ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекторати по образованието. Чл. 2. (1) Регионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. (2) Регионалният инспекторат по образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта. (3) Регионалният инспекторат по образованието е юридическо лице със седалище - административният център на областта, на чиято територия осъществява дейността си. (4) Регионалният инспекторат по образованието има печат, данъчен номер и идентификационен код по БУЛСТАТ. (5) Регионалният инспекторат по образованието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Глава втора. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ Чл. 3. (1) Регионалният инспекторат по образованието се управлява и представлява от началник. (2) Началникът на регионалния инспекторат по образованието е държавен служител, който се назначава въз основа на конкурс и се освобождава от длъжност от министъра на образованието и науката. Чл. 4. (1) Дейността на регионалния инспекторат по образованието се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение. (2) Държавните служители изпълняват служебните си задължения в съответствие със Закона за държавния служител и длъжностните характеристики, утвърдени от министъра на образованието и науката. (3) Лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват служебните си задължения в съответствие с Кодекса на труда и длъжностни характеристики, утвърдени от началника на регионалния инспекторат по образованието. Чл. 5. (1) Експертите - държавни служители, в регионалния инспекторат по образованието се назначават въз основа на конкурс и се освобождават от длъжност от министъра на образованието и науката. (2) Трудовите договори с лица, работещи по трудово правоотношение, се сключват, изменят и прекратяват от началника на регионалния инспекторат по образованието. Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Общата численост на персонала на регионалните инспекторати по образованието е 740 души, разпределени съгласно pприложения № 1 - 28. (2) Длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на регионалния инспекторат по образованието се утвърждават от министъра на образованието и науката. Чл. 7. (1) Според разпределението на дейностите администрацията на регионалния инспекторат по образованието е обща и специализирана и се организира в отдели. (2) Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" и осигурява технически дейността на началника на регионалния инспекторат по образованието, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. (3) Специализираната администрация е организирана в отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност", който подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, като инспектира образователно-възпитателния процес и осъществява организационно-методическа дейност. Чл. 8. (1) Началникът на регионалния инспекторат по образованието: 1. планира, организира и контролира дейността на регионалния инспекторат по образованието; 2. провежда държавната политика в областта на образованието на територията на съответната област; 3. съдейства за осигуряване на условия за функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта; 4. координира взаимодействието между институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и юридическите лица с нестопанска цел; 5. контролира спазването на държавните образователни изисквания в детски градини, училища и обслужващи звена; 6. разпорежда се с финансовите средства на регионалния инспекторат по образованието в съответствие с действащата нормативна уредба; 7. съдейства и координира прилагането на областни, национални и международни образователни програми и проекти в детски градини, училища и обслужващи звена; 8. утвърждава сведение за организацията на дейността на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена (списък-образец № 1 и списък-образец № 2) и контролира изпълнението му; 9. контролира дейността на директорите на училища по издаване на документи с фабрични номера и съхранява отчетни протоколи съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.); 10. прави предложения за утвърждаване и промяна на държавния план-прием в случаите по чл. 49, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП) (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 16 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.); 11. утвърждава държания план-прием в случаите по чл. 49, ал. 3, т. 4 ППЗНП; 12. уведомява министъра на образованието и науката за готовността и възникналите проблеми по откриването на учебната година, осигуреността на отоплителния сезон, санитарно-хигиенните условия и ресурсната обезпеченост в детските градини, училища и обслужващи звена; 13. дава становище до директорите на държавните училища и държавните обслужващи звена по проекти на документацията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем на имоти или части от тях - публична държавна собственост, и по предложения за разпореждане с движими вещи - частна държавна собственост; 14. организира, координира и контролира провеждането на държавните зрелостни изпити; 15. организира, координира и контролира дейностите, свързани с насочване и интегриране на деца със специални образователни потребности; 16. предоставя на министъра на образованието и науката информация за обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по § 1, ал. 2 от Закона за народната просвета; 17. предоставя на министъра на образованието и науката мотивирано становище по предложения за откриване, преобразуване и закриване на държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена след извършване на проверка; 18. предлага на министъра на образованието и науката да командирова експерти от друг регионален инспекторат по образованието за изпълнение на дейности, за които регионалният инспекторат по образованието няма съответните експерти; 19. предоставя на министъра на образованието и науката съставените от него актове за нарушение по чл. 48а от Закона за народната просвета; 20. издава заповеди в съответствие с правомощията си, предвидени в нормативните актове; 21. уведомява министъра на образованието и науката за констатирани нарушения в дейността на държавните и частните детски градини, училищата и обслужващите звена; 22. уведомява министъра на образованието и науката за извършени дисциплинарни нарушения от държавните служители; 23. прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена; 24. прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за налагане на наказания на директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, а до кмета на общината - за директорите на общинските детски градини; 25. подписва допълнителните споразумения към трудовите договори на директорите на държавни детски градини, училища и обслужващи звена за изменение на работната им заплата след съгласуване с финансиращия орган по утвърден от министъра на образованието и науката списък; 26. командирова служителите от регионалния инспекторат по образованието, директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена и одобрява писмен отчет за разходите за командировки; 27. разрешава ползването на отпуск на директорите на държавните детски градини и на държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и до 30 дни на държавните служители в регионалния инспекторат по образованието; 28. утвърждава правила за вътрешния ред на регионалния инспекторат по образованието; 29. осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове. (2) Началникът на регионалния инспекторат по образованието представя в края на всяка учебна година на министъра на образованието и науката отчет за дейността на регионалния инспекторат по образованието. Глава трета. ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА Чл. 9. Организацията на дейността в регионалния инспекторат по образованието се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правила за вътрешния ред. Чл. 10. (1) Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" осигурява: 1. правно обслужване, като: а) оказва правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието; б) изготвя правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения; в) отговаря за законосъобразно съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите в регионалния инспекторат по образованието и директорите на общинските училища и обслужващи звена; г) дава становища относно налагане на дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица; д) подготвя проекти на становища по чл. 8, ал. 1, т. 9; е) осъществява процесуално представителство пред съда; 2. дейността във връзка с осигуряване на необходимите човешки ресурси, като: а) технически осигурява назначаването и освобождаването на лицата, работещи по трудови правоотношения в общата администрация, както и на директорите на общинските училища и обслужващи звена; б) поддържа и съхранява трудовите и служебните досиета, отчита отпуските, заверява молбите за ползване на отпуски, издава и заверява документи за трудов стаж, приема и предава в счетоводството болнични листове и изготвя документи за пенсиониране на служителите по буква "а"; в) съставя актове за трудови злополуки; г) създава организация по охраната на труда, техниката за безопасност и по отбранително-мобилизационната подготовка; 3. деловодно обслужване, като: а) приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност; б) представя информация на граждани и юридически лица за движението на преписки по подадени от тях молби, жалби, сигнали и предложения; в) систематизира, архивира и съхранява документи и други материали на регионалния инспекторат по образованието; 4. финансово-стопански дейности, като: а) осигурява финансово-счетоводното обслужване на регионалния инспекторат по образованието; б) организира материално-техническото снабдяване, управлението и стопанисването на собствеността на регионалния инспекторат по образованието; в) приема писмени искания и запитвания от държавните детски градини, училища и обслужващи звена, касаещи финансовата им дейност, и ги представя в МОН по компетентност, с мотивирано мнение от регионалния инспекторат по образованието; г) проверява и ежемесечно представя в МОН отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН; д) обобщава и ежемесечно представя в МОН справка за неразплатени разходи и справка за дължимите обезщетения на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН; е) приема и представя в МОН разшифровки на собствените приходи на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, финансирани от МОН; ж) приема и представя в МОН справка за броя на учениците, които ще получават стипендия в държавните училища, финансирани от МОН; з) участва в проверки по чл. 16, ал. 1 и дава становища по ефективното управление на финансовите средства на държавните детски градини, училища и обслужващи звена; 5. информационни дейности, като: а) осигурява информационното обслужване на регионалния инспекторат по образованието; б) организира програмното и информационното осигуряване на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област; в) събира и обобщава информацията по чл. 8, ал. 1, т. 16. (2) Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" изпълнява и други задачи, възложени от началника на регионалния инспекторат по образованието. Чл. 11. Отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност" осъществява изпълнението на основните функции и специфичните дейности на регионалния инспекторат по образованието, като: 1. координира и инспектира прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област; 2. инспектира и анализира цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини и училищата, както и дейностите в обслужващите звена; 3. съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област; 4. подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на народната просвета и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт и с регионалните структури на представителни организации на работниците и служителите и на работодателите и с юридически лица с нестопанска цел; 5. организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми и проекти в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на съответната област; 6. организира разработването на проекта за държавен план-прием и съгласуването му с комисия по заетостта към областния съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите; 7. координира и създава организация за осъществяването и изпълнението на държавния план-прием; 8. координира и създава организация за провеждането на държавните зрелостни изпити; 9. подготвя и представя предложения до началника на регионалния инспекторат по образованието за откриване, преобразуване и закриване на държавни детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена след извършване на проверка; 10. изготвя отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения; 11. съдейства за провеждането на форми за квалификация на учители, помощник-директори и директори; 12. осъществява дейности, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; 13. организира и провежда работни съвещания с директори, помощник-директори и учители; 14. осигурява организационно и методически дейността на директори, помощник-директори и учители; 15. разработва програми и стратегии за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователни структури на територията на областта, за професионалното образование и обучение, превенции, интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; 16. организира провеждането на регионални и национални извънучилищни дейности с ученици; 17. отговаря за провеждането на конкурси за заемането на длъжността "директор" на държавна детска градина, държавно и общинско училище и обслужващо звено. Чл. 12. Регионалният инспекторат по образованието осъществява дейността си по утвърден от министъра на образованието и науката годишен план. Чл. 13. (1) Документите, изпратени до регионалния инспекторат по образованието от държавни органи, от юридически и физически лица, се завеждат във входящ регистър. (2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се регистрира с входящ номер и дата. Чл. 14. (1) Началникът на регионалния инспекторат по образованието възлага служебните преписки с резолюция до началниците на отдели. Резолюцията съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис. (2) Началниците на отдели възлагат изпълнението на преписките на един или повече служители, като посочват изрично кой отговаря за изпълнението на задачата. Чл. 15. Изходящите документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата на изготвяне. Чл. 16. (1) Контролната дейност на регионалния инспекторат по образованието се осъществява чрез цялостни, тематични и текущи проверки съгласно плана по чл. 12. (2) Началникът на регионалния инспекторат по образованието определя със заповед служител или комисия за извършване на проверка на дейността на детски градини, училища и обслужващи звена и посочва вида на контролната дейност, задачите и срока за тяхното изпълнение. (3) Началникът на регионалния инспекторат по образованието утвърждава план за всяка цялостна и тематична проверка по предложение на съответните експерти. Чл. 17. (1) За осъществения контрол се съставя констативен протокол в два екземпляра с приложения, удостоверяващи констатациите. Първият екземпляр се завежда в книга за регистриране на констативните протоколи в регионалния инспекторат по образованието, а вторият се изпраща в съответната детска градина, училище или обслужващо звено и е неразделна част от книгата за контролната дейност. (2) Служителят или комисията запознават педагогическия съвет с резултатите от извършените цялостни и тематични проверки, а учителя и директора - за резултатите от текущите проверки. Чл. 18. (1) При нарушения, констатирани в резултат на извършена проверка, началникът на регионалния инспекторат по образованието със заповед дава задължителни предписания до директора на детската градина, училището или обслужващото звено. (2) Предписанията съдържат указания и срок за отстраняване на констатираните нарушения при проверката. Чл. 19. При необходимост извън плана по чл. 14 служителите в регионалния инспекторат по образованието извършват проверки в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта по реда на чл. 16, 17 и 18. Чл. 20. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в регионалния инспекторат по образованието, могат да бъдат награждавани от министъра на образованието и науката, съответно от началника на регионалния инспекторат по образованието с отличия, парични и предметни награди. Чл. 21. Работното време на регионалния инспекторат по образованието е 8 часа дневно от 9 до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 13 до 13 ч. и 30 мин. Чл. 22. (1) В регионалния инспекторат по образованието се поддържа и съхранява следната документация: 1. входящ и изходящ дневник; 2. книги за регистриране на заповедите на началника на регионалния инспекторат; 3. книга за регистриране на констативните протоколи, към която се прилагат протоколите и предписанията до директорите; 4. книга за регистриране на материали от МОН, които представляват "ведомствена тайна"; 5. книга за регистриране на дарения; 6. книга за завеждане на болнични листове на служители от регионалния инспекторат по образованието, директорите на държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена; 7. книга за регистриране на протоколите и издадените служебни бележки от диагностичната комисия по чл. 15, т. 2 от Наредба № 6 от 2002 г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 83 от 2002 г.); 8. годишен план и годишен отчет на регионалния инспекторат по образованието; 9. сведение за организиране на дейността на детските градини, училищата и обслужващите звена (списък-образец № 1 и списък-образец № 2); 10. документация от конкурсни и държавни зрелостни изпити; 11. трудовите досиета на служителите в регионалния инспекторат по образованието и на директорите на държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена; 12. протоколи за предадени печати; 13. документи от финансови ревизии и одити; 14. друга документация, определена в нормативните актове. (2) Документите по ал. 1 се съхраняват при условията и по реда на Закона за Държавния архивен фонд (ДВ, бр. 54 от 1974 г.). Заключителни разпоредби § 1. Този правилник се издава на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.) и отменя Правилника за устройството и дейността на инспекторатите по образование (обн., ДВ, бр. 96 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2002 г.). § 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.) § 3. Този правилник влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Благоевград със седалище Благоевград 26 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 19 Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Бургас със седалище Бургас 35 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 27 Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Варна със седалище Варна 35 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно-ме- тодическа дейност" 27 Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Велико Търново със седалище Велико Търново 27 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 19 Приложение № 5 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Видин със седалище Видин 20 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 13 Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Враца със седалище Враца 25 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 18 Приложение № 7 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Габрово със седалище Габрово 22 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 15 Приложение № 8 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Добрич със седалище Добрич 23 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 16 Приложение № 9 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Кърджали със седалище Кърджали 30 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 22 Приложение № 10 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Кюстендил със седалище Кюстендил 22 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 15 Приложение № 11 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Ловеч със седалище Ловеч 22 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 15 Приложение № 12 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Монтана със седалище Монтана 25 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 18 Приложение № 13 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Пазарджик със седалище Пазарджик 26 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 18 Приложение № 14 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Перник със седалище Перник 22 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 14 Приложение № 15 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Плевен със седалище Плевен 24 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 16 Приложение № 16 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Пловдив със седалище Пловдив 39 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 31 Приложение № 17 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Разград със седалище Разград 23 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 16 Приложение № 18 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Русе със седалище Русе 28 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 8 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 19 Приложение № 19 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Силистра със седалище Силистра 24 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 17 Приложение № 20 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Сливен със седалище Сливен 23 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 16 Приложение № 21 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Смолян със седалище Смолян 23 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 16 Приложение № 22 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област София-град със седалище София 49 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 11 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 37 Приложение № 23 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област София-регион със седалище София 27 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 8 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 18 Приложение № 24 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Стара Загора със седалище Стара Загора 26 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 18 Приложение № 25 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Търговище със седалище Търговище 23 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 16 Приложение № 26 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Хасково със седалище Хасково 23 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 16 Приложение № 27 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Шумен със седалище Шумен 27 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 7 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 19 Приложение № 28 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., в сила от 31.05.2005 г.) Численост на персонала в Регионален инспекторат по образованието в област Ямбол със седалище Ямбол 21 в т. ч: Началник на РИО 1 Обща администрация - отдел "Административно-правно, финансово- стопанско и информационно обслужване" 6 Специализирана администрация - отдел "Инспектиране и организационно- методическа дейност" 14


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!