за действие. След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността на ПК в детската градина се изразява в следното: 2.1. Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите (изхвърлените) в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на детската градина от обекта; 2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение; 2.3. Незабавно оповестява намиращия се в детската градина личен състав и дава указания за действия; 2.4. Осигурява охрана на детската градина. 2.5. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата : 2.5.1. организира максимално бързото извеждане на децата и личния състав от сградата и застрашения район в посока, перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място ............................................................................................................................................................................. (посочват се маршрутите и безопасните места) 2.5.2. изготвя и предава донесение до дежурния по Общински съвет за сигурност (ОбСС) за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия; 2.5.3. осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение. 2.6. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата: 2.6.1. организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали; 2.6.2. организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества; 2.6.3. организира извеждането на децата в безопасната част (предварително определените за целта помещения) на детската градина, в зависимост от промишлените отровни вещества; 2.6.4. съобщава на дежурния по Общински съвет за сигурност (ОбСС) за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия; 2.6.5.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение. Забележки: 1. Когато в детската градина няма защитно съоръжение или ПРУ, предварително се определят помещения за херметизация, които се херметизират с предварително осигурени изолиращи материали (лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и лепило, тъкани и др.). 2. За осигуряване на личния състав 100 % с ИСЗ предварително се осигуряват противогази и се закупуват или изработват необходимият брой памучно-марлени превръзки. Част шеста План за действие при пожар Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, увреждане на здравето на застрашените деца, учители, административен и помощен персонал при възникване на пожар. I. При пожар се извършват следните действия: 1. Незабавно съобщаване на службите за пожарна и аварийна безопасност: - ПРИ ПОЖАР - тел. 160; 2. Съобщаване на намиращите се в сградата деца, учители, административен и помощен персонал за необходимостта от евакуация: - ПРИ ПОЖАР - присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната последователност: 1. съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; 2. помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения; 3. при необходимост се евакуират децата, учителите, административният и помощен персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи. 3. Система за съобщаване на присъстващите в сградата: При възникване на пожар в самата сграда (помещение): - Служителят, забелязал или установил запалване, пожар или авария, е длъжен да съобщи на застрашените хора, в канцеларията на детската градина или на охраната. - При постъпване на сигнал за пожар към служителя от охраната, дежурния учител или друг служител , същият известява в зависимост от обстановката всички зони за необходимост от евакуация и службите за ПАБ. При възникване на пожар извън сграда (помещение): - При постъпване на сигнал (съобщение) за евакуация, членовете на групата за противопожарна защита организират незабавното напускане на зоната (помещението). Известяването се извършва в следната техническа последователност: - по телефон; - по мобилен телефон. При известяване на служба "ПАБ" се съобщава следното : - длъжност и фамилия; - име на обекта ; - вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум При пожар: - гасене на огнището на запалване (пожар) чрез преносимите уреди за първоначално пожарогасене; - изключване на електрическото захранване на етажа (сградата) с пожар; - след приключване на евакуацията - затваряне на вратите към помещението или зоната с пожар, за да не се допусне задимяване на съседни части на сграда; - след пристигане на служба "ПАБ" се свежда информация за евакуацията, извършените действия по пожарогасенето и други, при поискване; - при застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за евакуацията, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от служебните лица. III. Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задължения по време на евакуация при пожар Всеки служител, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на дежурния по охрана и на директора на детската градина, както и на застрашените лица. Директорът или член на групата за противопожарна защита: 1. Ръководи действията при евакуация. 2. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар. 3. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага промени за подобряване на взаимодействието. Членовете на Постоянната комисия за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, сформирана със заповед на директора на детската градина: 1. Съдействат при евакуацията на децата. 2. Организират евакуация на ценна документация и имущество на детската градина. 3. Докладват за приключване на евакуацията на директора на детската градина (който е председател на комисията). 4. Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат промени за подобряване на взаимодействието. Физическата охрана на детската градина: 1. Преценява естеството на опасността, взема решение за необходимост от евакуация и го разгласява на всички присъстващи в училищната сграда. 2. Съобщава на служителите за ПАБ, докладва на ръководството на училището. 3. Подпомага с информация службите за ПАБ след тяхното пристигане. 4. Изключва цялостно или частично електрозахранването на етажа или сградата по разпореждане. Директорът: 1. Отключва евакуационните изходи на сградата, когато в нея се провеждат занятия. 2. Организира отключването на аварийни изходи при необходимост (аварийни са изходите, неотговарящи на изискванията за евакуационни, но в състояние да улеснят евакуацията, при условие че са незасегнати от опасни фактори). 3. Организира изключването на електрическото захранване на зоната, застрашена от пожар. 4. Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените зони. 5. Докладва за обстановката. 6. Наблюдава за недопускане на паника и емоционален натиск при евакуация на децата. 7. Приема докладите на отговорниците за евакуация. 8. Докладва за приключване на евакуацията. Изготвил: Ръководител на група за противопожарна защита: При пожар персоналът и децата трябва да извършат следните действия: № по ред Действие Изпълнител (отговорник) 1. Съобщение на служба " ПАБ" на тел. 160 Открилият пожара 2. Оповестяване на ръководството и намиращите се в детската градина деца, учители и помощен персонал Открилият пожара 3. Напускане на помещенията и сградата на детската градина съгласно определените схеми и маршрути за евакуация Всички присъстващи 4. Изключване на ел.захранване чрез етажно или главно ел. табло Служител по охраната или определен за това служител 5. Гасене или ограничаване на пожара с подръчни уреди за пожарогасене Противопожарно ядро* 6. Насочване на СПАБ и докладване за обстановката по евакуацията и пожарогасенето Служител от физическата охрана * Противопожарно ядро се формира за всеки етаж от сградата; състои се от ръководител и членове. Планове за действия и евакуация при пожар се разработват за всеки етаж от сградата поотделно; за цялата сграда; за други сгради в двора на детската градина. За всеки етаж се прави схема на помещенията, тяхното разположение, разположението на алармено устройство (ако има такова), пожарен кран, ел.табло, пожарогасителна техника и др. Примерен oбразец Част седма План за действие при авария в АЕЦ или трансгранични радиоактивни замърсявания 1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат. 2. Дейност на ПК при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване. 2.1. Дейност на ПК при опасност от радиоактивно замърсяване. Дейността на ПК се изразява във: 2.1.1. оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 2.1.2. оповестяване на личния състав; 2.1.3. инструктиране на личния състав; 2.1.4. осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат; 2.1.5. осигуряват се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и отдушници по указаните от специалист от дирекция "Гражданска защита" способи ; 2.1.6. прекратяват се заниманията на открито и всички дейности, изискващи събирането на много деца на едно и също място, като излети, екскурзии, игри и т.н. ; 2.1.7. до .... часа на .... целият личен състав да си подготви памучно-марлени превръзки по дадения образец от специалист на дирекция "Гражданска защита" ; 2.1.8. подготвят се табелки с надпис "Водата - забранена за пиене"; 2.1.9. от хранителния блок се раздават за консумация само пакетирани в солидни опаковки храни; 2.1.10. изгражда се комисия в състав:............................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................, която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита в хранителния блок; 2.1.11. да се монтират "виндфанг" (полиетиленови завеси) пред входовете на хранителния блок и детската градина; 2.1.12. да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати (перилни) за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване; 2.1.13. да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в хранителния блок; 2.1.14. са се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им; 2.1.15. са се определят и оборудват места за измиване на ръцете; 2.1.16. да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите; 2.1.17. организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината или областта; 2.1.18. планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав; 2.1.19. ако се получат указания от ПОбК за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове; 2.1.20. да се разяснява на децата какво да е тяхното поведение след отлагане на радиоактивен прах; акцентира се върху изисквания за тяхната лична хигиена; 2.1.21. актуализира се планът в съответствие с плана на ПОбК (ПОК). 2.2. Дейност на ПК след радиоактивно замърсяване. Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното: 2.2.1. проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат; 2.2.2. забранява се излизането на децата извън сградата на детската градина до второ нареждане; 2.2.3. забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане; 2.2.4. движението извън детската градина става само с памучно-марлени превръзки; 2.2.5. почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода; 2.2.6. пред входовете, стълбището и хранителния блок се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване; 2.2.7. площадките пред детската градина се измиват ежедневно с вода; 2.2.8. забранява се тичането по коридорите и занималните, за да не се вдига прах; 2.2.9. в хранителния блок не се допускат деца с връхни дрехи и недобре почистени обувки; 2.2.10. изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в хранителния блок; до осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка. 3. Осигуряване на мероприятията. Забележка: Планът за действия при авария в АЕЦ за детските градини, попадащи в зоната за аварийно планиране на АЕЦ "Козлодуй", се разработва от областните дирекции "Гражданска защита", които имат в областта населени места, попадащи в зоната. Образец № 1 ЗАПОВЕД ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ На основание чл. 2, т. 2 от Правилникa за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи и за правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии и катастрофи ЗАПОВЯДВАМ: Да се изгради Постоянна комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи в..................................... ............................................................................................................................................................................ в състав: Председател:...................................................................................................................................................... (директор) Заместник-председател:.................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ Секретар:............................................................................................................................................................ Членове: 1. ......................................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................................................................... 5. ......................................................................................................................................................................... (Броят и видът на специалистите се определя в зависимост от спецификата на района, заведението, броя, възрастовите групи, физическите и психологическите особености на децата, настанени в него.) За работно място на комисията определям ............................................................................................................................................................................ Телефони за свръзка с ПОбКЗНБАК:.................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... С текста на настоящата заповед да се запознае целият личен състав. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на:................................................................. ............................................................................................................................................................................ Директор : Образец № 2 ЗАПОВЕД ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ На основание чл. 2, т. 2 от Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи и за правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии и катастрофи НАРЕЖДАМ: Да се изградят следните групи за защита при бедствия, аварии и катастрофи в........................................ ............................................................................................................................................................................ в състав: 1. Група за наблюдение и оповестяване Ръководител:...................................................................................................................................................... Членове: 1. ......................................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................................................................... 2.Санитарен пост Ръководител:...................................................................................................................................................... Членове: 1. ......................................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................................................................... 3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ) Ръководител:...................................................................................................................................................... Членове: 1. ......................................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................................................................... 4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита (ЗС) Ръководител:...................................................................................................................................................... Членове: 1. ......................................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................................................................... 5. Група за противопожарна защита (броят и съставът се определят със съдействието на специалист РСПАБ). С текста на настоящата заповед да се запознаят определените лица. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор: Образец № 3 Примерна! СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА В ................................................................................................................................................. Забележка: Разработва се текстуално и графически. Образец № 4 Примерна! СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ ................................................................................................................................................. Забележка: Разработва се текстуално и графически. Образец № 5 Примерна! СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ на............................................................................................................................................. Забележка: Разработва се текстуално и графически. Образец № 6 ТАБЛИЦА за сигналите на “Гражданска защита” и средствата за предаването им А. Сигнали за видовете опасности, подавани за населението № по ред Наименование на сигнала Начин на предаване на сигнала чрез националните и местните радиопредаватели и радиоретранслационни възли Сиренна система Други 1. “Въздушна опасност” “Внимание! Внимание! Внимание! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност!” - текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала. Прекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин. С локомотивни свирки, клаксони, камбани и др. С чести удари по звучащи предмети 2. “Отбой от въздушна опасност” “Внимание! Внимание! Внимание! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност!” - текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала. Непрекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин. 3. “Опасност от радиоактивно заразяване” “Внимание! Внимание! Внимание! Радиоактивно заразяване. Радиоактивно заразяване. Радиоактивно заразяване” - текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на децата и персонала. С чести удари по звучащи предмети 4. “Опасност от химическо и бактериологическо заразяване” “Внимание! Внимание! Внимание! Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бактериологично) заразяване” - текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на децата и персонала. С чести удари по звучащи предмети 5. “Наводнение” “Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение. Опасност от наводнение. Опасност от наводнение” - текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на децата и персонала. Образец № 7 До Председателя на ПОбщКЗНБАК ЗАЯВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИСЗ НА ......................................................................... Детски противогази Граждански противогази ДП-1 ДП-2 общо ГП общо 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Председател на ПКЗНБАК: ............................................................... ( ) в ........................................................................................................................... детска градина Забележки: 1. Заявките за детските противогази се правят, ако е залегнало в плана на областта (общината) те да се съхраняват и раздават в заведенията. 2. Заведенията с непрекъснат режим на работа правят задължително заявка за противогази, необходими за децата. Образец № 8 УТВЪРЖДАВАМ: Председател на ПКЗНБАК в ........................................ .......................................... ( ) (подпис) (фамилия) ................................ (дата) РАЗЧЕТ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА Пункт (място на раздаване) Вид на имуществото Група Време за раздаване, след събитието Секретар на ПКЗНБАК в ........................................ ( ) (подпис) (фамилия) ................................ (дата) Образец № 9 РАЗДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ За раздаване на ИСЗ в детската градина ................................................................................................................ Образец № 10 СПИСЪК на материалите, необходими за херметизиране на помещенията в детската градина, определени за защита на децата при промишлена авария № по ред Наименование Мярка Норма за изчисляване 1. Полиетилен кв.м Площта на прозорците и вратите, предвидени за херметизиране (А + 0,3м) x (Б + 0,3м) кв.м 2. Брезент (одеяла) за входните врати кв. м Площта на всяка врата (С + 0,6 м) x (Д + 0,6м) 3. Хартиена лента или тиксо с ширина 5 см м За уплътняване на стъклата и рамките на прозорците 4. Лепило бр. За залепване на хартиените ленти 5. Пирони - 4 см кг За закрепване на брезента и одеялата 6. Тъкани, намокрени със съответни разтвори кв.м За уплътняване праговете под вратите, и изтриване на обувките 7. Оцет кг За приготвяне на неутрализиращи разтвори 8. Сода за хляб г За приготвяне на неутрализиращи разтвори 9. Чук 10. Други материали С + 0,6 м Образец № 11 Утвърждавам: Председател на Постоянната комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи към ................................................... ....................................... ( ) град (с.)............................................ ............................... (дата) ПЛАН за работата на Постоянната комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи към ....................................................................................... през ........................... г. Основни задачи: 1. .......................................................................................... 2. .......................................................................................... 3. .......................................................................................... № по ред Мероприятия Срок Отговорник изпълнител Материална и финансова обезпеченост Забележка I. Мероприятия по линия на висшестоящата комисия а) б) II. Дейност на Постоянната комисия 1. Първо заседание 2. Второ заседание (въпроси за разглеждане - планиране, поддържане на готовност, превантивна дейност и др.) III. Мероприятия за поддържане в готовност на комисията 1. Участие в тренировки по план на Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПОбК за ЗБАК) 2. Провеждане на тренировки на комисията и групите по собствен план 3. Актуализиране и коригиране на плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи 4. Организиране и провеждане на обучение по въпросите на гражданска защита, медико-санитарна защита и противопожарна защита по тематичен план-график 5. Други мероприятия: ........... IV. Контрол и помощ 1. Провеждане на контрол за водене на занятията с децата за действия при бедствия, аварии и катастрофи 2. ............................................. V. Други мероприятия 1. Провеждане на тренировки по практическото усвояване на пл


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!