Европейски Колеж по Икономика и Управление

Описание:

В Европейския колеж по икономика и управление вие ще получите самочувствие на знаещи и можещи специалисти и блестяща реализация на конкурентния европейски пазар. Ако сте направили вашия избор, и това е Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив, трябва да знаете, че той е самостоятелно висше учебно заведение, което отговаря на всички изисквания на Закона за висше образование. Колежът е създаден с решение на Народното събрание от 18 септември 2001 г. и е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация в две професионални направления - Икономика и Управление и администрация. Обучението на студенти е три учебни години, или шест семестъра, като завършилите получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”. Колежът е член на Асоциацията на частните висши училища в България и поддържа широка мрежа от контакти с бизнес структурите в страната и чужбина, неправителствени организации и професионални висши училища в Европа. Най-модерното висше училище в Пловдив обучава студенти в две професионални направления – Икономика и Управление и администрация. Специалностите, които се предлагат в тях, са Корпоративна икономика, Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Публична администрация и Мениджмънт на туристическите услуги. Обучението по Бизнес администрация се провежда на български или на английски език по избор. Отличниците на Колежа получават месечна стипендия от 120 лева. По време на следването си в Европейския колеж по икономика и управление студентите могат да придобият и допълнителна квалификация по мениджмънт на туристическите услуги, телевизионна журналистика, връзки с обществеността, здравна икономика, здравен мениджмънт, електронен бизнес и арт мениджмънт. Всеки семестър се организират краткосрочни бизнес семинари в страни от Европейския съюз. Студентите на Колежа могат да участват в летни международни бригади в Съединените американски щати, Великобритания и Швейцария, както и да се включат в летни езикови курсове във Франция, Гърция и Великобритания. Колежът разполага със собствена сграда на улица „Задруга” №18 в Пловдив. Просторните аудитории и семинарни зали са оборудвани с над 200 нови компютри, плазмени екрани. Създадени са всички условия за мултимедийно обучение по чужди езици, информатика, видео обработка и уеб-дизайн. Висшето училище има собствен фитнес център и модерно телевизионно студио, в което могат да се подготвят предавания на живо и изцяло външни продукции. Студентите имат възможност да ползват над 1800 тома специализирана литература по икономика и управление в библиотеката на Колежа. От април 2007 г. стартира и виртуална библиотека, която улеснява достъпа на студентите до върховите постижения на икономическата мисъл със своите над 10 000 книги, статии, реферати и други документа. Всяка година, по време на кандидат-студентската кампания за едно място се състезават по 11 човека. Напливът не е случаен, защото младите хора искат да получат европейско образование, а Колежът може да им го предложи. Кандидат-студентите полагат изпит за проверка на общата култура и тест за езикова подготовка по английски. Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. Завършилите Европейския колеж могат да продължат образованието си във Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” или в други висши училища в страната и чужбина за придобиване на образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър. Знанията, които се получават в Европейския колеж по икономика и управление, позволяват на студентите да имат европейско самочувствие, много добра теоретична подготовка и отлична трудова кариера в областта на мениджмънта, приложната икономика, счетоводството и корпоративните отношения. Завършилите специалността „Корпоративна икономика” могат да работят като икономисти в производството, търговията и услугите, да организират и управляват бизнес структури, а така също и да развиват собствен бизнес. Специалността „Счетоводство и контрол” ви предлага реализация в публичния и търговски сектор, български и чуждестранни компании, банки и финансови институции, счетоводни къщи и консултантски компании. Специалността „Публична администрация” отваря хоризонти за работа в структурите на централната и местната администрация, публичните организации, а така също и в организациите с нестопанска цел. Ако завършите специалност „Бизнес администрация”, можете да се реализирате като мениджър в стопански и неправителствени организации, да ръководите предприемачески проекти или да създадете собствена фирма. Завършилите специалността „Мениджмънта на туристически услуги” придобиват знания и умения по организация и управление на туристическите услуги, организиране на собствен туристически бизнес. Студентите могат да се реализират като мениджъри, администратори и туроператори. В Европейския колеж по икономика и управление се изучават основни теоретични и приложни академични курсове. Дисциплините, които дават теоретични знания, са микроикономика, макроикономика, основи на управлението, основи на правото, статистика, математика, счетоводство, финанси и маркетинг. Академичните курсове по икономика на предприятието, корпоративно счетоводство, данъчно облагане и финанси, счетоводен анализ, информатика, организационно поведение, управление на човешките ресурси, риск мениджмънт и търговско право са с приложна ориентация. Задължително студентите на Европейския колеж по икономика и управление изучават и особено актуалните дисциплини, като европейска интеграция и политики и Структурните фондове на Европейския съюз. Курсът по „Европейска интеграция” въвежда колежаните в процесите на европейска икономическа интеграция и с Европейския съюз като водеща интеграционна общност. Студентите получават знания за развитието на европейската интеграция след Втората световна война, институциите на Европейския съюз и изградените европейски общности. Особено внимание е отделено и на политиките и фондовете на Европейския съюз, процесите на разширяване и усвояване на програмите. Програмата формира практически умения за разработване и изпълнение на проекти, както и за ръководене на екипи. Към Колежа е създадена и специална структура – „Проекти”, която обединява усилията на български и чуждестранни мениджъри и консултанти за подготовка на проекти по европейските програми ФАР, ИСПА и САПАРД, както и в новите все още за България Структурни и Кохезионен фондове, открити за страната ни от 01.01.2007 г. Колежът предлага и широк диапазон от избираеми дисциплини и курсове по чужди езици. Обучението по английски, турски, гръцки, руски, немски и френски се провежда в зали, оборудвани със съвременни аудиовизуални средства. Целта на учебната програма е да се изградят умения за устна и писмена делова кореспонденция, както и за работа със специализирана литература. Като свободно избираеми дисциплини в Колежа се предлагат - приложна психология и банково счетоводство, протокол и мениджмънт на сигурността, предприемачество и делова кореспонденция, бизнес стилистика и мита и митническа политика. Част от занятията протичат под формата на тематични практикуми и семинари, в които студентите трябва да се справят с проблемни ситуации и управленски задачи. За да ги решат, те получават не само знания, но и модели на бизнес поведение. Така се формират и качества, като комбинативност, съобразителност и усет за детайлите, които в процеса на обучение непрекъснато се усъвършенстват. Обучението през целия живот е една модерна формула, която се прилага по цял свят. В Колежа ние също я харесваме и не се нуждаем от допълнителна мотивация, за да я прилагаме. В Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив, са формирани и успешно функционират - Център за перманентно обучение, Център за професионално обучение, Център за ситуационни анализи и антитероризъм, Кариерен център. Те са създадени, с цел да дадат възможност както на колежаните, така и на широк кръг специалисти да обогатят своите знания и умения. Центърът за перманентно обучение е структурно звено на Европейския колеж по икономика и управление, което е получило институционална оценка и акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация при Министерство на образованието и науката. В него се предлагат квалификационни курсове и едногодишни специализации по мениджмънт на туристическите услуги, телевизионна журналистика, връзки с обществеността, здравна икономика, здравен мениджмънт, електронен бизнес и арт мениджмънт. Обучението се провежда в събота и неделя, а завършилите получават удостоверение за професионална квалификация. Специализираният курс по „Мениджмънт на туристически услуги” има за цел да ви подготви за туроператори и администратори на хотели и ресторанти. Ако завършите „Телевизионна журналистика”, ще знаете как да работите с камера и микрофон, как да монтирате информация или репортаж, както и основните правила за правене на новина. Специализираният курс по „Връзки с обществеността” има за цел да ви запознае с елементите на комуникационния процес, механизмите за изучаване на общественото мнение, работата с медиите и стратегиите за ефективен Пъблик рилейшън. Програмата „Здравен мениджмънт” предлага знания в областта на бизнес-планирането на доболничната помощ, пазара на здравни грижи, икономическата оценка на здравните услуги и управлението на фирма в здравеопазването. Центърът за професионално обучение е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и отговаря на всички изисквания на Закона за професионалното образование и обучение. В него се предлага професионално обучение по десет професии - маркетолог, финансист, счетоводител, данъчен и митнически посредник, оператор на компютър, сътрудник “Бизнес услуги”, сътрудник в малък и среден бизнес, фирмен мениджър, офис-мениджър и офис–секретар. Обучението се извършва по лицензирани учебни планове и програми и е ориентирано към кандидати, завършили средното си образование. Срокът на обучение е два семестъра, като завършилите получават документ за професионална квалификация. Програмата „Фирмен мениджмънт” има за цел да запознае специалистите със съвременните теоретични и практико–приложни знания за управлението и функционирането на компаниите. Курсът е предназначен за мениджъри от средните управленски равнища, както и за ръководители на функционални звена. Създаденият през 2004 г. към Европейския колеж по икономика и управление Център за ситуационни анализи и антитероризъм извършва и предлага изследвания, анализи и обучение по фирмена сигурност и мениджмънт на сигурността. Програмата включва психологически, логически, информационно-технически и правни знания в областта на охранителната дейност, взаимодействие с държавните органи, оръжезнание, медицинска подготовка, както и запознаване с локалния, регионалния и глобалния тероризъм и методите за профилактика. Кариерният център към Европейския колеж по икономика и управление е част от образованието в Колежа. Той съдейства на студентите в търсенето на професионална реализация. Центърът подпомага и насърчава професионалната ориентация на студентите, съдейства за намирането на места за стаж, студентска практика и работа, подпомага обвързването на теоретическите знания с практически и професионални умения, насърчава създаването на полезни контакти в полето на бъдещата професия. Студентите от Европейския колеж по икономика и управление имат възможност не само да се обучават в модерна академична среда, но и да спортуват активно. Футболният отбор на Колежа съществува от 2004 г. и се тренира от Иван Арсов. Като член на Асоциацията за университетски спорт отборът участва ежегодно в държавното студентско първенство и е завоювал престижни отличия. Висшето учебно заведение разполага и със собствена фитнес зала, оборудвана с бягаща пътека, велоергометри, тренажори, шведска стена и други уреди за бодибилдинг. В свободното си време колежаните могат да тренират още голф, аеробика, плуване, ски, тенис, спортна стрелба или бойни изкуства. За изявените таланти в областта на музиката, изобразителното и приложното изкуство, Колежът организира и спонсорира специални концерти и изложби. Ако сте млади и амбициозни, ако искате да получите модерно образование, европейски дипломи и отлична трудова кариера, станете част от академичната общност на Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив. Успехът е нашия избор.

брой посещения: 17288 от 16.05.2009

Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели

Българският образователен портал www.kadedaucha.com информира ръководствата на университети, училища, детски градини, фирми и организации, че има възможност да актуализират информацията на портала за техните структури в зависимост от техните желания. Информацията трябва да бъде подготвена съобразно структурата на раздела. Актуализацията на информацията е платена. Пишете ни на адрес: info@kadedaucha.com

Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com


Новини от Поглед Инфо

  Радев: Можем да преодолеем кризите и да сбъднем мечтата си за България само със знанието, таланта и обединените усилия на цялата нация

  Президентът: Външната ни политика трябва да се формулира с консенсус у нас и да се отстоява последователно навън

  Радев: Ще връщам дневния ред към дългосрочните цели на нацията, далеч отвъд хоризонта на политическите мандати

  Ще поеме ли Нинова риска да участва с воденичния камък от своето наследство?

  Средният доход на глава от населението в Китай през 2021 г. $460 на месец, което е увеличение от 9,1% от 2020 г.

  Юрий Тавровский: Вирусите от Алмати заплашват Китай и Русия

  Украйна: Хладилникът и телевизорът се вкопчиха в смъртоносна хватка

  САЩ и ЕС отхвърлиха възстановяването на сферите на влияние на Русия в Европа

  Путин започва да формира антиглобалистки фронт. Президентът на Иран идва в Москва

  По света се увеличава търсенето на руски миротворциЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!